| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 7/IV/2011 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 14 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Kamienica Polska na 2011rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit.d, pkt 10, art.51, ust. 1, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218,art. 221, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 70 "a" ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela Dz.U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674 z późn. zm. Rada Gminy Kamienica Polska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 18 696 039,00 z tego:
a) bieżące w kwocie 14 195 434,00
b) majątkowe w kwocie 4 500 605,00 zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 19 475 422,00 z tego:
a) bieżące w kwocie 12 777 040,00
b) majątkowe w kwocie 6 698 382,00 zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2.
§ 2.  1. Ustala się deficyt w wysokości 779 383,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 779 383,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 067 188,00zł z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 067 188,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 287 805,00zł z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 509 805,00zł.
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 778 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 779 383,00zł.
b) sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 287 805,00zł.
c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00zł.
§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 92 000,00zł.
2. Ustala sie rezerwy celowe w wysokości 32 000,00zł z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 32 000,00zł.
§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotami należącymi i nie należącymi do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5.  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6, które stanowią kwotę: dochody 1 395 739,00zł, wydatki 1 395 739,00zł.
§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 000,00zł. wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 88 000,00zł. oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 2 000,00zł zawarte w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 779 383,00zł.
2. zaciągania zobowiązań na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 287 805,00zł.
3. zaciągania zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00złotych.
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 1 000 000,00zł.
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
6. dokonanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
7. dokonywanie w ramach działu zmian planu wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy.
§ 8.  1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marian Kaźmierczak
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 7/IV/2011
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu 2011r.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 7/IV/2011
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetowe 2011r.
Załącznik nr 3
do uchwały Nr 7/IV/2011
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Przychody 2011r.
Załącznik nr 4
do uchwały Nr 7/IV/2011
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Rozchody budżetu 2011r.
Załącznik nr 5
do uchwały Nr 7/IV/2011
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.doc

zal 5
Załącznik nr 6
do uchwały Nr 7/IV/2011
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Plan finansowy na zadania zlecone 2011r. Dochody i wydatki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »