| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 2/IV/2011 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 , art. 222, art. 235, art. 236 art. 237 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2009 roku nr 157, poz 1240 z późn. zm /, ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim / Dz.U. z 2009 roku nr 52 poz. 420 z późn. zm./ po rozpatrzeniu projektu budżetu gminy na 2011 rok przedstawionego przez Wójta Gminy i po zaopiniowaniu przez Komisje Rady Gminy i Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11 320 011,38 z tego:

- bieżące w wysokości 8 892 475,00

- majątkowe w wysokości 2 427 536,38

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11 522 225,90 z tego:

- bieżące w wysokości 7 137 636,64

- majątkowe w wysokości 4 384 589,26

zgodnie z załącznikiem 2 i 2 a

§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 43 100,00

2) celową w wysokości 17 376,00

z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe 17 376,00

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 202 214,52 , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki w wysokości 202 214,52

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 2 540 391,00 , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 338 176,48 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 1. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2011 oraz wysokość środków na poszczególne zadania w wysokości 4 384 589,26 zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1 500 000,00

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 202 214,52

§ 8. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej -Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie

dochody: 18 000,00

wydatki: 18 000,00

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 37 000,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się plan wydatków w wysokości 32 380,64 na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 5;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) do dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- wydatków majątkowych,

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boronów.

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/IV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Dochody na 2011 rok - załącznik nr 1

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 2/IV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik1a.xls

Dochody na 2011 rok - załącznik nr 1 a

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2/IV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki na 2011 rok - zalącznik nr 2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 2/IV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik2a.xls

Wydatki na 2011 rok - załącznik nr 2 a


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2/IV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2011 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja

Kwota 2011r.

Przychody ogółem

2 540 391,00

1.

Pożyczki
w tym: pożyczka na wyprzedzające finansowanie

§ 952

2 540 391,00
2 159 514,48

Rozchody ogółem

2 338 176,48

1.

Spłata pożyczek
w tym spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie

§ 992

2 338 176,48
2 159 514,48

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2/IV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Wykaz inwestycji realizowanych w roku 2011

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania Inwestycyjnego

Źródła finansowania

Planowane środki na 2011 rok

Terminy rozpoczęcia /zakończenia

Przewidywany zakres robót w 2011 roku

1

2

3

4

5

6

7

8

OGÓŁEM:

4 384 589,26

1.

600

60016

Przebudowa ul. Poprzecznej w Boronowie wraz z odwodnieniem

Budżet gminy /
Dotacja z budżetu państwa
RAZEM

205 212,14/
205 212,00

410 424,14

2011/2011

Prace budowlane

2.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla sołectw Hucisko i Grojec

Budżet gminy/
Środki z PROW/
Pożyczka WFOŚ i GW
RAZEM

992 450,10/
2 159 514,28/
380 876,52
3 532 840,90

2006/2011

Prace budowlane

3.

700

70005

Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej

Budżet gminy

200 000,00

2009-2014

Realizacja I etapu projektu

4.

900

90015

Budowa oświetlenia ul. Pogodna

Budżet gminy

8 000,00

2011/2011

Prace projektowe

5.

921

92195

Przebudowa gminnego budynku komunalnego GOK

Budżet gminy

88 204,22

2011/2011

Prace budowlane

6.

926

92601

Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach rządowego programu "Moje Boisko Orlik 2011"

Budżet gminy

119 500,00

2011/2011

Prace projektowe i rozpoczęcie prac budowlanych

7.

600

60013

Projekt przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie

Dotacja Województwo Śląskie

12 810,00

2011/2011

Projekt

8.

600

60013

Projekt przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie dotacja na cele inwestycyjne

Budżet gminy

12 810,00

2011/2011

Dotacja celowa na inwestycje pomoc finansowa

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 2/IV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE na 2011 rok

Lp.

Projekt

Okres realizacji

Dział /rozdział

Całkowita wartość
projektu

Finansowanie w 2011 roku

Środki własne

Środki z budżetu UE

Inne źródła

1.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich . Priorytet Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej . Działanie Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności Nazwa projektu Gospodarka wodno – ściekowa

2010/2011

010/01010

5 119 301,00

992 450,10

2 159 514,28

380 876,52

Razem

5 119 301,00

992 450,10

2 159 514,28

380 876,52

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 2/IV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok jednostki budżetowej - Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie

Lp.

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1.

Ogółem

18 000,00

18 000,00

2.

80101

18 000,00

18 000,00

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 2/IV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011 roku

Dla sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Kultury- samorządowa instytucja kultury

-

270 000,00

-

2.

Gmina Koszęcin

8 000,00

-

3.

Gmina Lubliniec

1 500,00

-

4.

Województwo Śląskie

12 810,00

Razem

22 310,00

270 000,00

-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży

73 000,00

--

-

2.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji- organizacja imprez kulturalnych

5 000,00

-

-

3.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki

1 000,00

-

-

4.

Prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy

20 000,00

-

-

5.

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki , edukacji, oświaty i wychowania

6 000,00

6.

Zakup sprzętu p.poż oraz umundurowania dla strażaków

4 000,00

Razem

109 000,00

-

-

Ogółem

131 310,00

270 000,00

-

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 2/IV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011

Dział

Rozdział

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Kwota

OGÓŁEM

32 380,64

926

92695

Sołectwo Grojec

Uzupełnienie ogrodzenia placu rekreacyjno- sportowego w sołectwie Grojec

7 985,27

900

90095

Sołectwo Zumpy

Wykonanie altany w solectwie Zumpy

7 985,27

900
600

90095
60016

Sołectwo Dębowa Góra

Wybrukowanie miejsc pod kosze
Wybrukowanie dróg gruntowych w sołectwie Dębowa Góra
Razem

2 000,00
5 863,17
7 863,17

926
926
900

92695
92695
90003

Sołectwo Hucisko

Wykonanie ław i stołów , przygotowanie boiska na kąpielisku gminnym w sołectwie Hucisko
Zakup sprzętu na kąpielisko gminne
Zakup koszy na śmieci na ulice sołectwa Hucisko
Razem

6 000,00

546,93
2 000,00
8 546,93

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »