| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/41/11 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.)

Rada Miejska w Siewierzu
uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Zespół interdyscyplinarny, zwany dalej "Zespołem" powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz w drodze zarządzenia.

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji i jednostek organizacyjnych:

1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu,

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siewierzu,

3) Komisariatu Policji w Siewierzu,

4) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

5) ochrony zdrowia,

6) jednostek oświatowych,

7) organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Siewierz,

8) kuratorzy sądowi.

3. Przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami/jednostkami.

4. Każdy członek Zespołu interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole.

5. Członek Zespołu interdyscyplinarnego i Grupy roboczej może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.

§ 3. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia odbywają się w obecności co najmniej 50% członków Zespołu.

2. W razie niemożności uczestniczenia w pracach Zespołu, członek Zespołu obowiązany jest poinformować przewodniczącego Zespołu o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie jego obowiązków.

3. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

§ 4. 1. Datę pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz.

2. Porządek obrad pierwszego posiedzenia obejmuje wybór Przewodniczącego Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu zostaje wybrany w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

4. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

5. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego obowiązki pełni osoba wskazana przez Przewodniczącego.

§ 5. 1. Przewodniczący Zespołu zawiadamia członków Zespołu o terminie, miejscu i porządku posiedzenia, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem.

2. W zależności od zaistniałej potrzeby, Przewodniczący może zwołać posiedzenie bez zachowania trybu i terminu wskazanego w ust. 1.

3. Z ważnych przyczyn Zespół może postanowić o odroczeniu posiedzenia z równoczesnym wyznaczeniem nowego terminu posiedzenia. Członków Zespołu obecnych na posiedzeniu należy uznać za powiadomionych, a nieobecnych zawiadamia się.

4. Zespół może postanowić o przerwaniu posiedzenia i kontynuowaniu go w późniejszym terminie.

§ 6. 1. Przewodniczący otwiera posiedzenie, przedstawia projekt porządku posiedzenia i przyjmuje wnioski w tej sprawie.

2. Członkowie Zespołu mogą zgłaszać sprawy do rozpatrzenia przez Zespół nieobjęte porządkiem posiedzenia.

3. Projekt porządku posiedzenia Zespołu zostaje poddany głosowaniu, a o jego akceptacji decyduje zwykła większość głosów członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów przesądza głos Przewodniczącego.

4. Przewodniczący prowadzi obrady według przyjętego przez Zespół porządku posiedzenia.

§ 7. 1. W sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie, w przypadku indywidualnym, obrady w tej sprawie poprzedza się jej zreferowaniem przez wyznaczonego członka Zespołu.

2. Dyskusje podczas obrad prowadzi Przewodniczący Zespołu udzielając głosu poszczególnym jego członkom.

§ 8. 1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w trybie uchwały, z wyjątkiem kwestii organizacyjnych lub proceduralnych, które są przyjmowane w formie adnotacji zawartych w protokole posiedzenia.

2. Odnotowanie sprawy do protokołu zarządza Przewodniczący Zespołu.

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów przesądza głos przewodniczącego.

4. Uchwałę podpisuje Przewodniczący.

§ 9. 1. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który powinien zawierać w szczególności:

1) datę, miejsce i czas trwania posiedzenia,

2) imiona i nazwiska członków Zespołu, obecnych na posiedzeniu,

3) imiona i nazwiska osób zabierających głos i referentów spraw,

4) podjęte uchwały i stanowiska w sprawie będące przedmiotem posiedzenia.

2. Protokół podpisują Przewodniczący Zespołu oraz protokolant.

3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się listę obecności.

§ 10. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu.

§ 11. Zespół w drodze uchwały może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

§ 12. Prace w ramach Grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

§ 13. 1. Do porządku obrad Grupy roboczej stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące posiedzeń Zespołu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Grupy robocze podejmują rozstrzygnięcia w ramach swoich zadań w formie pisemnych stanowisk. Protokół z posiedzenia grupy roboczej podpisują wszyscy jej członkowie.

§ 14. Interwencje podejmowane wobec rodzin dotkniętych przemocą odbywają się w oparciu o obowiązującą procedurę „Niebieskiej Karty”.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa ECDP

Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »