| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 3 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z 2005r. z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Czeladzi oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko


Załącznik do Uchwały Nr V/40/2011
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 3 lutego 2011 r.

do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

1) Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2) Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3) Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowania i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

4) Zespół Interdyscyplinarny powołuje zarządzeniem Burmistrz Miasta Czeladź.

5) Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

1) W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

a) Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czeladzi

b) Wydziału Polityki Społecznej i Edukacji Urzędu Miasta Czeladź

c) Straży Miejskiej w Czeladzi

d) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi

e) Komisariatu Policji w Czeladzi

f) Prokuratury Rejonowej w Będzinie

g) Szkół z Gminy Czeladź

h) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Czeladzi

i) Sądu Rejonowego w Będzinie – (Wydział Rodzinny i Nieletnich, Wydział Karny, Kuratorska Służba Sądowa)

j) organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2) Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

a) przedstawiciele poszczególnych instytucji (jednostek) zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami (jednostkami)

b) skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź powołującym w/w Zespół

c) każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu, składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole

d) członek Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym, mocą Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź

3) Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

a) przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu Zespołu, spośród jego członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów

b) o wyborze przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Burmistrz Miasta Czeladź

c) przewodniczący może być odwołany na podstawie:

- uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego i następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów

- uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Miasta Czeladź i następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów

- pisemnej rezygnacji przewodniczącego

4) Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego, zgodnie z zapisami pkt 3.

Rozdział 3.
Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1) Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Czeladź a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych Urzędu Miasta Czeladź – wskazanych przez Burmistrza.

2) Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Burmistrzem a instytucjami.

3) Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi.

4) Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

5) Z każdego w/w spotkania zostaje sporządzony protokół i lista obecności.

6) Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji (organizacji) wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

7) Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

8) Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje przewodniczący.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »