| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 1 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Porąbka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. - Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i szkolenie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00.

§ 2. Za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Porąbka w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1, a obejmujące zajęcia opiekuńczo–dydaktyczno–wychowawcze takie jak:

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

2) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

3) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem,

4) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne i inne rozwijające uzdolnienia dziecka,

5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1,70 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt groszy).

§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2 , oraz (deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka) faktycznie zrealizowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 4. Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola oraz odpłatności określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/82/07 Rady Gminy Porąbka z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Zontek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »