| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Marklowice

z dnia 4 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Marklowice na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. ‘’d’’, lit. ‘’i’’, pkt. 10, art. 42, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zmianami), art. 211 - 223, art. 235 - 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240), art.13 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 68 poz. 449 z późniejszymi zmianami).

RADA GMINY MARKLOWICE
uchwala, co następuje :

§ 1.

Ustala się dochody Budżetu Gminy Marklowice w łącznej kwocie - 17.000.000,- zł.
słownie: siedemnaściemilionówzłotych00/100 z tego:
- dochody bieżące w wysokości - 16.600.000,- zł.
- dochody majątkowe w wysokości - 400.000,- zł.
Zgodnie z tabelą nr 1

§ 2.

Ustala się wydatki Budżetu Gminy Marklowice w łącznej kwocie - 19.500.000,- zł.
słownie : dziewiętnaściemilionówpięćsettysięcyzłotych00/100
z tego : . wydatki bieżące w wysokości - 17.000.000,- zł.
- wydatki majątkowe w wysokości - 2.500.000,- zł.
Zgodnie z tabelą nr 2

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt Budżetu Gminy Marklowice w wysokości - 2.500.000,- zł.
słownie : dwamilionypięćsettysięcyzłotych 00/100
Deficyt ten zostanie pokryty w całości z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

§ 4.

Ustala się łączną kwotę rozchodów Budżetu Gminy Marklowice w wysokości- 152.000,- zł.
słownie : stopięćdziesiątdwatysiącezłotych00/100
Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 5.

Ustala się łączną kwotę przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Budżetu Gminy Marklowice w wysokości-2.652.000,- zł.
słownie : dwamilionysześćsetpięćdziesiątdwatysiącezłotych00/100
Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 6.

Ustala się łączną kwotę wydatków Budżetu Gminy Marklowice z tytułu obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - 12.000,- zł.
Słownie: dwanascietysiecyzłotych00/100

§ 7.

Ustala się łączna kwotę wydatków z tytułu spłat poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Marklowice a przypadających do spłaty w 2011 roku w kwocie - 15.000,- zł.
słownie: piętnaścietysięcyzłotych00/100

§ 8.

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości - 100.000,- zł.
słownie : stotysięcyzłotych00/100

§ 9.

Tworzy się rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04. 2007 roku / Dz. U. Nr 89 poz. 590 z póź, zm. /, w wysokości - 50.000,- zł.
słownie : pięćdziesiąttysięcyzłotych00/100

§ 10.

Tworzy się rezerwę celową na realizację programu finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp, w wysokości - 370.000,- zł.
słownie: trzystasiedemdziesiattysiecyzłotych00/100 z tego:
- projektu w ramach ” Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki’’ w wysokości - 100.000,- zł
- projekt systemowy w zakresie edukacji ‘’ wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji’’ w wysokości - 62.000,- zł.
- projektu w ramach POWT „ Przekraczamy granice RP – CZ” - 94.000,- zł.
- wielostronny partnerski projekt szkół - „COMENIUS” - 52.000,- zł.
- projekt Euroregionu Silesia pod nazwa’’ Sport, Kultura i Obyczaje łączą nasze kraje w wysokości - 55.000,- zł.
- projekt wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w wysokości - 7.000,- zł.

§ 11.

Dochody i wydatki budżetu obejmują :

1) dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Zgodnie z załącznikiem nr 2;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zgodnie z załącznikiem nr 3

3) dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (dotacja na zadania własne).

Zgodnie z załącznikiem nr 4

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 12.

Wydatki budżetu obejmują :

1) dotacje podmiotową dla instytucji kultury – biblioteka Zgodnie z załącznikiem nr 6

2) dotacje celowa dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania na rzecz Gminy w 2011 r

Zgodnie z załącznikiem nr 7

3) dotacje celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 8

4) dotacje celowa do odprowadzenia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń z dotacji celowej na zadania zlecone w Ośrodku Pomocy Społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 13.

Ustała się plan dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty a gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez j.s.t. w wysokości - 7.500,- zł.
słownie: siedemtysiecypięćsetzłotych00/100
Zgodnie z załącznikiem nr 10


§ 14.

Rada Gminy Marklowice upoważnia Wójta Gminy Marklowice do :

1) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych, na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2) Dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

3) Do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty - 300.000,- zł

słownie: trzystatysięcyzłotych00/100

4) Do udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty - 300.000,- zł.,

słownie:. trzystatysięcyzłotych00/100

§ 15.

1) Uchwałę ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Marklowice.

2) Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice wywiesza się informację o dostępności pełnego tekstu uchwały na BIP Gminy Marklowice, a także w biurze Rady Gminy Marklowice.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Marklowice
z dnia 4 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Marklowice
z dnia 4 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Marklowice
z dnia 4 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Marklowice
z dnia 4 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Marklowice
z dnia 4 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Marklowice
z dnia 4 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Marklowice
z dnia 4 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Marklowice
z dnia 4 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Marklowice
z dnia 4 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik 9


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Marklowice
z dnia 4 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik 10


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Marklowice
z dnia 4 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Tabela 1


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Marklowice
z dnia 4 stycznia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Tabela 2

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »