| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/41/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) oraz części I załącznika do Uchwały nr LIX/598/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Piekary Śląskie, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Rada Miasta Piekary Śląskie uchwala:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2011 w wysokości 160.574.897,- zł zgodnie z tabelą nr 1, 1a i 1b , w tym:

1) dochody bieżące - 149.659.515,-zł,

2) dochody majątkowe - 10.915.382,-zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2011 w wysokości 164.901.397,- zł zgodnie z tabelą nr 2, 2a i 2b ,w tym:

1) wydatki bieżące - 152.659.515,-zł

2) wydatki majątkowe - 12.241.882,-zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.326.500,-zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek - 1.326.500,-zł

2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3.000.000,-zł.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.977.858,-zł zgodnie z tabelą nr 3 .

5. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 8.651.358,-zł zgodnie z tabelą nr 3 .

§ 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z tabelą nr 4 ,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie i Powiatowi ustawami zgodnie z tabelą nr 5 ,

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 6 ,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 7 .

§ 3. Tworzy się rezerwy w wysokości 1.318.139,-zł , w tym:

1) ogólną budżetu w kwocie 199.824,-zł,

2) celowe w kwocie 1.118.315,-zł z przeznaczeniem na:

a) odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli - 763.139,-zł

b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 355.176,-zł

§ 4. Ustala się:

1) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 3.688.228,- zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 6. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 8 .

§ 7. Ustala się:

1) plany dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 ,

2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 8. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000,-zł ,

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.326.500,-zł ,

3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 8.651.358,-zł .

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występujacego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,-zł ,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów kierownikom jednostek oraganizacyjnych Miasta.

§ 10. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Załącznik do Uchwały Nr IV/41/11
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

topFX.pl

Portal. Platforma walutowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »