| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/2/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 89, art.90 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Miejska w Bieruniu
uchwala:

§ 1.

Dochody budżetu miasta w wysokości 87.642.783,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 55.745.555,00 zł,

- dochody majątkowe 31.897.228,00 zł,

Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości 93.874.708,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 53.400.966,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 44.229.309,00 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.231.172,00 zł

b) wydatki statutowe 18.998.137,00 zł,

2. Dotacje na zadania bieżące 2.440.140,00 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.981.517,00 zł,

4.Wydatki na obsługę długu 750.000,00 zł,

- wydatki majątkowe 40.473.742,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Zadania majątkowe w 2011 r., zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 3.

Ustala się deficyt w wysokości 6.231.925,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW 1.021.688,00 zł,

- zaciągniętego kredytu 5.000.000,00 zł,

- środków wolnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 210.237,00 zł.

§ 4.

Ustala się:

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 10.064.151,00 zł,

2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 3.832.226,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.§ 5.

Ustala się:

1. Dochody w kwocie 372.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydatki w kwocie 360.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Wydatki w kwocie 11.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.

1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 190.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie
140.000,00 zł.

§ 7.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.021.688,00 zł,

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.832.226,00 zł,

4. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,

2. Zaciągania kredytu i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 6.021.688,00 zł,

3. Zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.832.226,00 zł,

4. Zaciągania kredytu na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.000.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,

5. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz za wyjątkiem przedsięwzięć zawartych w WPF,

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Postanawia się, że uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków:

a) dokonane w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają one wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

b) dotyczące poprzedniego roku budżetowego przyjmowane są na konto dochodów i stanowią dochody budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Przemysław Major

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/2/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zał1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/2/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

tab1-dochody

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/2/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

tab2-wydatki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/2/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

tab3-inw

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr I/2/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

tab4-przych-rozch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »