| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 19/III/2011 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 18 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. art. 236, art. 237, art. 239, 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kaletach uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Kalety na rok 2011 w wysokości 18 239 572,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1 w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 16 169 572,00 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 2 070 000,00 zł,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Kalety na rok 2011 w wysokości 21 184 092,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

11) wydatki bieżące w kwocie 14 870 142,76 zł,

12) wydatki majątkowe w kwocie 6 313 950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Kalety na 2011 rok w wysokości 2 944 520,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

11) zaciągnięcie pożyczek 2 800 000,00 zł,

12) wolnych środków za 2010 rok 144 520,76 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Miasta Kalety w kwocie 3 512 120,76 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 800 000,00 zł, z tego: zaciągnięcie pożyczki 1 800 000,00 zł, zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach – transza 2011 roku 1 000 000,00 zł,

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 712 120,73 zł

3. Ustala się rozchody budżetu Miasta Kalety w kwocie 567 600,00 zł, w tym:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 567 600,00 zł, Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety zawiera załącznik nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 50 000,00 zł,

2. celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36 000,00 zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie1 850 162,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 90 000,00 zł,

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kalety w kwocie 663 294,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 210,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 944 520,76 zł

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 567 600,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 ust 1 i 2 niniejszej Uchwały. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek określonych w § 9 ust 3 niniejszej Uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, łącznie ze zmianą planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4. Udzielenia upoważnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaletach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach


inż. Eugeniusz Ptak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19/III/2011
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 19/III/2011
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2011 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 19/III/2011
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Plan zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 19/III/2011
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 19/III/2011
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 19/III/2011
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 19/III/2011
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2011 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 19/III/2011
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »