| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/36/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 24 lutego 2011r.

o zmianie uchwały Nr XXXIX/257/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 11 marca 1992 r. r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny "PGM"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h, art.40 ust.2 pkt 2, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.14 pkt 1 i art.15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

§ 2 uchwały Nr XXXIX/257/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny „PGM” otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się przedmiot działalności Zakładu Komunalnego „PGM” w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chorzów oraz innymi nieruchomościami przekazanymi w zarząd, a w szczególności:

1) Pobieranie czynszów zgodnie z zawartymi przez Gminę umowami najmu,

2) Prowadzenie windykacji czynszów i opłat eksploatacyjnych,

3) Planowanie wielkości środków finansowych na utrzymanie mienia komunalnego i powierzonego,

4) Podział środków finansowaych na poszczególne zadania,

5) Zapewnienie wykonawstwa remontów budynków,

6) Zawieranie umów o dostawę energii cieplnej, wody, gazu, energii elektrycznej i innych zapewniających sprawne zarządzanie,

7) Reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,

8) Sprawowanie zarządu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych,

9) Pełnienie funkcji inwestora przy realizacji inwestycji mieszkaniowych,

10) Prowadzenie rejestru nieruchomości, budynków i lokali,

11) Prowadzenie analityki i sprawozdawczości,

12) Prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną w zakresie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,

13) Organizowanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dotyczących spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami, wykonywanie innych zadań zleconych przez Gminę,

14) Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2.

§ 3 uchwały Nr XXXIX/257/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny „PGM” otrzymuje brzmienie: „§ 3. Źródła przychodów Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie stanowią:

1. dotacje z budżetu miasta,

2. dochody z najmu i dzierżawy,

3. wpływy z tytułu opłat za dostarczoną wodę, c.o. i odprowadzanie ścieków oraz usuwanie nieczystości,

4. wpływy z tytułu prowadzonego zarządu,

5. wpływy z kar umownych i innych grzywien,

6. odsetki od zaległości,

7. wpływy z tytułu wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości od osób fizycznych.”

§ 3.

Załącznik, o którym mowa w § 8 uchwały Nr XXXIX/257/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny „PGM” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Skreślić § 2 uchwały Nr XLVI/412/97 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia nowego zakresu działania i przyjęcia statutu Zakładu Komunalnego “PGM” oraz utworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzących działalność w zakresie gospodarki lokalowym zasobem gminy ”.

§ 5.

Skreślić § 2 uchwały Nr XIII/238/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 października 2003 r. o zmianie uchwały Nr XLVI/412/97 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia nowego zakresu działania i przyjęcia statutu Zakładu Komunalnego “PGM” oraz utworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzących działalność w zakresie gospodarki lokalowym zasobem gminy ”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek


Załącznik do Uchwały Nr V/36/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 24 lutego 2011 r.

Statut Zakładu Komunalnego "PGM w Chorzowie"

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie jest jednostką organizacyjną Gminy Chorzów działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego.

2. Organem sprawującym bezpośredni nadzór nad działalnością Zakładu Komunalnego „PGM” jest Prezydent Miasta Chorzowa.

II. Przedmiot i zakres działalności

§ 2.

-

1. Przedmiotem działalności Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie jest zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chorzów oraz innymi nieruchomościami przekazanymi w zarząd, a w szczególności:

1) Pobieranie czynszów zgodnie z zawartymi przez Gminę umowami najmu,

2) Prowadzenie windykacji czynszów i opłat eksploatacyjnych,

3) Planowanie wielkości środków finansowych na utrzymanie mienia komunalnego i powierzonego,

4) Podział środków finansowych na poszczególne zadania,

5) Zapewnienie wykonawstwa remontów budynków,

6) Zawieranie umów o dostawę energii cieplnej, wody, gazu, energii elektrycznej i innych zapewniających sprawne zarządzanie,

7) Reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,

8) Sprawowanie zarządu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych,

9) Pełnienie funkcji inwestora przy realizacji inwestycji mieszkaniowych,

10) Prowadzenie rejestru nieruchomości, budynków i lokali,

11) Prowadzenie analityki i sprawozdawczości,

12) Prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną w zakresie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,

13) Organizowanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dotyczących spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami, wykonywanie innych zadań zleconych przez Gminę,

14) Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Przedmiot działania Zakładu Komunalnego „PGM” jest realizowany zgodnie z programem oraz planową polityką Gminy w zakresie zarządzania komunalnymi zasobami lokalowymi.

3. Zakres i sposób prowadzenia działalności Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie określa Regulamin Organizacyjny.

§ 3.

Podstawą działalności finansowej Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i rozchody, stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem Gminy oraz plan rzeczowy.

III. Formy i zasady działania

§ 4.

Zakład Komunalny „PGM” ma swoją siedzibę w Chorzowie przy ul. Bałtyckiej 8.

§ 5.

Zakład Komunalny „PGM” działa na terenie Miasta Chorzowa.

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie są komórki organizacyjne wyodrębnione w schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego.

2. Zasady działania komórek organizacyjnych, podział czynności i odpowiedzialności oraz strukturę organizacyjną Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie określa Regulamin Organizacyjny.

3. Regulamin Organizacyjny ustala Dyrektor Zakładu, a zatwierdza Prezydent Miasta.

§ 6.

-

1. Kierownikiem Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie jest Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

2. Dyrektor zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje w zakresie ustalonym planem finansowym i rzeczowym zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Chorzowa. Dyrektor Zakładu reprezentuje także Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych w przypadkach, gdy zarząd nieruchomościami sprawuje Zakład w imieniu Gminy Chorzów.

3. Uprawnienia wyrażone w pkt.2 niniejszego paragrafu jest równoznaczne z pełnomocnictwem, o którym mowa w art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

4. Dyrektor Zakładu wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora.

5. Zastępców Dyrektora zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

6. Zastępcy Dyrektora działają w ramach udzielonego im przez Dyrektora umocowania i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

§ 7.

Podstawowe obowiązki i uprawnienia Dyrektora i jego Zastępców określa Regulamin Organizacyjny Zakładu.

IV. Nadzór i kontrola

§ 8.

1. Prezydent Miasta dokonuje okresowej oceny przedmiotu działalności Zakładu.

2. Prezydent Miasta zatwierdza roczny plan finansowy i plan rzeczowy Zakładu.

V. Przepisy końcowe

§ 9.

Zakład prowadzi działalność wykorzystując oddane mu do dyspozycji mienie Gminy.

§ 10.

Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »