| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 13/V/2011 Rady Gminy Opatów

z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Opatów na rok 2011

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10, art. 51, art.54, art.55, art. 57, art. 58 i art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje :

§ 1.

1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie

18.193.611,00 zł,

z tego:

a/ bieżące w kwocie

14.616.107,00 zł,

b/ majątkowe w kwocie

3.577.504,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie

21.907.466,00 zł,

z tego:

a/ bieżące w kwocie

14.485.890,00 zł,

b/ majątkowe w kwocie

7.421.576,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.

Powstały deficyt w wysokości

3.713.855,00 zł,

zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi

z zaciągniętych pożyczek w kwocie

3.713.855,00 zł.

§ 2.

1.

Ustala się przychody budżetu w kwocie

4.526.555,00 zł,

z następujących tytułów :

a/ zaciągniętych pożyczek w kwocie

4.029.804,00 zł,

b/ nadwyżki budżetowej za rok 2010 w kwocie

496.751,00 zł.

2.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie

812.700,00 zł,

w tym :

- z tytułu spłaty pożyczek w kwocie

812.700,00 zł.

§ 3.

1.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości

102.000,00 zł.

2.

Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości

62.800,00 zł.

§ 4.

Wprowadza się do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości

8.378.344,00 zł.

§ 5.

Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości

1.978.262,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4.

§ 6.

Przyjmuje się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości

12.000,00 zł.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie
/ zakładu budżetowego/ w następujących kwotach:

- przychody w kwocie

603.880,00 zł,

- koszty w kwocie

603.880,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących kwotach :

- dochody w kwocie

86.000,00 zł,

- wydatki w kwocie

86.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych w kwocie

1.063.400,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10.

Wprowadza się do budżetu wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.000.000,00 zł.

2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianą wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13.

Ustala się limity zobowiązań :

a/ na zciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit a ,

b/ na spłatę pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust 2,

c/ na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki w kwocie określonej w § 12 ust. 1.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/V/2011
Rady Gminy Opatów
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Prognozowane dochody według źródeł i działów klasyfikacji

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/V/2011
Rady Gminy Opatów
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Planowane wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 13/V/2011
Rady Gminy Opatów
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 13/V/2011
Rady Gminy Opatów
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie wydatków zaplanowanych do realizacji w ramach zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 13/V/2011
Rady Gminy Opatów
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 13/V/2011
Rady Gminy Opatów
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 13/V/2011
Rady Gminy Opatów
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 13/V/2011
Rady Gminy Opatów
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »