| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 4 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których Gmina Łodygowice jest organem prowadzonym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - Rada Gminy Łodygowice uchwala, co następuje:

Rada Gminy Łodygowice uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez gminę świadczą usługi w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r., Nr 4, poz. 17) bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 7.30 do 12.30.

2. Świadczenia opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza obowiązujące podstawy programowe finansowane są przez rodziców (prawnych opiekunów) dzieci korzystających z usług przedszkola.

3. Do świadczeń wymienionych w ust. 2 należy w szczególności:

a) organizowanie wycieczek i imprez okolicznościowych,

b) organizowanie zajęć relaksacyjno – wyciszających – bajkoterapia,

c) organizowanie zajęć profilaktycznych, z udziałem logopedy,

4. Opłata, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych tj. nauki języków obcych i rytmiki.

§ 2. 1. Ustala się opłatę na częściowe pokrycie przez rodziców kosztów świadczeń opiekuńczo-wychowawczych wykraczających poza podstawy programowe w przedszkolach w wysokości 0,14 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w odrębnych przepisach za jedną godzinę tych świadczeń.

2. Odpłatność powyższa powinna być wnoszona do dnia 10 każdego miesiąca.

3. Rezygnacja z usług przedszkola powinna być zgłoszona dyrektorowi przedszkola w formie pisemnej przez rodziców (prawnych opiekunów).

4. Rodzice (opiekunowie) dzieci przyjmowanych do przedszkola w trakcie roku szkolnego i danego miesiąca wnoszą opłatę proporcjonalnie do liczby dni pozostających do końca miesiąca.

5. Rezygnacja złożona w okresie do 13 dnia miesiąca, w przypadku nie uiszczenia w tym czasie opłaty stałej określonej w ust. 1 i 2 nie zwalnia z obowiązku dokonania tej opłaty.

§ 3. Zakres świadczeń oraz wysokość opłat udzielanych przez publiczne przedszkole określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami) dziecka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5. Traci moc uchwała nr XIII/104/07 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »