| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Lipowa

z dnia 10 lutego 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwany dalej „konsultacjami”.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi, w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Lipowa.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1 w sprawie poddanej konsultacji.
§ 3. 1. Konsultacje zarządza Wójt Gminy Lipowa, określając ich przedmiot, formę, termin oraz miejsce przeprowadzenia konsultacji.
2. Wraz z opublikowaniem ogłoszenia konsultacji zamieszcza się projekt konsultowanego aktu prawa miejscowego.
3. Informację o podejmowanych konsultacjach publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipowa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.
§ 4. 1. Konsultacje mogą polegać, w szczególności na:
1) wyrażeniu opinii lub uwag, w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,
2) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
2. Konsultacje mogą być prowadzone formie:
1) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z uwagami i propozycjami zawartymi w protokole,
2) składania uwag i propozycji drogą pocztową, elektroniczną lub bezpośrednio w urzędzie gminy.
3. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy Lipowa.
§ 5. 1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipowa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach , jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Greń
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »