| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/38/2011 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 1 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180 poz. 1493 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Będzina uchwala:

§ 1. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwanego dalej „Zespołem” oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. Członków Zespołu powołuje Prezydent Miasta Będzina spośród przedstawicieli:

1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie,

2) Referatu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Będzinie,

3) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie,

4) Komendy Powiatowej Policji w Będzinie,

5) Straży Miejskiej w Będzinie,

6) Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Będzinie,

7) Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie,

8) Sądu Rejonowego w Będzinie – Zespołu Kuratorów Sądowych,

9) Prokuratury Rejonowej w Będzinie,

10) organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 3. 1. Członków Zespołu typują podmioty, o których mowa w § 2 uchwały, zgodnie z zawartymi w tym zakresie porozumieniami z Prezydentem Miasta Będzina.

2. W przypadku pracowników Urzędu Miejskiego w Będzinie – członków Zespołu wskazuje Prezydent Miasta.

§ 4. Zespół realizuje cele i zadania określone w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 5. 1. Zespół tworzy w indywidualnych przypadkach występującej przemocy w rodzinie grupy robocze celem zaprzestania tego zjawiska w rodzinie.

2. Zadania grup roboczych określa art. 9b ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

3. Grupę roboczą powołuje zarządzeniem Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zespołu, spośród członków Zespołu bądź innych osób, w tym:

a) pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie,

b) członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie,

c) dzielnicowych lub innych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie,

d) pedagogów szkolnych lub innych pracowników będzińskich placówek oświatowo- wychowawczych,

e) pracowników służby zdrowia,

f) kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Będzinie.

4. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zespołu zwołuje pierwsze posiedzenie grupy roboczej, wskazując koordynatora grupy roboczej.

5. Koordynator grupy roboczej organizuje pracę grupy, zwołuje jej posiedzenia, prowadzi i przechowuje dokumentację.

6. Koordynator grupy nie rzadziej niż raz na trzy miesiące przedkłada Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Zespołu sprawozdanie informujące o przebiegu pracy grupy roboczej.

7. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od zgłaszanych przez Zespół potrzeb lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

§ 6. 1. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych.

2. Kadencja Zespołu trwa trzy lata.

§ 7. 1. Zespół działa na posiedzeniach. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Prezydent Miasta Będzina.

2. Zespół wybiera na pierwszym posiedzeniu spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów ustalonego składu Zespołu.

4. Posiedzenia Zespołu zwoływane są na wniosek Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 8. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

2. Przewodniczący reprezentuje Zespół na zewnątrz, a w przypadku jego nieobecności czynności te wykonuje Wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zespołu są uprawnieni do wydawania zarządzeń.

4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 9. Zespół podejmuje decyzje w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, zwykłą większością głosów, a w przypadku tej samej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego.

§ 10. Do udziału w posiedzeniach Zespołu i grup roboczych mogą być zapraszane inne osoby z głosem doradczym i opiniotwórczym.

§ 11. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu oraz grup roboczych zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie.

§ 12. Z posiedzeń Zespołu i grup roboczych sporządza się protokoły.

§ 13. 1. Prezydent Miasta Będzina odwołuje członka Zespołu:

1) na jego wniosek,

2) na wniosek delegującego podmiotu, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały,

3) w przypadku skazania członka Zespołu wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,

4) w razie nieusprawiedliwionego uchylania się od wykonywania obowiązków wynikających z udziału w pracach Zespołu,

5) w przypadku długotrwałej choroby.

2. W razie śmierci lub odwołania członka Zespołu Prezydent Miasta Będzina powołuje na jego miejsce nową osobę, będącą przedstawicielem tego samego podmiotu, który reprezentował poprzedni członek Zespołu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »