| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28/V/2011 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Boronów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 221 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Boronów na prace modernizacyjne przysługuje osobom fizycznym, zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej uchwały Inwestorem, zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Boronów, zatwierdzonego uchwałą Nr 94/XLVI/2010 Rady Gminy Boronów z dnia 26 października 2010r. Kryteria przyjęcia inwestora do Programu i realizacji celów określono na podstawie Regulaminu modernizacji źródła ciepła w budynkach indywidualnych, zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 232/2010 Wójta Gminy Boronów z dnia 6 grudnia 2010 r., zwanego w dalszych postanowieniach niniejszej uchwały Regulaminem.

2. Dotacja może być udzielona Inwestorowi, który powierzy wykonanie prac modernizacyjnych wyłącznie firmie wykonawczej, zwanej w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Wykonawcą, która po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie znalazła się na liście referencyjnej.

3. Podmiotem działającym w imieniu Gminy w zakresie realizacji programu Ograniczenia Niskiej Emisji, zwanych w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Programem, jest Operator.

§ 2. 1. Inwestor zakwalifikowany do udziału w Programie przedstawia ofertę wykonania prac modernizacyjnych Operatorowi. Oferta ta powinna gwarantować wykonanie prac w sposób oszczędny, efektywny i terminowy.

2. Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane informacje określone w Regulaminie.

3. Operator dokonuje weryfikacji oferty oraz wylicza wysokość dotacji.

4. Po zweryfikowaniu oferty Operator w imieniu Gminy podpisuje umowę na prace modernizacyjne.

§ 3. 1. Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Boronów następuje na podstawie umowy, po wykonaniu prac modernizacyjnych i przedłożeniu faktury.

2. Umowa powinna zawierać w szczególności:

a) dokładne oznaczenie stron umowy,

b) zakres rzeczowy realizowanych prac modernizacyjnych,

c) określenie czasu jego realizacji,

d) określenie wysokości przyznanej dotacji oraz sposób i termin jej przekazania,

e) określenie wysokości wkładu własnego Inwestora wraz z określeniem sposobu i terminu jego przekazania Wykonawcy,

f) zobowiązanie Inwestora do poddania się w każdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia, kontroli w zakresie objętym umową,

g) ustalenie trybu i terminów oraz formy rozliczeń między stronami umowy,

h) warunki wypowiedzenia umowy,

i) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności stron umowy wraz określonymi karami.

3. Umowę podpisuje Inwestor, Operator oraz Wykonawca.

§ 4. Płatności dokonywane podczas realizacji prac modernizacyjnych wykonywanych w ramach Programu wraz z wypłatą dotacji przedstawiają się następująco:

1. Inwestor wpłaca w terminie i na rachunek wskazany przez Operatora zaliczkę stanowiącą 20% nakładu jednostkowego oraz ewentualną kwotę przewyższającą nakład jednostkowy, o którym mowa w rozdziale V, pkt 2 Regulaminu.

2. Wykonawca prac modernizacyjnych po wykonaniu zadania przekazuje faktury podpisane przez Inwestora (oryginał) do Operatora celem weryfikacji, który następnie przekazuje je do Urzędu Gminy Boronów.

3. Podstawą wypłaty przez Urząd Gminy dotacji w wysokości 80% nakładu jednostkowego, lecz nie więcej niż kwota określona w rozdziale V, pkt 2 Regulaminu, będzie prawidłowo wystawiona faktura na Inwestora za wykonanie prac zgodnie z zawartą umową, zweryfikowaną przez Operatora. Oryginał faktury zostanie zwrócony Inwestorowi, natomiast w dokumentacji Urzędu Gminy pozostanie jej kserokopia.

4. Dotacja dla Inwestora wypłacana będzie bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »