| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 3 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z 2005r. z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Czeladzi oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko


Załącznik do Uchwały Nr V/40/2011
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 3 lutego 2011 r.

do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

1) Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2) Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3) Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowania i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

4) Zespół Interdyscyplinarny powołuje zarządzeniem Burmistrz Miasta Czeladź.

5) Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

1) W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

a) Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czeladzi

b) Wydziału Polityki Społecznej i Edukacji Urzędu Miasta Czeladź

c) Straży Miejskiej w Czeladzi

d) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi

e) Komisariatu Policji w Czeladzi

f) Prokuratury Rejonowej w Będzinie

g) Szkół z Gminy Czeladź

h) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Czeladzi

i) Sądu Rejonowego w Będzinie – (Wydział Rodzinny i Nieletnich, Wydział Karny, Kuratorska Służba Sądowa)

j) organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2) Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

a) przedstawiciele poszczególnych instytucji (jednostek) zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami (jednostkami)

b) skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź powołującym w/w Zespół

c) każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu, składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole

d) członek Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym, mocą Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź

3) Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

a) przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu Zespołu, spośród jego członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów

b) o wyborze przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Burmistrz Miasta Czeladź

c) przewodniczący może być odwołany na podstawie:

- uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego i następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów

- uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Miasta Czeladź i następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów

- pisemnej rezygnacji przewodniczącego

4) Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego, zgodnie z zapisami pkt 3.

Rozdział 3.
Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1) Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Czeladź a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych Urzędu Miasta Czeladź – wskazanych przez Burmistrza.

2) Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Burmistrzem a instytucjami.

3) Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi.

4) Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

5) Z każdego w/w spotkania zostaje sporządzony protokół i lista obecności.

6) Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji (organizacji) wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

7) Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

8) Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje przewodniczący.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »