| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/43/2011 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 1 lutego 2011r.

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa w siedzibie Urzędu Skarbowego w Będzinie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) oraz art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 17, poz. 95);

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1. 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa przez przedsiębiorcę Pana Marka Wzgardę, prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności pod numerem 11580 z dnia 17 sierpnia 2010 roku wydanego przez Prezydenta Miasta Katowice pod nazwą Restauracja Marek Wzgarda, posiadającego NIP 6341041227, Regon 270003160 z siedzibą 42-500 Będzin, ul. I Armii Wojska Polskiego 1

2. Poboru opłaty skarbowej Pan Marek Wzgarda będzie dokonywał w siedzibie Urzędu Skarbowego w Będzinie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 1.

3. Należne inkaso za pobór opłaty skarbowej ustala się w wysokości 5 % sumy zainkasowanej opłaty skarbowej pobranej przez inkasenta.

§ 2. 1. Inkasent Pan Marek Wzgarda prowadzący pobór opłaty skarbowej zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji pobranej opłaty.

2. Ewidencja winna zawierać imienny wykaz wpłacających z wyszczególnieniem: daty wpłaty, imienia, nazwiska i adresu wpłacającego, określenia przedmiotu opłaty skarbowej i stawki wynikającej z załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).

3. Inkasent zobowiązany jest przekazać ewidencję do organu podatkowego w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

§ 3. 1. Inkasent dokonujący poboru opłaty skarbowej zobowiązany jest do dziennego przekazywania 100% zainkasowanej opłaty skarbowej na konto budżetu Miasta Będzina o numerze 56 1050 1142 1000 0023 1332 6106.

2. Nieterminowe przekazanie opłaty skarbowej spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę.

3. Należne inkaso będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej przez Inkasenta dla Miasta Będzina po weryfikacji z przekazaną ewidencją, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały.

4. Wypłata należnego inkasa nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu faktury.

5. Szczegółowe zasady pobierania i rozliczania opłaty skarbowej określone będą w umowie zawartej z inkasentem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2011 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »