| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Kozy

z dnia 4 lutego 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa tryb i sposób powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Kozy

Bożena Sadlik


Załącznik do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 lutego 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

1. W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej „Zespołem” wchodzą wskazani pisemnie przedstawiciele:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach

2) Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej

3) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach

4) Szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Kozy

5) Organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kozy

6) Kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

2. W celu powołania Zespołu Wójt Gminy zwraca się do podmiotów , o których mowa w ust. 1 o wskazanie na piśmie kandydata na członka Zespołu. W przypadku kuratora sądowego Wójt zwraca się do Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

3. Zespół powołuje Wójt Gminy spośród wskazanych przedstawicieli.

4. Członek Zespołu może zostać odwołany przez Wójta:

1) w razie złożenia rezygnacji z członkostwa w Zespole,

2) na wniosek podmiotu wskazanego w ust. 1, który go desygnował,

3) na wniosek Zespołu

5. Pierwsze posiedzenie Zespołu, celem dokonania wyboru przewodniczącego, zwołuje Wójt Gminy, w terminie do 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa w ust 1.

6. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.

7. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

8. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków.

9. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu

10. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach.

11. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych i przypadków indywidualnych oraz opis działań przewidzianych do podjęcia.

12. Posiedzenia Zespołu odbywają się głównie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach. Posiedzenia mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji i organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »