| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr BOK.5224-2/11 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 21 stycznia 2011r.

z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w 2010 roku

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w roku 2010 obradowała w dniach 9 marca oraz 30 grudnia.

Tematy omawiane na spotkaniach:

I. W dniu 9 marca 2010 roku:

1. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w 2009 roku. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w roku 2009. Przypomniano, że Komisja w 2009 roku spotkała się cztery razy 27 lutego, 27 maja, 26 czerwca i 3 listopada. Na spotkaniach omówiono następujące zagadnienia:

1) Ocena sposobu wypełnienia zapisów Porozumienia pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji a Prezydentem Miasta Piekary Śląskie w zakresie funkcjonowania Oddziałów Prewencji Policji,

2) Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich.

3) Zapoznanie Komisji z działaniami MOPR w ramach programu „Razem Bezpieczniej".

4) Prezentacja sprawozdań z wykonywania zadań nałożonych przez „Program Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010",

5) Sposób realizacji kampanii „Rok 2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych" w Piekarach Śląskich,

6) Narastający problem niszczenia mienia i innych zachowań chuligańskich pseudokibiców w szczególności Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze. Przedstawienie sytuacji i propozycji rozwiązań,

7) a) Informacja na temat zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej,

b) ocena nowych rozwiązań dotyczących handlu podczas pielgrzymek do Matki Boskiej Piekarskiej,

8) Informacja na temat funkcjonowania monitoringu miejskiego w roku 2008 oraz opinia Policji na ten temat,

9) Informacja dotycząca form zorganizowanego wypoczynku niestacjonarnego w Piekarach Śląskich,

10) Informacja na temat zabezpieczenia imprez, półkolonii, kontroli przebiegu zorganizowanych form wypoczynku, akcji kontroli autokarów z wyjeżdżającymi na wypoczynek, kontroli bezpieczeństwa pożarowego itp.,

11) Kontrola boisk, placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa infrastruktury,

12) Informacja na temat akcji OP WOPR w Piekarach Śląskich dot. edukacji bezpiecznych zachowań nad wodą oraz realizacji kontroli akwenów wodnych w ramach rozstrzygniętego konkursu dla organizacji pozarządowych,

13) Informacja na temat działań podjętych przez Komendę Miejską Policji w Piekarach Śląskich dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

a) prewencja dot. zachowań kibiców na stadionach i poza nimi,

b) działania podjęte w celu edukacji dzieci w sprawie bezpiecznych zachowań na ulicy (akcja „Bezpieczna droga do szkoły”),

14) Informacja na temat remontów ulic: Bytomskiej, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja, Ziętka w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu. Stan przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku z budową autostrady A1,

15) Opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na temat wniosku Polskich Salonów Gier Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Szablowskiego 3/1, w sprawie lokalizacji salonu gier przy ul. K. Miarki 23,

16) Informacja na temat V Międzynarodowej Konferencji „Stop Przemocy”, która miała miejsce w dniach 22-23 października 2009 r. w Warszawie,

17) Informacja na temat sprawozdań liderów grup Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010 za I półrocze 2009 r.

Ponadto poinformowano Komisję, że sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w 2009 roku zostało przedstawione Radzie Miasta Piekary Śląskie oraz przekazane Wojewodzie Śląskiemu.

2. Zapoznano Komisję ze sprawozdaniem z realizacji planu pracy Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich w 2009 roku. Przedstawiono sprawozdanie z realizacji planu pracy Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich w 2009 r. Zgodnie z przedstawioną analizą danych w okresie od 2008 do 2009 roku uległa zmniejszeniu liczba:

- przestępstw kryminalnych (w 2009 r. 2 500 przestępstw tj. mniej niż w roku 2008 – wykrywalność przestępstw w mieście Piekary Śląskie – 81, 8 %), zwłaszcza w kategoriach, które dla Policji są najważniejsze (kradzieże, kradzieże mienia, kradzieże samochodu, bójki, rozboje i pobicia),

- wykroczenia (uszkodzenie mienia) - poprawiła się wykrywalność,

- interwencje w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania.

P.o. Komendant Miejski pochwalił działania poprzedniego Komendanta Miejskiego Policji p. Jerzego Michalskiego. Wyraził zadowolenie z działań Wydziału Prewencji i Wydziału Przestępstw Gospodarczych. Podkreślił, że nasza Komenda jest postrzegana, jako najlepiej walcząca z korupcją: „w Piekarach policjanci nie biorą łapówek”. Podsumowując, realizacja zadań przez tut. Komendę jest bardzo dobra. Komendant poinformował, że wskaźnik wykrywalności w KMP w Piekarach Śląskich jest najlepszy w Województwie Śląskim. Zwrócono ponadto uwagę na brak w mieście Sądu Rodzinnego. Współpraca z Prokuraturą oraz z Sądem Rodzinnym z siedzibą w Piekarach Śląskich usprawniłaby prace nad wykroczeniami kryminalnymi młodocianych. Po rozpoznaniu tematu przestępczości nieletnich, p.o. Komendant zobowiązał się do nawiązania współpracy z dyrektorami piekarskich szkół. Ponadto poinformowano Komisję o realizacji przez Komendę Miejską Policji programów: „Rok Pieszego”, „Krok po Kroku 2012”, itp.

3. Oceniono sposób wypełnienia zapisów Porozumienia pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji a Prezydentem Miasta Piekary Śląskie w zakresie funkcjonowania Oddziałów Prewencji Policji. Komendant Miejski Policji omówił statystykę organizacji i efektywności pełnienia służby patrolowej przez funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Prezydentem Miasta Piekary Śląskie a Śląskim Komendantem Policji w Katowicach w sprawie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w mieście Piekary Śląskie skierowano dodatkowo, średniodobowo 9 funkcjonariuszy do Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich. Komendant podkreślił, że służba funkcjonariuszy OPP Katowice przyczyniła się do spadku przestępczości na terenie Miasta Piekary Śląskie i poprawy poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Ponadto poinformował Komisję, że, niestety, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przedstawiła pismo, o niewystępowanie o funkcjonariuszy OPP do zadań na terenie Miasta Piekary Śląskie.

4. Zaprezentowano sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w 2009 roku. Komendant Straży Miejskiej przedstawił sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w 2009 roku. Poinformował Komisję o głównych zadaniach realizowanych przez funkcjonariuszy SM, do których należą:

- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

- czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

- współdziałanie z wszystkimi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,

- współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

W roku 2009 funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili 3819 wykroczeń, w porównaniu z rokiem 2008 ilość ujawnionych wykroczeń wzrosła o 7%. Podkreślił wagę współpracy społeczeństwa z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji. Ponadto Komendant SM poinformował, że funkcjonariusze nałożyli więcej mandatów karnych niż w roku poprzednim. Według Komendanta nałożenie mandatu, nawet małej kwoty, ma większy wpływ na osobę niż pouczenie. Podkreślono fakt, że Straż Miejska współpracuje z wszystkimi Wydziałami Urzędu Miasta, w szczególności z Wydziałem Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komendą Miejską Policji. Funkcjonariusze uczestniczyli w realizacji Programów: „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Krok po Kroku 2012”, „Znicz” oraz zabezpieczali pielgrzymki.

5. Zaprezentowano sprawozdania z wykonywania zadań nałożonych przez „Program Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008–2010” za II półrocze 2009. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego przedstawił sprawozdania liderów grup Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010 za II półrocze 2009r. Informacja została przyjęta przez Komisję.

6. Poinformowano Komisję na temat spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 9 lutego 2010, dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie ferii 2010. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego przedstawił informację na temat posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 9 lutego, dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie ferii 2010. Przedstawiono szereg działań służb, inspekcji i straży mających na celu zapewnienie wypoczywających w Mieście.

7. Propozycje tematyki posiedzeń Komisji w 2010 roku. Prezydent Miasta Piekary Śląskie przedstawił Komisji propozycje tematów posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w roku 2010 oraz zwrócił się do członków Komisji o przedstawienie na piśmie propozycji tematów, które należałoby uwzględnić w programie działań Komisji.

II. W dniu 30 grudnia 2010 roku:

1. Omówiono działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w latach 2008-2010. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miasta Piekary Śląskie przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku mijającej kadencji 2008-2010. Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi członków komisji do przedstawionego sprawozdania - bez uwag.

2. Przedstawiono informację na temat spotkania w dniu 15 grudnia 2010 r. z mieszkańcami Józefki, organizowanego w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 8 przy ul. Czempiela 5, przez Komendę Miejską Policji w Piekarach Śląskich. Przedstawiciel Policji przedstawił informację ze spotkania z mieszkańcami Józefki. Na wniosek radnego Leszka Podzimskiego funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich zorganizowali w dniu 15 grudnia 2010 r. w Miejskim Przedszkolu Nr 8 przy ul. Czempiela spotkanie z mieszkańcami Józefki, poświęcone problemom bezpieczeństwa. Spotkanie to prowadził Oficer Prasowy KMP. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciel Rewiru Dzielnicowych, Komendant Straży Miejskiej, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miasta oraz radny Leszek Podzimski. W spotkaniu wzięło udział około 60 mieszkańców dzielnicy. Na spotkaniu Oficer Prasowy KMP przedstawił statystykę zdarzeń w rejonie Józefki, jako jednej z najbezpieczniejszych dzielnic naszego Miasta. Zwrócił uwagę na dominujący w tym rejonie typ przestępstw, tzn. kradzieży z włamaniem do domów jednorodzinnych: sprawcy na ogół wyłamują drzwi balkonowe od strony zarośniętych i nieoświetlonych ogrodów. Wskazał na brak współpracy mieszkańców z Policją w przekazywaniu informacji na temat podejrzanych zachowań osób obcych. Zaproponowano zorganizowanie współpracy mieszkańców poprzez utworzenie rady osiedla. Mieszkańcy wnosili o zwiększenie patroli Policji i Straży Miejskiej w ich dzielnicy, podnosili brak lub słabe oświetlenie wokół domów, wnosili o montaż kamer monitoringu miejskiego. Zwrócili uwagę na bardzo zarośnięty teren wokół budynków, znajdujący się w zarządzie Urzędu Miasta, brak ogrodzenia terenu za domami szeregowym. Podniesiono problem niewywożenia spryzmowanego śniegu z poboczy ulic. Zgłoszone uwagi zostały przekazane odpowiednim Wydziałom UM. Przedstawicie policji zapewnił, że w miarę możliwości patrole piesze i zmotoryzowane zostaną wzmocnione. Okazało się, że część zdarzeń, jakie miały miejsce, nie zostały zgłoszone do KMP, a bez zgłoszenia zdarzenia nie mogą być wyjaśnione. Podsumowując dyskusję na temat przedstawionej informacji Prezydent Miasta zauważył, że najskuteczniejszym sposobem walki z problem włamań jest założenie alarmów. Najlepiej, by mieszkańcy założyli kompleksowy, wspólny system alarmowania na osiedlu.

3. Oceniono wpływ powstania węzła autostrady A1 na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz omówiono tymczasowe trudności w ruchu. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów UM omówił wpływ powstania węzła autostradowego A1 na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz omówił tymczasowe trudności w ruchu drogowym. Przedstawiono aktualną sytuację drogową ściśle związaną z budową autostrady oraz organizację dróg tymczasowych. Naczelnik omówił sposób komunikacji pomiędzy Piekarami Śląskimi a Bytomiem i Chorzowem w warunkach budowy autostrady. Zapewniono, że w miarę postępu robót, na bieżąco, przedstawiana jest przez budowniczych organizacja ruchu i uwzględniane są wszelkie uwagi związane z utrudnieniami w ruchu na terenie Miasta. W najbliższej przyszłości ruch drogowy zostanie polepszony. W kierunku dzielnic południowych są tworzone bypassy drogowe w okolicach prowadzonych robót autostradowych. Znajdujący się w fazie projektowania i uzgodnień dworzec kolejki łączący Katowice i Gliwice z portem lotniczym w Pyrzowicach, planowany w rejonie ulic Janty i Czołgistów, powinien, poprzez nowe połączenia drogowe poprawić skomunikowanie centrum Miasta. Planowany termin realizacji tego zadania to lata 2012-2015. Inwestorem są Polskie Linie Kolejowe. Na pytanie czy drogi techniczne autostrady będą dostępne tylko dla firmy obsługującej autostradę, czy również dla służb ratowniczych, uzyskano odpowiedź, że drogi będą dostępne także dla ciężkiego sprzętu ratowniczego. Drogi te będą bezkolizyjne, o szerokości co najmniej 6 m i będą uwzględniały nośność ciężkiego sprzętu. Na pytanie o ewentualne zwiększenie ruchu w rejonie północnej części ul. Papieża Jana Pawła II, zapewniono, iż projektowanie dojazdów do autostrady poprzedzone jest badaniami natężenia ruchu drogowego, które winny uwzględniać ich wielkość. Powstanie drugi węzeł autostradowy, który rozładuje ruch kierując go na ul. Podmiejską. Stwierdzono, że Miasto ma bieżące problemy z ruchem ciężkiego sprzętu z budowy autostrady, który trwa 24 godziny na dobę.

4. Przedstawiono kierunki działań Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2013. Komendant Miejski Policji przedstawił kierunki działań Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2013:

- stan bezpieczeństwa na terenie Miasta Piekary Śląskie wynika z interwencji mieszkańców,

- inicjatywa w zakresie programu pilotażowego dla gimnazjalistów o bezpieczeństwie przed, w czasie i po imprezach sportowych,

- minimalizacja społecznie szkodliwych zachowań dzieci i młodzieży wraz z oceną społeczeństwa o działaniach policji,

- ujawnianie niewłaściwych zachowań młodzieży,

- szybka interwencja policji w różnych dziedzinach, w tym ochrona obiektów dziedzictwa narodowego, które są niewystarczająco zabezpieczone,

- szybkie reagowanie na zgłoszenia telefoniczne. (System jest monitorowany na bieżąco, według niego są rozliczani policjanci. Czas reagowania z 20 minut skrócił się do 15 minut w ciągu pół roku; to samo ze zgłoszeniami na telefon alarmowy 112 i 997. System alarmowania jest tak skonstruowany, że 9 sekund to czas oczekiwania na połączenie. KMP chce osiągnąć czas do 10 sekund do interwencji policyjnej).

Zadano pytanie, co opóźnia zgłoszenie interwencji i otrzymano odpowiedź, że to system, na który policjanci nie mają wpływu.

5. Przedstawiono problem wyławiania bezdomnych zwierząt. Informację na temat wyławiania bezdomnych zwierząt przygotował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. Problem wynika z ilości zgłaszanych, przede wszystkim do MCZK, interwencji dotyczących bezdomnych zwierząt, szczególnie kotów i psów. W wyniku działań służb, w naszym Mieście jest o wiele mniej bezdomnych zwierząt niż w miastach ościennych, choć wyławianie ich jest bardzo kosztowne. W roku 2008 na zadanie to wydano 34 608 zł, w 2009 r. 43 920 zł, zaś w 2010 już 79 905,44 zł. Podczas dyskusji na w/w temat stwierdzono, że część wyławianych zwierząt to te, które uciekły właścicielowi. Zauważono, że obowiązkowe znakowanie zwierząt przez właściciela poprawiłoby sytuację. Komendant Straży Miejskiej, poinformował, że pierwszą czynnością po otrzymaniu przedmiotowej interwencji jest sprawdzenie, czy zwierzę ma właściciela. Jeśli tak, to właściciel ponosi koszty przy odbiorze zwierzęcia. W większości przypadków mamy do czynienia z bezpańskimi psami. Policja poinformowała, że za każdą bezpodstawną interwencję grozi grzywna oraz, że wzmożony okres interwencji dot. bezpańskich zwierząt przypada na czas wakacyjny i poświąteczny. Prezydent Miasta poinformował Komisję, że koszty umieszczania zwierząt w schroniskach są coraz wyższe i uważa, że ustawodawstwo winno się zmienić i obciążyć właściciela odpowiedzialnością. Zauważył, że posiadacz zwierzęcia winien uzyskać zgodę właściciela lub administratora budynku mieszkalnego na posiadanie zwierzęcia domowego i winno to być rozwiązanie ustawowe. Zasygnalizowano problem dokarmiania łabędzi.

6. Zaprezentowano sprawozdania z wykonywania zadań nałożonych przez “Program Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010” za I półrocze 2010. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego przedstawił sprawozdania z wykonywania zadań nałożonych przez “Program Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010” na liderów Zespołów za I półrocze 2010. Poinformowano, że w styczniu 2011r. grupy robocze przedstawią Komisji sprawozdanie z działań w II półroczu 2010 r. oraz w latach 2008-2010. Zostanie przedstawiony Komisji do akceptacji Program Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2013.

7. Opinia Komisji na temat budżetu Miasta w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Informacje na temat budżetu Miasta w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli przedstawił Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego. W planie budżetu na 2011 r. w w/w zakresie zabezpieczono środki na poziomie 2010 r.; omówiono poszczególne pozycje z działu 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Komendant Państwowej Straży Pożarnej podziękował Prezydentowi Miasta i Radnym za zakup nowego samochodu bojowego, równocześnie zwrócił się z prośbą o pomoc w zakupie nożyc hydraulicznych, niezbędnych w ratownictwie drogowym. Wcześniej zwrócił się w tej sprawie do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i czeka na decyzję. Prezydent Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie planu budżetu w zakresie finansowania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

8. Ponadto

Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego poinformował zebranych o planowanym spotkaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie bezpieczeństwa podczas ferii zimowych w naszym Mieście. Komendant Państwowej Straży Pożarnej poinformował Komisję o szeregu zgłoszeń o przekroczeniu poziomu tlenku węgla w mieszkaniach. Namawiał mieszkańców do instalacji urządzeń alarmujących o jego przekroczeniu. Prezydent Miasta zauważył, że główną przyczyną tego faktu jest przeszczelnienie mieszkań, zła wentylacja oraz brak przeglądów kominiarskich, które winno być przeprowadzane raz na kwartał. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub użytkowniku mieszkania. Prezydent Miasta poinformował, że otrzymał pismo z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie o wsparcie finansowe Izby Dziecka w Będzinie. Po dyskusji z przedstawicielem KMP w Piekarach Śląskich wstrzymano się z rozstrzygnięciami do czasu wyjaśnienia, ile przypadków kierowania dzieci do niniejszej izby widnieje w ewidencji KMP w Piekarach Śląskich. Komendant PSP zgłosił utrudnienie z wyjazdem z Komendy PSP w kierunku ul. Bytomskiej, spowodowane przez zasłaniający widoczność mur wzdłuż sąsiedniej posesji. Uznano, że PSP winno zgłosić sprawę do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zgłoszono wniosek o przekazanie mieszkańcom informacji o konieczności każdorazowego zgłaszania do Komendy Miejskiej Policji wszelkich, niepokojących zdarzeń. Prezydent Miasta prosi o współpracę w tym względzie z KMP oraz przekaże tę informację w innych dzielnicach. Przedstawiciel KMP poinformował o zwiększeniu współpracy mieszkańców z policją i zauważył, że to jedyny sposób na poprawę bezpieczeństwa. Zawnioskowano o podanie w mediach informacji o nietworzeniu pryzm śniegowych na jezdni; Komendant Policji zwrócił uwagę, że obowiązkiem właściciela posesji jest odśnieżenia chodnika wzdłuż posesji i do połowy jezdni.

Prezydent Miasta, dziękując członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie, wręczył pisma z podziękowaniami za pracę w Komisji w kadencji 2008-2010.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie


mgr inż. Stanisław Korfanty

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »