| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Kozy

z dnia 4 lutego 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa tryb i sposób powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Kozy

Bożena Sadlik


Załącznik do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 lutego 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

1. W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej „Zespołem” wchodzą wskazani pisemnie przedstawiciele:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach

2) Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej

3) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach

4) Szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Kozy

5) Organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kozy

6) Kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

2. W celu powołania Zespołu Wójt Gminy zwraca się do podmiotów , o których mowa w ust. 1 o wskazanie na piśmie kandydata na członka Zespołu. W przypadku kuratora sądowego Wójt zwraca się do Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

3. Zespół powołuje Wójt Gminy spośród wskazanych przedstawicieli.

4. Członek Zespołu może zostać odwołany przez Wójta:

1) w razie złożenia rezygnacji z członkostwa w Zespole,

2) na wniosek podmiotu wskazanego w ust. 1, który go desygnował,

3) na wniosek Zespołu

5. Pierwsze posiedzenie Zespołu, celem dokonania wyboru przewodniczącego, zwołuje Wójt Gminy, w terminie do 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa w ust 1.

6. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.

7. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

8. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków.

9. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu

10. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach.

11. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych i przypadków indywidualnych oraz opis działań przewidzianych do podjęcia.

12. Posiedzenia Zespołu odbywają się głównie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach. Posiedzenia mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji i organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »