| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/36/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 24 lutego 2011r.

o zmianie uchwały Nr XXXIX/257/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 11 marca 1992 r. r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny "PGM"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h, art.40 ust.2 pkt 2, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.14 pkt 1 i art.15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

§ 2 uchwały Nr XXXIX/257/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny „PGM” otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się przedmiot działalności Zakładu Komunalnego „PGM” w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chorzów oraz innymi nieruchomościami przekazanymi w zarząd, a w szczególności:

1) Pobieranie czynszów zgodnie z zawartymi przez Gminę umowami najmu,

2) Prowadzenie windykacji czynszów i opłat eksploatacyjnych,

3) Planowanie wielkości środków finansowych na utrzymanie mienia komunalnego i powierzonego,

4) Podział środków finansowaych na poszczególne zadania,

5) Zapewnienie wykonawstwa remontów budynków,

6) Zawieranie umów o dostawę energii cieplnej, wody, gazu, energii elektrycznej i innych zapewniających sprawne zarządzanie,

7) Reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,

8) Sprawowanie zarządu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych,

9) Pełnienie funkcji inwestora przy realizacji inwestycji mieszkaniowych,

10) Prowadzenie rejestru nieruchomości, budynków i lokali,

11) Prowadzenie analityki i sprawozdawczości,

12) Prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną w zakresie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,

13) Organizowanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dotyczących spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami, wykonywanie innych zadań zleconych przez Gminę,

14) Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2.

§ 3 uchwały Nr XXXIX/257/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny „PGM” otrzymuje brzmienie: „§ 3. Źródła przychodów Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie stanowią:

1. dotacje z budżetu miasta,

2. dochody z najmu i dzierżawy,

3. wpływy z tytułu opłat za dostarczoną wodę, c.o. i odprowadzanie ścieków oraz usuwanie nieczystości,

4. wpływy z tytułu prowadzonego zarządu,

5. wpływy z kar umownych i innych grzywien,

6. odsetki od zaległości,

7. wpływy z tytułu wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości od osób fizycznych.”

§ 3.

Załącznik, o którym mowa w § 8 uchwały Nr XXXIX/257/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny „PGM” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Skreślić § 2 uchwały Nr XLVI/412/97 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia nowego zakresu działania i przyjęcia statutu Zakładu Komunalnego “PGM” oraz utworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzących działalność w zakresie gospodarki lokalowym zasobem gminy ”.

§ 5.

Skreślić § 2 uchwały Nr XIII/238/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 października 2003 r. o zmianie uchwały Nr XLVI/412/97 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia nowego zakresu działania i przyjęcia statutu Zakładu Komunalnego “PGM” oraz utworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzących działalność w zakresie gospodarki lokalowym zasobem gminy ”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek


Załącznik do Uchwały Nr V/36/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 24 lutego 2011 r.

Statut Zakładu Komunalnego "PGM w Chorzowie"

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie jest jednostką organizacyjną Gminy Chorzów działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego.

2. Organem sprawującym bezpośredni nadzór nad działalnością Zakładu Komunalnego „PGM” jest Prezydent Miasta Chorzowa.

II. Przedmiot i zakres działalności

§ 2.

-

1. Przedmiotem działalności Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie jest zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chorzów oraz innymi nieruchomościami przekazanymi w zarząd, a w szczególności:

1) Pobieranie czynszów zgodnie z zawartymi przez Gminę umowami najmu,

2) Prowadzenie windykacji czynszów i opłat eksploatacyjnych,

3) Planowanie wielkości środków finansowych na utrzymanie mienia komunalnego i powierzonego,

4) Podział środków finansowych na poszczególne zadania,

5) Zapewnienie wykonawstwa remontów budynków,

6) Zawieranie umów o dostawę energii cieplnej, wody, gazu, energii elektrycznej i innych zapewniających sprawne zarządzanie,

7) Reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,

8) Sprawowanie zarządu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych,

9) Pełnienie funkcji inwestora przy realizacji inwestycji mieszkaniowych,

10) Prowadzenie rejestru nieruchomości, budynków i lokali,

11) Prowadzenie analityki i sprawozdawczości,

12) Prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną w zakresie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,

13) Organizowanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dotyczących spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami, wykonywanie innych zadań zleconych przez Gminę,

14) Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Przedmiot działania Zakładu Komunalnego „PGM” jest realizowany zgodnie z programem oraz planową polityką Gminy w zakresie zarządzania komunalnymi zasobami lokalowymi.

3. Zakres i sposób prowadzenia działalności Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie określa Regulamin Organizacyjny.

§ 3.

Podstawą działalności finansowej Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i rozchody, stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem Gminy oraz plan rzeczowy.

III. Formy i zasady działania

§ 4.

Zakład Komunalny „PGM” ma swoją siedzibę w Chorzowie przy ul. Bałtyckiej 8.

§ 5.

Zakład Komunalny „PGM” działa na terenie Miasta Chorzowa.

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie są komórki organizacyjne wyodrębnione w schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego.

2. Zasady działania komórek organizacyjnych, podział czynności i odpowiedzialności oraz strukturę organizacyjną Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie określa Regulamin Organizacyjny.

3. Regulamin Organizacyjny ustala Dyrektor Zakładu, a zatwierdza Prezydent Miasta.

§ 6.

-

1. Kierownikiem Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie jest Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

2. Dyrektor zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje w zakresie ustalonym planem finansowym i rzeczowym zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Chorzowa. Dyrektor Zakładu reprezentuje także Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych w przypadkach, gdy zarząd nieruchomościami sprawuje Zakład w imieniu Gminy Chorzów.

3. Uprawnienia wyrażone w pkt.2 niniejszego paragrafu jest równoznaczne z pełnomocnictwem, o którym mowa w art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

4. Dyrektor Zakładu wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora.

5. Zastępców Dyrektora zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

6. Zastępcy Dyrektora działają w ramach udzielonego im przez Dyrektora umocowania i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

§ 7.

Podstawowe obowiązki i uprawnienia Dyrektora i jego Zastępców określa Regulamin Organizacyjny Zakładu.

IV. Nadzór i kontrola

§ 8.

1. Prezydent Miasta dokonuje okresowej oceny przedmiotu działalności Zakładu.

2. Prezydent Miasta zatwierdza roczny plan finansowy i plan rzeczowy Zakładu.

V. Przepisy końcowe

§ 9.

Zakład prowadzi działalność wykorzystując oddane mu do dyspozycji mienie Gminy.

§ 10.

Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »