| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy Marklowice

z dnia 17 lutego 2011r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze srodków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.),

RADA GMINY MARKLOWICE uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa kryteria wyboru inwestycji z zakresu ochrony środowiska do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji z budżetu Gminy Marklowice oraz sposób ich rozliczania.

§ 2. Osobom fizycznym udziela się dotacji na realizację inwestycji w następujących zakresach:

1) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - modernizacja systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej;

2) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest.

§ 3. Przyjmuje się następujący tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób ich rozliczania i sposób kontroli wykonywania zadań:

1) Do korzystania z dotacji uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadaczami innego tytułu prawnego do nieruchomości położonych na terenie Gminy Marklowice, po spełnieniu wymogów zawartych w odpowiednich regulaminach, o których mowa w § 4.

2) Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemne wnioski.

3) Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Marklowice a wnioskodawcą.

4) Dotacje przyznawane są zgodnie z kolejnością składania wniosków, w miarę posiadanych przez Gminę środków finansowych.

5) Merytoryczny pion Urzędu Gminy Marklowice dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa budowlanego i w postanowieniach umowy.

6) Rozliczenie dotacji nastąpi po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych w postanowieniach umowy.


§ 4. Szczegółowy tryb udzielania, kontroli i rozliczania dotacji na zadania wskazane w § 2 oraz ich maksymalną wysokość określą załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały stanowiącej jej integralną część.

§ 5. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji z budżetu Gminy pochodzić będą m. in. z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody. Ich wysokośc na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/22/11
Rady Gminy Marklowice
z dnia 17 lutego 2011 r.

Regulamin przyznawania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

§ 1. Do korzystania z dotacji celowej na zasadach niniejszego regulaminu uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadaczami innego tytułu prawnego do budynków mieszkalnych (budynek, w którym przynajmniej 70% powierzchni stanowi część mieszkalna nie więcej niż 30% część usługowa lub inna) oraz mieszkań w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie gminy Marklowice, które dokonały rozruchu zainstalowanego źródła ciepła.

§ 2. Dotacja obejmuje pokrycie części kosztów inwestycji polegającej na:

a) modernizacji istniejących systemów ogrzewania tj. zamianie kotła węglowego komorowego lub pieca węglowego, będacych podstawowym źródłem ciepła w budynkach: na źródło ogrzewania wykorzystujące: energię elektryczną, gaz, olej napędowy, biomasę, węgiel w kotłach z paleniskiem retortowym (konstrukcja źródła ciepła uniemoożliwiająca spalanie odpadów), pompę ciepła.

b) podłączenia budynku do zdalaczynnego źródła ciepła.

c) zainstalowaniu kolektorów słonecznych do wytwarzania energii dla przygotowania ciepłej wody użytkowej.

§ 3. Dotacja celowa na inwesytcje określone w § 2 lit. a i b nie przusługuje w przypadku gdy przed rokiem 2010 było udzielone dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę lub zabudowę kotła w budynku. Dotacja celowa jest udzielana raz na inwestycję w danym budynku, odrębnie dla modernizacji systemu ogrzewania i odrębnie dla zainstalowania kolektorów słonecznych.

§ 4. Osoba ubiegająca się o udzielenie dotacji powinna złożyć wniosek zawierający odpowiednie oświadczenia oraz następujące dokumenty:

a) kserokopię faktury zainstalowanego urządzenia grzewczego wystawioną na uprawnioną osobę - oryginał do wglądu,

b) kserokopię aktu własności budynku/mieszkania lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem/mieszkaniem - oryginał do wglądu,

c) zgodę właściciela budynku na przeprowadzenie modernizacji, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem,

d) w przypadku kotła węglowego z paleniskiem retortowym - odpowiedni certyfikat energetyczno - emisyjny wydany przez uprawnione do tego instytuty,

e) w przypadku ogrzewania gazowego - protokół odbioru końcowego robót wraz z oświadczeniem wykonawcy o prawidłowości wykonania instalacji wewnętrznej,

f) w przypadku podłączenia budynku do sieci zdalaczynnej - protokół odbioru końcowego, sporządzony pomiedzy inwestorem a dostawcą ciepła.

§ 5. Kwota dotacji wynosi 2.500 zł., jednak nie więcej niż 50% wartości urządzenia grzewczego (bez kosztów montażu).

§ 6. O udzielenie dotacji mogą ubiegać sie uprawnione osoby, które wykonały inwestycje określone w § 2 w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (decyduje data wystawienia imiennej faktury).

§ 7. Kompletny wniosek stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy, która określa w szczególności wysokość udzielonej dotacji, sposób kontroli oraz zasady zwrotu dotacji zgodnie z § 10.

§ 8. Wójt Gminy powołuje komisję do analizowania i weryfikacji złożonych wniosków. W razie potrzeby Komisja dokonuje oględzin inwestycji na miejscu, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie.

§ 9. Komisja, o której mowa w § 8 może dokonać kontroli sposobu eksploatacji zmodernizowanego systemu ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej w terminie do 5 lat od przyznania dotacji.

§ 10. Dotacja celowa podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia przez Komisje, o której mowa w § 8, niespełnia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

§ 11. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:

1) wniosek o przyznanie dotacji do modernizacji systemu ogrzewania,

2) umowa przyznania dotacji.

Wniosek
Zalacznik3.pdf

Wniosek o przyznanie dotacji celowej do modernizacji systemu ogrzewania/ przygotowania ciepłej wody użytkowej Wniosek

Umowa
Zalacznik4.pdf

Umowa o przyznanie dotacji do modernizacji systemu ogrzewania/ przygotowania ciepłej wody użytkowej Umowa


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/22/11
Rady Gminy Marklowice
z dnia 17 lutego 2011 r.

Regulamin przyznawania dotacji celowej na likwidację materiałów budowlanych zawierających azbest.

§ 1. Do korzystania z dotacji celowej na likwidację (demontaż, transport i utylizacja) materiałów budowlanych zawierających azbest na zasadach niniejszego regulaminu uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadaczami innego tytułu prawnego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, innych obiektów budowlanych (w tym również mieszkalnych związanych z prowadzenia działalności gospodarczej na powierzchni nie większej niż 30% powierzchni całkowitej budynku) położonych na terenie gminy Marklowice.

§ 2. Osoba ubiegająca się o udzielenie dotacji na likwidację materiałów budowlanych zawierających azbest powinna złożyć wniosek. Wnioski należy składać do dnia 15 września roku poprzedzającego wykonanie zadania.

§ 3. Dotacja przyznawana będzie wg kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych. Dopuszcza się realizację wniosku złożonego po terminie określonym w § 2, pod warunkiem posiadania środków finansowych.

§ 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się jednokrotne przesunięcie terminu (na inny rok) likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest.

§ 5. Likwidacja materiałów budowlanych zawierających azbest finansowana jest w następujących proporcjach:

- 80% środki budżetu Gminy Marklowice i/lub środki budżetu powiatu Wodzisławskiego,

- 20% wnioskodawca.

§ 6. Przed udzieleniem dotacji na likwidację materiałów budowlanych zawierających azbest zostanie zawarta z wnioskodawcą umowa, określająca w szczególności wysokość, termin oraz sposób wypłaty udzielonej dotacji.

§ 7. Likwidację materiałów budowlanych zawierających azbest prowadzi uprawniony podmiot gospodarczy, zwany dalej "Wykonawcą", wyłaniany corocznie przez Gminę zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

§ 8. Prace rozbiórkowe są wykonywane z uwzględnieniem terminów zaproponowanych przez wnioskodawców i w uzgodnieniu z Wykonawcą, powinny byc zakończone do 30 listopada danego roku.

§ 9. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych Wykonawca i właściciel budynku dokona zgłoszenia robót Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, zgodnie z § 6 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

§ 10. Po zakończeniu prac na danej nieruchomości zostanie sporządzony przy udziale Wykonawcy i właściciela budynku protokół odbioru robót. Celem umożliwienia udziału w odbiorze przedstawiciela Urzędu Gminy Marklowice, o terminie odbioru Wykonawca powiadomi Pion Infastruktury Technicznej i Rozwoju Urzędu Gminy Marklowice.

§ 11. Wykonawca obowiązany jest do ważenia odpadów po zakończeniu prac w danym budynku, przy udziale właściciela budynku, co winno być potwierdzone na karcie wagowej.

§ 12. Wykonawca robót wystawia dwie faktury: dla Urzędu Gminy Marklowice oraz dla wnioskodawcy. Kopię faktury dla wnioskodawcy Wykonawca dostarcza Pionowi Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Urzędu Gminy Marklowice.

§ 13. Należność przypadająca do zapłaty przez wnioskodawcę, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, w wysokości 20% całkowitego kosztu danego zadania będzie regulowana przez wnioskodawcę bezpośrednio z Wykonawcą robót.

§ 14. Urząd Gminy Marklowice ma prawo kontrolowania realizacji zadania, na które zostanie udzielona dotacja , przed jego rozpoczęciem i na każdym etapie realizacji.

§ 15. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:

1) wniosek o przyznanie dotacji celowej na likwidację materiałów zawierających azbest,

2) umowa przyznania dotacji.

Wniosek
Zalacznik5.pdf

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na likwidację materiałów budowlanych zawierających azbest Wniosek

Umowa
Zalacznik6.pdf

Umowa o przyznanie dotacji celowej na likwidację materiałów budowlanych zawierających azbest Umowa

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Gurbała

Specjalista z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników, właściciel firmy Nowe Modele Biznesowe – outsourcingu działu szkoleń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »