| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Lipowa

z dnia 10 lutego 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwany dalej „konsultacjami”.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi, w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Lipowa.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1 w sprawie poddanej konsultacji.
§ 3. 1. Konsultacje zarządza Wójt Gminy Lipowa, określając ich przedmiot, formę, termin oraz miejsce przeprowadzenia konsultacji.
2. Wraz z opublikowaniem ogłoszenia konsultacji zamieszcza się projekt konsultowanego aktu prawa miejscowego.
3. Informację o podejmowanych konsultacjach publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipowa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.
§ 4. 1. Konsultacje mogą polegać, w szczególności na:
1) wyrażeniu opinii lub uwag, w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,
2) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
2. Konsultacje mogą być prowadzone formie:
1) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z uwagami i propozycjami zawartymi w protokole,
2) składania uwag i propozycji drogą pocztową, elektroniczną lub bezpośrednio w urzędzie gminy.
3. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy Lipowa.
§ 5. 1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipowa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach , jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Greń
 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »