| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/11 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 1 lutego 2011r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz trybu jego pracy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Rada Miasta w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić tryb pracy, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Eugeniusz Bugaj


Załącznik do Uchwały Nr IV/25/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 1 lutego 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Rozdział I.
Przepisy ogólne.

1. Gmina Myszków podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi powołując Zespół Interdyscyplinarny.

2. Zespól Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

4. Zespól Interdyscyplinarny jest powoływany przez Burmistrza Miasta Myszkowa.

5. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Myszkowa, a instytucjami i jednostkami wymienionymi w rozdz. II pkt 1 mogą być powoływane grupy robocze.

Rozdział II.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3) Komendy Powiatowej Policji,

4) Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Myszkowa,

5) Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,

6) Kuratorskiej Służby Sądowej,

7) organizacji pozarządowej, która w zakresie swojego działania ma pomoc osobom zagrożonym przemocą, problemem alkoholowym, itp.

2. Do pracy w zespole roboczym mogą być zapraszane inne osoby, ze względu na kompetencje lub rejon działania, mogące mieć wpływ na przebieg pracy z osobą lub rodziną wymagającą pomocy.

3. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

1) przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące tymi instytucjami/ jednostkami,

2) skład Zespołu zostanie ustalony w formie zarządzenia wydanego przez Burmistrza Miasta Myszkowa,

3) każdy członek Zespołu, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole,

4) członek Zespołu i grupy roboczej może zostać odwołany w następujących przypadkach:

a) w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole,

b) pisemnej rezygnacji,

c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Miasta Myszkowa.

4. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

1) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,

2) Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, tj. na okres 2 lat,

3) o wyborze Przewodniczącego Zespołu Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie powiadamia pisemnie Burmistrza Miasta Myszkowa,

4) Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów,

b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,

c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Miasta Myszkowa.

5) Odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego Przewodniczącego, zgodnie z zapisami pkt.1).

Rozdział III.
Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Myszkowa a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych Gminy Myszków – wskazani przez Burmistrza Miasta Myszkowa.

2. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych.

3. Osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem.

4. Za obsługę techniczno – organizacyjną Zespołu odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie.

5. Spotkania Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający listę obecności. Tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

7. Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie. Mogą być także organizowane w siedzibach innych jednostek, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.

8. Uczestnictwo w spotkaniach jest obowiązkowe.

Rozdział IV.
Tryb pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

1. Zgłoszenia sprawy na posiedzenie grup roboczych może dokonać każdy członek Zespołu lub grupy roboczej.

2. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie grupy roboczej. Zwołanie posiedzenia może mieć formę pisemną, elektroniczną lub telefoniczną.

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać na posiedzenie grupy roboczej inne osoby, nie wchodzące w skład Zespołu, które ze względu na kompetencje lub rejon działania mogą mieć wpływ w na rozwiązanie problemu.

4. Skład grup roboczych jest uzależniony od problemu.

5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w dni powszednie, w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Wszyscy członkowie Zespołu spotykają się nie rzadziej niż raz na kwartał celem przedstawienia zakresu wsparcia udzielonego przez poszczególne grupy robocze.

Rozdział V.
Postępowanie na rzecz osób, rodzin, grup i środowiska.

1. Grupa robocza powołana w sprawie spotyka się minimum dwa razy.

2. Na pierwszym spotkaniu grupa robocza ustala plan pomocy osobie, rodzinie, grupie problemowej lub w środowisku, określający osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych części działań, opis zadań dla poszczególnych członków grupy roboczej, a także dla osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych, bądź środowiska.

3. Na drugim spotkaniu grupy roboczej przedstawiane są przez członków działania podjęte na rzecz osoby, rodziny, grupy problemowej lub środowiska. Istnieje możliwość zwoływania kolejnych spotkań w danej sprawie.

Rozdział VI.
Dokumentacja, monitorowanie prac Zespołu i grup roboczych.

1. Przewodniczący gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące m.in. ilości spraw skierowanych do grup roboczych, składu poszczególnych grup, efektów pracy grup. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji zadań przez grupy oraz w razie potrzeby proponuje niezbędne korekty.

2. W ramach pracy z osobą, rodziną, grupami problemowymi lub środowiskiem gromadzona jest następująca dokumentacja:

a) kwestionariusz zgłoszeniowy – dokument potwierdzający zgłoszenie problemu do rozpatrzenia przez grupy robocze, do kwestionariusza dołączane są kopie dokumentów dostarczonych przez osobę, rodzinę, itp.

b) plan działań grupy roboczej – opis zadań dla poszczególnych członków grupy oraz osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska ,

c) monitoring działań grup roboczych ( realizacja zadań określonych w planie działań przez członków grup roboczych i osobę, rodzinę, przedstawicieli grup problemowych lub środowisk).

3. Ponadto dokumentację posiedzenia grup roboczych stanowi lista obecności i każdorazowo oświadczenie o zachowaniu poufności.

4. Dokumentacja, o której mowa w pkt 2 i 3 gromadzona jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Eugeniusz Bugaj

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »