| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 34/V/11 Rady Gminy Janów

z dnia 14 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, ust. 2 pkt 3, art. 47 ust. 3, art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 1, i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362, z późn.zm)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych zgodnie z załącznikiem niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów


Ludwik Heinsch


Załącznik do Uchwały Nr 34/V/11
Rady Gminy Janów
z dnia 14 lutego 2011 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych

§ 1.

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie

2) placówka – ośrodek wsparcia, mieszkanie chronione

3) odpłatność – kwota średniej miesięcznej opłaty za pobyt jednej osoby w placówce, uwzględniająca przyznany zakres usług

4) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

§ 2.

Pobyt osoby skierowanej do placówki jest odpłatny. Gmina Janów pokrywa część kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania w placówce a opłatą uiszczaną przez osobę przebywającą w placówce.

§ 3.

Ustala się szczegółowe zasady odpłatności, ponoszone przez osoby przebywające w placówkach zgodnie z tabelą:

Wysokość kryterium dochodowego osoby samotnej lub osoby w rodzinie w %

Wysokość odpłatności miesięcznie ustalona jako % dochodu osoby samotnej lub osoby w rodzinie

do 100%

bezpłatnie

powyżej 100% - 130%

40%

powyżej 130% - 160%

50%

powyżej 160% - 200%

60%

powyżej 200% - 250%

70%

Powyżej 250%

Pełna odpłatność

§ 4.

1. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności można zwolnić na ich wniosek częściowo lub całkowicie z tej opłaty jeżeli:

- ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia lub innej placówce,

- występują uzasadnione okoliczności, w szczególności długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć najbliższego członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych,

- osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

§ 5.

Wysokość opłat oraz organizację poszczególnych placówek określają ich statuty lub regulaminy organizacyjne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »