| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/20/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2011 rok

Na podstawie: art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, art. 51, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.121 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241 z póź. zm.) art. 211, 212, art.214-222, art.235-237, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1.

1) Planuje się dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 69.738.994 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 64.018.208 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 5.720.786 zł

2) Szczegółowy plan dochodów określa się w tabeli 1 do niniejszej uchwały

3) Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2011 roku, w wysokości 1.879.400 zł, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1) Planuje się wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 71.385.168 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 63.661.973 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.723.195 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, nr 2a i nr 2b.

§ 3.

1) Planuje się deficyt budżetu Powiatu Pszczyńskiego w kwocie 1.646.174 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w wysokości 535.704 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.110.470 zł.

2) Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 4.140.374 zł.

3) Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 2.494.200 zł.

4) Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów wynosi 6.029.904 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pszczyńskiego 535.704 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2.494.200 zł.

5) Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Pszczyński do wysokości 339.780 zł.

6) Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do opracowania budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz poszczególne jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

§ 4.

W budżecie Powiatu tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 279.382zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 138.117 zł,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości

141.265 zł.

§ 5.

1) Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dla Powiatu Pszczyńskiego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 7.286.666 zł, zgodnie z tabelą nr 5 uchwały.

2) Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 5.602.171 zł, zgodnie z tabelą nr 7 uchwały.

3) Ustala się dotacje z budżetu własnego Powiatu Pszczyńskiego w wysokości 9.239.647 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu .

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.docx

Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.docx

Tabela nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.docx

Tabela Nr 2a PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.docx

Tabela Nr 2b PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.docx

Tabela Nr 3 PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2011 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.docx

Tabela Nr 4 PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2011 ROK

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.docx

Tabela nr 5 PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2011 ROK

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.docx

Tabela Nr 6 PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2011 ROKU

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.docx

Tabela nr 7 PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2011 ROK

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.docx

Załącznik Nr 1 DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2011 ROK

PRZEWODNICZĄCY RADY


Eugeniusz Pająk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrawoSocjalne.pl

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »