| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/11/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zmianami) oraz art. 211, 212, 213, 214, 215, 218, 221 ust. 1, art. 222, 223, 235, 236, 237, 239, 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590)

Rada Gminy Radziechowy –Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 32.505.108,69 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 1).

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) Dochody bieżące w wysokości 29.862.217,03 zł. W szczególności:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 1.458.104,53 zł..

2) Dochody majątkowe w wysokości 2.642.891,66 zł. W szczególności:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 2.642.891,66 zł..

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 37.094.388,69 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 2).

2. Na wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się kwotę łącznie na :

2.1 Wydatki bieżące w wysokości 29.393.180,41 zł. W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 20.936.264,69 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.949.083,00

b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.987.181,69

2) Dotacje na zadania bieżące 1.056.000,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3 )

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.892.216,00 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)

- 1.471.690,72 (zgodnie z załącznikiem nr 5)

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 593.753,00 zł

6) Wydatki na obsługę długu kwotę 443.256,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 7.701.208,28 zł.

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 7.701.208,28 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 4.) w tym na:

a) Programy finansowane z udziałem środków , pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 4.594.257,28 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 5)

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.589.280,00 zł

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:

a) Zaciągniętych kredytów 3.420.000,00

b) Wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.169.280,00

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu 6.920.000,00 zł.

a) Z tytułu zaciągniętych kredytów 3.420.000,00 zł.

b) Wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.500.000,00

4. Ustala się łączna kwotę planowanych rozchodów budżetu 2.330.720,00 zł.

5. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy na łączna kwotę 183.000,00 zł

W tym:

1) Ogólną w wysokości 50.000,00 zł

2) Celowe w wysokości 133.000,00 zł

W tym na:

a) Realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 66.000,00 zł.

b) Realizacje zadań oświatowych 67.000,00 zł

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.682.875 zł. , (zgodnie z załącznikiem nr 7.)

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 369.585,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacja zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 (zgodnie z załącznikiem nr 9)

4. Ustala się dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 191.287,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 10)

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 150.000,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 11 )

§ 7.

Ustala się plan dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych (jak w załączniku nr 12)

§ 8.

Ustala się kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości 39.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 13)

§ 9.

Ustala się plan finansowy wpłat na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 3.000,- (zgodnie z załącznikiem nr 14)

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.920.000,00 zł na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000, Zł

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.589.280,00 zł

3) Spłatę kredytów, z lat ubiegłych 2.330.720,00 zł

4) Na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 1.000.000,00.

§ 11.

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2011 w wysokości 593.753,00

§ 12.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) Na finansowanie programów i projektów jednorocznych realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 5.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie:

a) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.000.000,00 zł

b) planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.589.280,00

c) spłat kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.330.720,00

d) wyprzedzającego finansowania zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 1.000.000,00

2) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) Dokonywania zmian wydatków bieżących i majątkowych oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w planie rachunku dochodów i wydatków jednostek , o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach miedzy paragrafami

5) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14.

Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych i publicznych.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy-Wieprz


Marian Motyka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/11/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/11/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/11/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/11/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/11/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/11/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/11/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/11/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/11/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/11/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.doc

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/11/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.doc

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr V/11/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr V/11/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik13.doc

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr V/11/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik14.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »