| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/58/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Pałac w Rybnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9, art.11, art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1. Utworzyć gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Pałac w Rybnej, zwany dalej Pałacem. Pałac uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

§ 2. Siedziba Pałacu mieści się w Tarnowskich Górach przy ul. Powstańców Warszawskich 90. Pałac prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3. 1. Oddaje się nowoutworzonej instytucji kultury w bezpłatne użytkowanie zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Tarnowskie Góry - działki nr 237/21 i nr 238/22 o łącznej pow. 21 813 m 2 , położoną w Tarnowskich Górach przy ul. Powstańców Warszawskich 90 (obręb Rybna k.m 4) zapisana w KW Nr 30784 z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie działalności statutowej. Nieruchomość wpisana została do rejestru zabytków w dniu 2 maja 1966 roku pod nr 637/66

2. Burmistrz Miasta wyposaży Pałac w składniki majątku ruchomego niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.

§ 4. Nadaje się Pałacowi Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Statut określa szczegółowy zakres działalności Pałacu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KOWOLIK


Załącznik do Uchwały Nr VI/58/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 23 lutego 2011 r.

Statut Pałacu w Rybnej

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Pałac w Rybnej, zwany dalej Pałacem, jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na mocy Uchwały nr VI / 58 /2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Pałac w Rybnej

2. Pałac działa na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

- niniejszego statutu.

§ 2. 1. Pałac jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno – finansowym.

2. Organizatorem instytucji kultury jest Gmina Tarnowskie Góry.

3. Pałac uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.

4. Bezpośrednim organem nadzoru ze strony organizatora jest Burmistrz Miasta.

§ 3. 1. Siedzibą Pałacu jest zespół pałacowo-parkowy przy ulicy Powstańców Warszawskich 90 w Tarnowskich Górach.

2. Pałac prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4. Pałac posługuje się pieczęcią podłużną z nazwą w pełnym brzmieniu wraz z adresem siedziby.

Rozdział 2.
Cele i zadania Pałacu

§ 5. 1. Pałac prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną, polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, wspierając i promując twórczość i edukację kulturalną oraz podejmując działania i inicjatywy kulturalne.

2. W celu wypełniania swoich zadań Pałac współdziała z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach w kraju i za granicą.

3. Pałac prowadzi działalność gospodarczą.

§ 6. 1. Dla wykonania zadań, o których mowa w § 5 ustęp 1 Pałac w szczególności:

a) organizuje koncerty,

b) organizuje wystawy,

c) organizuje konferencje i sympozja,

d) prowadzi inne imprezy o charakterze artystycznym i edukacyjnym,

e) prowadzi działalność impresaryjną,

f) prowadzi działalność wydawniczą,

g) prowadzi szkolenia w dziedzinach artystycznych oraz praktyki dla studentów szkół wyższych i organizatorów kultury,

h) współpracuje ze szkołami oraz uczelniami wyższymi w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

i) sprawuje opiekę nad zabytkiem – siedzibą instytucji,

j) prowadzi inną działalność z zakresu kultury.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie Pałacem

§ 7. Pałacem w Rybnej kieruje Dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz, zarządza nią jednoosobowo i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

§ 8. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

§ 9. 1. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

a) kierowanie sprawami Pałacu,

b) kształtowanie programu działalności,

c) przygotowanie i zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych,

d) prowadzenie efektywnej gospodarki składnikami majątkowymi i środkami finansowymi,

e) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej,

f) wykonywanie obowiązków pracodawcy,

g) przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań rzeczowych, finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,

h) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,

i) sprawowanie kontroli zarządczej.

2. Dyrektor upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków do wysokości środków określonych w planie rzeczowo - finansowym Pałacu.

§ 10. Szczegółową organizację wewnętrzną Pałacu nadaje Dyrektor Pałacu w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii organizatora.

§ 11. Organem doradczym Dyrektora Pałacu jest Rada Programowa w składzie od 3 do 5 osób, powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora.

Rozdział 4.
Majątek i finanse Pałacu

§ 12. 1. Pałac prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

2. Podstawę gospodarki finansowej Pałacu stanowi roczny plan działalności wraz z planem rzeczowo - finansowym, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zatwierdzony przez Dyrektora.

3. Przy zbywaniu środków trwałych Pałac stosuje odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 z późn. zm.).

§ 13. Majątek Pałacu może być wykorzystywany jedynie dla celów określonych niniejszym statutem.

§ 14. Działalność Pałacu jest finansowana z:

1. dotacji rocznych z budżetu organizatora,

2. prowadzonej działalności gospodarczej,

3. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

4. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

5. innych źródeł.

§ 15. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Pałacu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.), zatwierdza Dyrektor.

2. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe Pałacu przedkłada organizatorowi.

3. Pałac składa organizatorowi sprawozdanie z działalności każdorazowo na żądanie.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 16. 1. Statut Pałacu nadaje Rada Miejska w Tarnowskich Górach.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

3. Przekształcenia, podział, likwidacja Pałacu następują w formie uchwały Rady Miejskiej na warunkach

i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KOWOLIK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »