| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/39/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie przyznawania dotacji ze środków budżetu Miasta Racibórz na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 400a ust.1 pkt 5 i 22 oraz art.403 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010r.) oraz po zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 59 poz. 404 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Miasta Racibórz na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Dotacje mają na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez likwidację źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi i zastąpieniu ich ekologicznymi nośnikami energii oraz wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

§ 3. 1. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Miasta Racibórz.

2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i przepisów szczególnych.

§ 4. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą udzielona dotacja stanowić będzie pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.06.379.5).


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Załącznik do Uchwały Nr IV/39/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik.doc

Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Miasta Racibórz na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Atys

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »