| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 2/IV/2011 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 , art. 222, art. 235, art. 236 art. 237 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2009 roku nr 157, poz 1240 z późn. zm /, ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim / Dz.U. z 2009 roku nr 52 poz. 420 z późn. zm./ po rozpatrzeniu projektu budżetu gminy na 2011 rok przedstawionego przez Wójta Gminy i po zaopiniowaniu przez Komisje Rady Gminy i Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11 320 011,38 z tego:

- bieżące w wysokości 8 892 475,00

- majątkowe w wysokości 2 427 536,38

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11 522 225,90 z tego:

- bieżące w wysokości 7 137 636,64

- majątkowe w wysokości 4 384 589,26

zgodnie z załącznikiem 2 i 2 a

§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 43 100,00

2) celową w wysokości 17 376,00

z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe 17 376,00

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 202 214,52 , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki w wysokości 202 214,52

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 2 540 391,00 , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 338 176,48 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 1. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2011 oraz wysokość środków na poszczególne zadania w wysokości 4 384 589,26 zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1 500 000,00

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 202 214,52

§ 8. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej -Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie

dochody: 18 000,00

wydatki: 18 000,00

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 37 000,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się plan wydatków w wysokości 32 380,64 na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 5;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) do dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- wydatków majątkowych,

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boronów.

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/IV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Dochody na 2011 rok - załącznik nr 1

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 2/IV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik1a.xls

Dochody na 2011 rok - załącznik nr 1 a

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2/IV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki na 2011 rok - zalącznik nr 2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 2/IV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik2a.xls

Wydatki na 2011 rok - załącznik nr 2 a


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2/IV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2011 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja

Kwota 2011r.

Przychody ogółem

2 540 391,00

1.

Pożyczki
w tym: pożyczka na wyprzedzające finansowanie

§ 952

2 540 391,00
2 159 514,48

Rozchody ogółem

2 338 176,48

1.

Spłata pożyczek
w tym spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie

§ 992

2 338 176,48
2 159 514,48

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2/IV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Wykaz inwestycji realizowanych w roku 2011

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania Inwestycyjnego

Źródła finansowania

Planowane środki na 2011 rok

Terminy rozpoczęcia /zakończenia

Przewidywany zakres robót w 2011 roku

1

2

3

4

5

6

7

8

OGÓŁEM:

4 384 589,26

1.

600

60016

Przebudowa ul. Poprzecznej w Boronowie wraz z odwodnieniem

Budżet gminy /
Dotacja z budżetu państwa
RAZEM

205 212,14/
205 212,00

410 424,14

2011/2011

Prace budowlane

2.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla sołectw Hucisko i Grojec

Budżet gminy/
Środki z PROW/
Pożyczka WFOŚ i GW
RAZEM

992 450,10/
2 159 514,28/
380 876,52
3 532 840,90

2006/2011

Prace budowlane

3.

700

70005

Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej

Budżet gminy

200 000,00

2009-2014

Realizacja I etapu projektu

4.

900

90015

Budowa oświetlenia ul. Pogodna

Budżet gminy

8 000,00

2011/2011

Prace projektowe

5.

921

92195

Przebudowa gminnego budynku komunalnego GOK

Budżet gminy

88 204,22

2011/2011

Prace budowlane

6.

926

92601

Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach rządowego programu "Moje Boisko Orlik 2011"

Budżet gminy

119 500,00

2011/2011

Prace projektowe i rozpoczęcie prac budowlanych

7.

600

60013

Projekt przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie

Dotacja Województwo Śląskie

12 810,00

2011/2011

Projekt

8.

600

60013

Projekt przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie dotacja na cele inwestycyjne

Budżet gminy

12 810,00

2011/2011

Dotacja celowa na inwestycje pomoc finansowa

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 2/IV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE na 2011 rok

Lp.

Projekt

Okres realizacji

Dział /rozdział

Całkowita wartość
projektu

Finansowanie w 2011 roku

Środki własne

Środki z budżetu UE

Inne źródła

1.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich . Priorytet Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej . Działanie Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności Nazwa projektu Gospodarka wodno – ściekowa

2010/2011

010/01010

5 119 301,00

992 450,10

2 159 514,28

380 876,52

Razem

5 119 301,00

992 450,10

2 159 514,28

380 876,52

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 2/IV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok jednostki budżetowej - Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie

Lp.

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1.

Ogółem

18 000,00

18 000,00

2.

80101

18 000,00

18 000,00

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 2/IV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011 roku

Dla sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Kultury- samorządowa instytucja kultury

-

270 000,00

-

2.

Gmina Koszęcin

8 000,00

-

3.

Gmina Lubliniec

1 500,00

-

4.

Województwo Śląskie

12 810,00

Razem

22 310,00

270 000,00

-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży

73 000,00

--

-

2.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji- organizacja imprez kulturalnych

5 000,00

-

-

3.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki

1 000,00

-

-

4.

Prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy

20 000,00

-

-

5.

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki , edukacji, oświaty i wychowania

6 000,00

6.

Zakup sprzętu p.poż oraz umundurowania dla strażaków

4 000,00

Razem

109 000,00

-

-

Ogółem

131 310,00

270 000,00

-

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 2/IV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011

Dział

Rozdział

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Kwota

OGÓŁEM

32 380,64

926

92695

Sołectwo Grojec

Uzupełnienie ogrodzenia placu rekreacyjno- sportowego w sołectwie Grojec

7 985,27

900

90095

Sołectwo Zumpy

Wykonanie altany w solectwie Zumpy

7 985,27

900
600

90095
60016

Sołectwo Dębowa Góra

Wybrukowanie miejsc pod kosze
Wybrukowanie dróg gruntowych w sołectwie Dębowa Góra
Razem

2 000,00
5 863,17
7 863,17

926
926
900

92695
92695
90003

Sołectwo Hucisko

Wykonanie ław i stołów , przygotowanie boiska na kąpielisku gminnym w sołectwie Hucisko
Zakup sprzętu na kąpielisko gminne
Zakup koszy na śmieci na ulice sołectwa Hucisko
Razem

6 000,00

546,93
2 000,00
8 546,93

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »