| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Będzińskiego

z dnia 24 lutego 2011r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego za rok 2010

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego rozpoczęła swoją działalność w roku 2002 na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 38a ust. 1,5,6,9 i art. 38c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z póź. zm.).

Na mocy Zarządzenia Starosty Będzińskiego Nr 13/2010 z dnia 11 lutego 2010r. Komisja działała w składzie:

1) Przewodniczący Adam Lazar – Starosta Będziński

2) Członkowie:

- Krzysztof Malczewski - Radny Rady Powiatu

- Radosław Nawara - Radny Rady Powiatu

- Dariusz Zawadzki - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie

- Dariusz Nowak - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie

- Robert Zuwała - Kierownik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Będzinie

- Ewa Lacek - Komendant Hufca Ziemi Będzińskiej

- Janusz Prętkiewicz - Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego O/Będzin

3) W pracach Komisji uczestniczył Prokurator Rejonowy w Będzinie Pan Marek Kajdański.

Komisja w okresie sprawozdawczym działała na podstawie opracowanego „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. Program ten został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Powiatu Będzińskiego Nr VI/78/2007 z dnia 24 kwietnia 2007r.

Spośród ważniejszych inicjatyw podjętych i zrealizowanych, wynikających z powiatowego programu można wymienić:

1) Przeprowadzenie VIII edycji Kursu Samoobrony dla Kobiet. W tym roku kurs zorganizowano dla mieszkanek Gminy Wojkowice. W zajęciach uczestniczyło trzydzieści pań – zamieszkałych lub pracujących w Wojkowicach. Na uroczystym zakończeniu każda z pań z rąk Starosty Będzińskiego otrzymała zaświadczenie ukończenia kursu. Koszty związane z przeprowadzeniem kursu (ubezpieczenie uczestniczek kursu oraz wynagrodzenie instruktorów) poniosło Starostwo.

2) Przeprowadzenie powiatowych eliminacji XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda” organizowanego pod patronatem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem szeroko pojętego bezpieczeństwa, rozwijanie świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń, umiejętności unikania ich oraz radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. Na konkurs wpłynęło 97 prac z całego powiatu. Wyróżniono 20 prac z czterech grup wiekowych. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci odtwarzaczy MP3, MP 4 i kamer internetowych.

3) W ramach kontynuowanej od 2009 roku akcji pod hasłem: „Jestem widoczny na drodze-jestem bezpieczny” zakupiono znaczki (breloczki) odblaskowe przeznaczone dla dzieci z terenu naszego powiatu, które wręczali funkcjonariusze policji podczas spotkań w przedszkolach i szkołach. Celem akcji jest edukacja dzieci w zakresie zachowania na drodze i uświadomienie najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, jak ważne jest stosowanie elementów odblaskowych, szczególnie na terenach niezabudowanych, wiejskich oraz w miejscach nieoświetlonych.

4) W ramach współpracy z będzińskim oddziałem WOPR z funduszu Komisji zakupiono na potrzeby ratowników wodnych koszulki i czapeczki (odpowiednio oznakowane) oraz spodniobuty. Zakupiono również liny torowe i bojki, przy pomocy których woprowcy oznakowali kąpielisko w Przeczycach. Uwzględniając potrzeby paliwowe ratowników, Starosta w imieniu Komisji przekazał im bony na paliwo na kwotę 1 000,00 zł. Dzięki współpracy z WOPR-em ochroną ratowników wodnych objęto Zalew Przeczycko-Siewierski i Jezioro Rogoźnickie.

5) Z okazji Święta Policji przekazano KP Policji w Będzinie trzy namioty szybkorozkładalne, które będą wykorzystywane w ramach zabezpieczeń miejsc wypadków czy imprez.

6) W roku bieżącym kontynuowano na terenie powiatu kolportaż wydrukowanych w ubiegłym roku plakatów adresowanych do kierowców, o treści: „Zwolnij! Masz tylko jedno życie.”

Komisja w okresie sprawozdawczym koordynowała również działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane przez takie podmioty jak: policja, straże miejskie, inspekcje powiatowe, placówki oświatowe i samorządy gminne.

Do głównych działań należy zaliczyć:

1) Kontynuację przez Policję programów prewencyjnych „Bezpieczne Przedszkole”, „Bezpieczna Szkoła”, „Bezpieczne Gimnazjum” w placówkach oświatowo – wychowawczych. Współpraca ze szkołami ukierunkowana była na edukację w zakresie bezpiecznych zachowań i sposobów unikania zagrożeń.

2) Kontynuację przez KP Policji akcji profilaktycznej „Narkotykom Nie”, która polega na przeprowadzeniu serii pogadanek i spotkań z rodzicami oraz młodzieżą, w trakcie których poruszono problematykę narkomanii i skutków zażywania narkotyków. Policja sukcesywnie kontrolowała też miejsca grupowania się nieletnich podejrzewanych o zażywanie narkotyków (puby, dyskoteki, parki, rejony szkół itp.). W minionym roku na terenie powiatu odnotowano w sumie 300 przestępstw dotyczących łamania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Na mocy decyzji Komendanta Głównego Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie powołana została 4 osobowa grupa ds. przestępstw narkotykowych – jest to zespół przeszkolonych funkcjonariuszy z zakresu przestępczości narkotykowej. Policjanci w służbie są na bieżąco zadaniowani pod kątem zbierania informacji i rozpoznawania środowisk przestępczych z zakresu narkomanii; sprawdzane są pojazdy pod kątem ujawniania środków narkotycznych; prowadzone są spotkania, prelekcje i pogadanki z młodzieżą na temat działania i uzależnienia od środków narkotycznych i dopalaczy, utrzymywany jest stały kontakt z dyrektorami placówek szkolnych oraz z pedagogami, skutkujący natychmiastową interwencją w przypadku zaistnienia niepokojących zdarzeń w rejonie placówki oświatowej.

3) Działając na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Policja dokonywała kontroli sklepów i lokali gastronomicznych pod kątem przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Skontrolowano łącznie 82 placówki handlowe. Zarejestrowano 38 przypadków przebywania osób nieletnich w Izbie dziecka. Mimo prowadzonych w szkołach programów profilaktycznych, dostarczających młodzieży informacji o skutkach i szkodliwości picia alkoholu, widoczne jest małe zaangażowanie i wsparcie ze strony rodziców. Na bieżąco utrzymywany jest kontakt z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej pod kątem ujawnienia osób, które na skutek nadużywania alkoholu nie wywiązują się w sposób właściwy z obowiązków rodzicielskich.

4) Podmioty i instytucje działające na rzecz ofiar przemocy w rodzinie udzielały pomocy pokrzywdzonym poprzez realizację procedury „Niebieskich Kart”. Policja w 2010r. odnotowała 1337 przypadków interwencji domowych, w tym dot. przemocy w rodzinie 161. Zarejestrowano 49 zdarzeń o znamionach niebezpiecznych w szkole, w tym 32 dot. przemocy szkolnej. Wysoko należy ocenić w tym względzie współpracę KP Policji z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

5) Realizując założenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”, Policja nasiliła służby patrolowe w miejscach (i w godzinach), w których występują największe zagrożenia. Co najmniej jeden raz w miesiącu prowadzona jest na drogach akcja „Alkohol i Narkotyki” zmierzająca do ujawnienia kierowców nietrzeźwych lub będących pod wpływem narkotyków. W dalszym ciągu realizowana jest akcja „Coolturalnie kibicuję” propagująca zdrowe zachowania wśród kibiców.

Komisja jako organ opiniodawczo – doradczy Starosty dokonała oceny:

- Stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i zabezpieczenia przeciwpożarowego w powiecie za rok 2009 na podstawie przedstawionych informacji przez Komendantów Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej (w lutym 2010);

- Projektu budżetu Powiatu na rok 2011 w części przeznaczonej na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa (30.09.2010).

Na realizowane w 2010r. przedsięwzięcia Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego wydatkowała łącznie kwotę: 11 000,00 zł. Wszystkie wydatki były celowe i zgodne z zaakceptowanymi przez członków Komisji głównymi kierunkami działań w roku 2010.

Starosta Będziński


Krzysztof Malczewski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »