| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należacych do gminy Pszczyna - kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012"

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Regulamin korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka


Załącznik do Uchwały Nr V/29/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 27 stycznia 2011 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

1. Obiekt przeznaczony jest wyłącznie do celów rekreacji i sportu.

2. Korzystanie z obiektu odbywa się zgodnie z harmonogramem, ustalonym przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, zwanym dalej „MORiS”.

3. W przypadku organizowania imprez sportowych MORiS ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć z tygodniowym wyprzedzeniem.

4. Na terenie obiektu zakazuje się:

1) wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w tym: petard, rac, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych, żrących i innych;

2) wchodzenia na płoty, drzewa , dachy;

3) niszczenia wyposażenia oraz zieleni;

4) rozniecania ognisk;

5) wprowadzania zwierząt;

6) jazdy na rowerach, motocyklach po bieżni i płycie głównej stadionu;

7) wprowadzania rowerów do pawilonu sportowego.

5. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających.

6. Korzystanie z boisk możliwe jest tylko za zgodą MORiS-u.

7. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie użytkowany może być wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

8. Poszczególne grupy ćwiczebne zobowiązane są do korzystania z szatni zgodnie z poleceniem dyżurującego pracownika MORiS-u.

9. Prowadzący zajęcia przed ich rozpoczęciem zobowiązany jest do pobrania kluczy do szatni u pracownika MORiS-u, zaś po ich zakończeniu dokonuje przeglądu pomieszczeń i zdaje klucze.

10. Sprzęt sportowy wydaje pracownik MORiS-u. Korzystający zobowiązany jest do jego zdania po zakończeniu zajęć pracownikowi MORiS-u.

11. Wszelkie zauważone uszkodzenia i nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać dyżurującemu pracownikowi MORiS-u.

12. Za rzeczy pozostawione na obiekcie MORiS nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Na obiekcie nie prowadzi się depozytu.

13. Korzystanie z obiektu przez osoby małoletnie odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. Osoby małoletnie nie mogą korzystać z urządzeń na stadionie pod nieobecność opiekuna. Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo.

14. Za szkody wyrządzone w trakcie trwania zajęć odpowiada korzystający z obiektu.

15. Podczas trwania imprez, osoby przebywające na obiekcie winny stosować się do zarządzeń służb porządkowych organizatora.

16. Za bezpieczeństwo podczas imprezy odpowiada jej organizator.

17. Zobowiązuje się wszystkich korzystających z obiektu do utrzymywania ładu i porządku na całym obiekcie.

18. Wszyscy korzystający z obiektu zobowiązani są do stosowania się do zaleceń pracownika MORiS-u.

19. Osoby niestosujące postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu obiektu.

20. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na obiekcie poinformować należy dyżurującego pracownika MORiS-u, Policję – tel. 997 lub Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie – tel. 032/210-38-77.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »