| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 3 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95). oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

§ 1.

Przyjąć tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXIX/1162/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 3 lutego 2011 r.

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA

§ 1.

Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwany dalej Zespołem, zostaje powołany w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania i wspierania działań zmierzających do zmniejszenia przemocy w rodzinach zamieszkałych na terenie miasta Gliwice.

§ 2.

1)Powołanie składu Zespołu odbywa się z inicjatywy Prezydenta Miasta.

2)Prezydent Miasta występuje o wytypowanie kandydatów na członków Zespołu.

3)Prezydent Miasta powołuje członków Zespołu w drodze zarządzenia.

4)Nowo powołany członek Zespołu otrzymuje pisemne zawiadomienie o powołaniu na członka Zespołu.

§ 3.

1)Prezydent Miasta może odwołać członka Zespołu:

a) z urzędu,

b) na jego wniosek,

c) na wniosek pracodawcy, którego reprezentuje w Zespole,

d) na wniosek przewodniczącego Zespołu.

2)Odwołanie członka Zespołu odbywa się przez Prezydenta Miasta, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od złożenia wniosku o odwołanie.

3)W celu uzupełnienia składu Zespołu Prezydent Miasta, w terminie 30 dni od dnia odwołania poprzedniego członka zwraca się z wnioskiem o wytypowanie nowej kandydatury przedstawiciela w celu uzupełnienia składu Zespołu.

4)Powołanie odbywa się poprzez wydanie stosownego zarządzenia przez Prezydenta Miasta.

§ 4.

1)Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu.

2)W przypadku wniosku złożonego przez członków Zespołu przewodniczący zwołuje posiedzenie Zespołu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 5.

Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Prezydent Miasta w terminie 21 dni od dnia powołania.

§ 6.

Na pierwszym posiedzeniu Zespołu członkowie spośród siebie wybierają przewodniczącego Zespołu oraz zastępcę przewodniczącego. Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego dokonuje się zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

§ 7.

Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, a w szczególności:

a) inicjuje, organizuje i przewodniczy posiedzeniom Zespołu,

b) ustala przedmiotowy porządek posiedzeń Zespołu,

c) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji,

d) zaprasza na posiedzenie Zespołu przedstawicieli nauki oraz innych instytucji i organów. Zastrzega się, że zaproszone osoby mogą uczestniczyć wyłącznie w posiedzeniach Zespołu tylko w tych częściach, w których nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych,

e) w razie potrzeb powołuje i inicjuje posiedzenia grup roboczych, określa regulamin pracy grup roboczych,

f) w razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępuje go jego zastępca

§ 8.

Zespół opracuje projekt i będzie realizował Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Gliwice. Realizacja programu polegać będzie w szczególności na integrowaniu i koordynowaniu działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie obejmujących swym zakresem teren miasta Gliwice lub działających na rzecz mieszkańców miasta Gliwice.

§ 9.

1)Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący lub w razie jego nieobecności jego zastępca.

2)Zespół wyraża swoje opinie w sprawach należących do zakresu jego działania w formie uchwał lub odpowiedniego zapisu w protokole. Opinie Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Głosowanie jest jawne. Na wniosek członka Zespołu przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

§ 10.

Członkowie Zespołu oraz grup roboczych przed przystąpieniem do wykonywania czynności w ramach prac Zespołu lub grup roboczych składają Prezydentowi Miasta oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (wzór oświadczenia stanowi załącznik).


Załącznik

WZÓR OŚWIADCZENIA CZŁONKA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ CZŁONKA GRUPY ROBOCZEJ

Gliwice, dnia ………………………. r.

……………………………………………………………………………………….

(imię nazwisko członka zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej)

……………………………………………………………………………………….

(nazwa placówki, instytucji, którą reprezentuje)OŚWIADCZENIE1)Jako członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub grupy roboczej oświadczam, że zachowam poufność wszelkich informacji i danych, które uzyskałem/łam przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieupoważnionym.

2)Obowiązek zachowania poufności rozciąga się także na okres po ustaleniu członkowstwa w zespole interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w grupach roboczych.

…………………………………………………………………………………

(data i podpis członka zespołu interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub grupy roboczej)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »