| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/198//08 z dnia 25 września 2008 r. dot. zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zebrzydowice oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla stanowisk nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm./, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn. zm./, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. w uchwale Nr XXII/198//08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie: zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zebrzydowice oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla stanowisk nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela wprowadza się następującą zmianę

w § 5 dodaje się pkt. 2 który otrzymuje brzmienie:

Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin według wzoru:

W

=

( X1 + X2 + .......... + Xn ) / ( (X1 : Y1) + (X2 : Y2) + .............. + (Xn : Yn) )

gdzie:

W

- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela

X1, X2, ..., Xn

- oznacza liczbę godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym na poszczególnych stanowiskach

Y1, Y2, ..., Yn

- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla poszczególnych stanowisk

w § 5 dodaje się pkt. 3 który otrzymuje brzmienie:

Określić, że tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć ustalany będzie z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć poniżej 30 minut będzie pomijany, a czas zajęć za co najmniej 30 minut będzie liczony za pełną godzinę.

w § 5 dodaje się pkt. 4 który otrzymuje brzmienie:

Godziny ponadwymiarowe takiego nauczyciela liczone są od wyliczonego pensum. Każda godzina zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, przydzielona temu nauczycielowi powyżej ustalonego pensum jest godziną ponadwymiarową (np. nauczyciel realizuje 14 godzin na etacie z pensum 18-godzinnym i 12 godzin na etacie z pensum 20-godzinnym, wyliczone pensum według wzoru, po zaokrągleniu do pełnych godzin wynosi 19 godzin. Każda godzina przydzielona temu nauczycielowi ponad 19 godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć to godzina ponadwymiarowa – w tym przypadku wynosi 7 godzin ponadwymiarowych). Kwota nadgodziny jest wyliczana z uwzględnieniem wyliczonego pensum (np. nauczyciel dyplomowany ze stawką 2799 : 79(19 x 4,16) = 35,43 zł/godz.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Z treścią niniejszej uchwały należy zapoznać nauczycieli placówek oświatowych gminy Zebrzydowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »