| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 34/V/11 Rady Gminy Janów

z dnia 14 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, ust. 2 pkt 3, art. 47 ust. 3, art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 1, i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362, z późn.zm)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych zgodnie z załącznikiem niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów


Ludwik Heinsch


Załącznik do Uchwały Nr 34/V/11
Rady Gminy Janów
z dnia 14 lutego 2011 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych

§ 1.

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie

2) placówka – ośrodek wsparcia, mieszkanie chronione

3) odpłatność – kwota średniej miesięcznej opłaty za pobyt jednej osoby w placówce, uwzględniająca przyznany zakres usług

4) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

§ 2.

Pobyt osoby skierowanej do placówki jest odpłatny. Gmina Janów pokrywa część kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania w placówce a opłatą uiszczaną przez osobę przebywającą w placówce.

§ 3.

Ustala się szczegółowe zasady odpłatności, ponoszone przez osoby przebywające w placówkach zgodnie z tabelą:

Wysokość kryterium dochodowego osoby samotnej lub osoby w rodzinie w %

Wysokość odpłatności miesięcznie ustalona jako % dochodu osoby samotnej lub osoby w rodzinie

do 100%

bezpłatnie

powyżej 100% - 130%

40%

powyżej 130% - 160%

50%

powyżej 160% - 200%

60%

powyżej 200% - 250%

70%

Powyżej 250%

Pełna odpłatność

§ 4.

1. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności można zwolnić na ich wniosek częściowo lub całkowicie z tej opłaty jeżeli:

- ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia lub innej placówce,

- występują uzasadnione okoliczności, w szczególności długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć najbliższego członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych,

- osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

§ 5.

Wysokość opłat oraz organizację poszczególnych placówek określają ich statuty lub regulaminy organizacyjne.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »