| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 4 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których Gmina Łodygowice jest organem prowadzonym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - Rada Gminy Łodygowice uchwala, co następuje:

Rada Gminy Łodygowice uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez gminę świadczą usługi w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r., Nr 4, poz. 17) bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 7.30 do 12.30.

2. Świadczenia opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza obowiązujące podstawy programowe finansowane są przez rodziców (prawnych opiekunów) dzieci korzystających z usług przedszkola.

3. Do świadczeń wymienionych w ust. 2 należy w szczególności:

a) organizowanie wycieczek i imprez okolicznościowych,

b) organizowanie zajęć relaksacyjno – wyciszających – bajkoterapia,

c) organizowanie zajęć profilaktycznych, z udziałem logopedy,

4. Opłata, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych tj. nauki języków obcych i rytmiki.

§ 2. 1. Ustala się opłatę na częściowe pokrycie przez rodziców kosztów świadczeń opiekuńczo-wychowawczych wykraczających poza podstawy programowe w przedszkolach w wysokości 0,14 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w odrębnych przepisach za jedną godzinę tych świadczeń.

2. Odpłatność powyższa powinna być wnoszona do dnia 10 każdego miesiąca.

3. Rezygnacja z usług przedszkola powinna być zgłoszona dyrektorowi przedszkola w formie pisemnej przez rodziców (prawnych opiekunów).

4. Rodzice (opiekunowie) dzieci przyjmowanych do przedszkola w trakcie roku szkolnego i danego miesiąca wnoszą opłatę proporcjonalnie do liczby dni pozostających do końca miesiąca.

5. Rezygnacja złożona w okresie do 13 dnia miesiąca, w przypadku nie uiszczenia w tym czasie opłaty stałej określonej w ust. 1 i 2 nie zwalnia z obowiązku dokonania tej opłaty.

§ 3. Zakres świadczeń oraz wysokość opłat udzielanych przez publiczne przedszkole określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami) dziecka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5. Traci moc uchwała nr XIII/104/07 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »