| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/37/11 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt. 21 i 22 oraz 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 29.10.2010r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 229 poz. 1498 ) działając na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach uchwala

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin przyznawania dotacji ekologicznych" w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego i na terenie miasta, opublikowanie w „Przeglądzie Pyskowickim” oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.pyskowice.pl.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd


Załącznik do Uchwały Nr V/37/11
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 lutego 2011 r.

Regulamin przyznawania dotacji ekologicznych

§ 1. Kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania

1. Dotacja przysługuje na inwestycje spełniające kryterium efektywności ekologicznej uzyskanej poprzez zmianę wykorzystywanego dotychczas źródła energii na inne powodujące zmniejszenie emisji do atmosfery na skutek wykonania :

1)instalacji i uruchomienia domowych kotłowni centralnego ogrzewania na :

a) gaz z sieci,

b) olej opałowy,

c) gaz płynny,

d) energię elektryczną,

e) drewno,

f) inne odnawialne źródła energii (energia ziemi, energia wody, energia wiatru, energia słoneczna).

2)instalacji i uruchomienia domowych kotłowni centralnego ogrzewania nowej generacji na paliwo stałe z pełną automatyką, posiadających aktualne świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” wydane przez akredytowane laboratorium,

3)podłączenia się do kotłowni lokalnych lub miejskich.

4)ograniczenia zużycia energii konwencjonalnej do celów bytowych poprzez zakup i montaż odnawialnego źródła energii ( kolektora słonecznego ).

2. Inwestycje winny nadto spełniać :

1)kryterium trwałości efektu ekologicznego wynoszącego minimum 5 lat od zakończenia ich realizacji,

2)kryterium terytorialne - finansowane są inwestycje realizowane w Pyskowicach :

a) w lokalach będących własnością osób fizycznych, które stanowią odrębną nieruchomość w budynkach wielorodzinnych,

b) w budynkach jednorodzinnych będących własnością osób fizycznych,

c) w lokalach mieszkalnych będących przedmiotem najmu.

3)Kryterium rzeczowe - finansowane są zadania z zakresu ochrony powietrza, polegające na eliminacji niskiej emisji pyłów i gazów na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz wspieraniu nowych, proekologicznych rozwiązań energetycznych na efektywniejsze ekologicznie, a także wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej,

4)Kryterium wymagań formalnych - wniosek winien zawierać komplet wymaganych dokumentów, podpis osoby uprawnionej oraz być złożony we wskazanym terminie.

§ 2. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji ekologicznych

1. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie powinna złożyć w Urzędzie Miejskim w następujące dokumenty :

1)wniosek

2)dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości,

3)zgodę właściciela lub współwłaścicieli, jeżeli wnioskodawca nie jest wyłącznym właścicielem lub gdy wnioskodawca jest najemcą lokalu,

2. Termin składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje realizowane w danym roku kalendarzowym upływa do 31 sierpnia.

3. Wnioski złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

4. Weryfikacja złożonych wniosków przeprowadzona zostanie przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta.

5. W przypadku stwierdzenia przez komisję braków wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni. Wezwanie zawierać będzie wykaz brakujących dokumentów. Nie uzupełnienie wniosku skutkować będzie jego pozostawieniem bez rozpatrzenia.

6. Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania komisja przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta, który podejmuje ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji.

7. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji wszyscy wnioskodawcy zostaną pisemnie powiadomieni w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia.

8. Ogłoszenie o przyznaniu dotacji podane będzie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

9. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 50% kosztów inwestycyjnych - przy czym nie może być większa niż 2000 zł kosztów poniesionych przez wnioskodawcę wyłącznie na :

1)zakup ekologicznego źródła ciepła,

2)zakup kolektora ( ów ) słonecznego ( ych ),

3)wykonanie przyłącza w przypadku podłączenia budynku do kotłowni lokalnych lub miejskich.

10. Układ kolektorów słonecznych nie stanowiący głównego źródła energii może być dofinansowany niezależnie od dofinansowania do zmiany istniejącego systemu ogrzewania na ekologiczne ( np. wymiana pieca ).

11. Dofinansowaniu nie podlegają :

1)koszty zakupu przenośnych urządzeń grzewczych nie stanowiących stałego wyposażenia obiektu (np. termowentylatory, grzejniki na naftę, propan-butan i inne),

2)zmiana systemów grzewczych w wyniku dobrowolnego odłączenia się od kotłowni lokalnych lub miejskich,

3)zmiana ekologicznych systemów grzewczych na inne ekologiczne systemy grzewcze.

§ 3. Sposób rozliczenia dotacji

1. Podstawą udzielenia dotacji jest umowa zawarta z wnioskodawcą, która powinna zawierać w szczególności:

1)szczegółowy opis zadania, miejsce i termin realizacji,

2)wysokość dotacji, sposób i termin jej przekazania,

3)warunki dokonania kontroli zrealizowanego zadania przez przyznającego dotację,

4)opis uzyskanego efektu ekologicznego.

2. Po zawarciu umowy i wykonaniu instalacji Wnioskodawca w terminie do 15 października danego roku składa wniosek o wypłatę dotacji wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami ; w przypadku stwierdzenia przez komisję braków wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni. Wezwanie zawierać będzie wykaz brakujących dokumentów. Nie uzupełnienie wniosku skutkować będzie jego pozostawieniem bez rozpatrzenia.

3. Do wniosku o wypłatę należy dołączyć następujące dokumenty :

1)kserokopie imiennych rachunków poniesionych kosztów oraz do wglądu ich oryginały,

2)kserokopie atestów zainstalowanych urządzeń.

4. Poza dokumentami wymienionymi w ust. 3, w zależności od rodzaju wprowadzanego źródła ciepła należy przedłożyć:

1)w przypadku ogrzewania gazowego:

a) ostateczne pozwolenie na wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej wraz z dokumentacją techniczną,

b) umowę o dostawę gazu do celów grzewczych,

c) protokół próby szczelności i odbioru wykonanej instalacji gazowej,

d) oświadczenie kierownika budowy potwierdzające fakt zakończenia robót i wykonania ich zgodnie z dokumentacją.

2)w przypadku ogrzewania na olej opałowy, gaz płynny, drewno:

a) warunki techniczne oraz pozytywną opinię zakładu kominiarskiego,

b) protokół odbioru technicznego instalacji sporządzony przez uprawnionego wykonawcę instalacji.

3)w przypadku ogrzewania elektrycznego:

a) warunki techniczne dostawcy energii,

b) protokół odbioru i kontroli technicznej instalacji , wykonany przez jednostkę lub osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

4)w przypadku zastosowania źródeł energii odnawialnej :

a) uzgodnienie dokumentacji instalacji systemu grzewczego,

b) zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych,

c) protokół odbioru technicznego instalacji sporządzony przez uprawnionego wykonawcę instalacji.

5)w przypadku ekologicznego pieca na paliwo stałe:

a) zaświadczenie potwierdzające warunki – parametry ekologicznego spalania w danym typie pieca wraz z aktualnym świadectwem badania na znak „bezpieczeństwa ekologicznego” wydanym przez akredytowane laboratorium,

b) opinię służb kominiarskich potwierdzająca prawidłowe podłączenie kotła do przewodów kominowych oraz właściwą wentylację kotłowni.

6)w przypadku podłączenia budynku do sieci c.o.:

a) zapewnienie dostawy ciepła oraz warunki techniczne podłączenia,

b) ostateczne pozwolenie na wykonanie przyłącza instalacji grzewczej,

c) protokół odbioru instalacji,

d) oświadczenie kierownika budowy potwierdzające fakt zakończenia robót i wykonania ich zgodnie z dokumentacją.

5. W związku z rozpatrywaniem wniosku o wypłatę dotacji upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach stwierdzą w drodze oględzin wskazanej we wniosku nieruchomości, czy proekologiczny system grzewczy został wykonany i funkcjonuje poprawnie. Pozytywny wynik oględzin jest warunkiem wypłaty dotacji.

6. Wypłata dotacji nastąpi nie później niż do końca roku kalendarzowego, w kórym zawarto umowę.

7. Dotacja podlega zwrotowi wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych w przypadku odstąpienia od warunków określonych w umowie, a w szczególności w przypadku stosowania paliw stałych niezgodnych z instrukcją kotła, wykorzystywaniem kotła do spalania odpadów oraz stwierdzenia ponownego uruchomienia nieekologicznego źródła ciepła w terminie 5 lat.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. W 2011r. mogą być refinansowane inwestycje ekologiczne spełniające kryteria określone niniejszą uchwałą wykonane po dniu 01.01.2010r. oraz wnioski o dofinansowanie takich inwestycji nierozpatrzone w latach ubiegłych.

2. Dotacja przysługuje jednorazowo na budynek mieszkalny lub mieszkanie z tym, że dotacja nie przysługuje, gdy na daną inwestycję inwestor uzyskał inne środki publiczne ( m.in. w ramach PONE ).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »