| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 24 lutego 2011r.

określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć warunki oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród, rodzaje wyróżnień i nagród oraz wysokość nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określić wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia i nagrody stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wyróżnienia i nagrody określa Rada Miejska w Pszczynie w uchwale budżetowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 24 lutego 2011 r.

Warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Dział I.

1. Ustanawia się Nagrodę i Wyróżnienie Burmistrza Pszczyny w dziedzinie sportu, zwaną w dalszej treści uchwały odpowiednio „Nagrodą” i „Wyróżnieniem”.

2. Burmistrz może corocznie przyznawać nagrody i wyróżnienia:

1) zawodnikom za osiągnięcie wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;

2) działaczom sportowym - osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

Dział II.

1. Nagroda ma charakter pieniężny lub rzeczowy.

2. Wysokość środków na Nagrodę uchwalana będzie corocznie w budżecie gminy Pszczyna.

3. Wartość przyznanej nagrody rzeczowej może wynosić do 1.000 zł brutto.

4. Wartość przyznanej nagrody pieniężnej może wynosić do 1.500 zł brutto.

5. Wyróżnieniem dla zawodników oraz trenerów i działaczy są: plakietki, puchary i dyplomy.

6. Wyróżnienie przyznaje się:

1) zawodnikom – za osiąganie bardzo dobrych wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;

2) trenerom – za wysokie wyniki uzyskiwane w pracy trenerskiej;

3) działaczom sportowym – zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych lub długoletnią wyróżniającą się działalność na rzecz sportu.

Dział III.

1. Burmistrz Pszczyny może przyznawać nagrody i wyróżnienia z inicjatywy własnej lub na wniosek:

1) Stowarzyszeń i organizacji sportowych;

2) Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pszczynie;

3) Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie.

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien w szczególności zawierać:

1) oznaczenie podmiotu zgłaszającego do nagrody lub wyróżnienia;

2) imię i nazwisko kandydata do nagrody lub wyróżnienia;

3) zgodę kandydata na złożenie wniosku;

4) wskazanie, za jakie osiągnięcie nagroda lub wyróżnienie ma być przyznana;

5) uzasadnienie zgłoszenia.

3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Burmistrz Pszczyny przekazuje złożone wnioski komisji celem wyłonienia kandydatów do nagród lub wyróżnień.

5. W razie stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania.

6. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

a) cofnięcia przez wnioskodawcę,

b) rezygnacji kandydata,

c) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

Dział IV.

1. Komisja do spraw przyznawania nagród i wyróżnień zwana „Komisją” powoływana jest przez Burmistrza Pszczyny w składzie 3-5 osób spośród pracowników Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie oraz radnych Rady Miejskiej w Pszczynie.

2. Członek Komisji jest wyłączony od udziału w pracach Komisji, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywoływać wątpliwość, co do jego bezstronności. Decyzję o wyłączeniu członka Komisji podejmuje Burmistrz z własnej inicjatywy, po ujawnieniu okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim lub na wniosek członka Komisji.

3. Przewodniczącym komisji każdorazowo zostaje Burmistrz lub jego Zastępca.

4. Kadencja Komisji trwa 4 lata. Jej skład może być zmieniony lub uzupełniony zarządzeniem Burmistrza Pszczyny.

5. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) rozpatrywanie wniosków;

2) przedstawienie Burmistrzowi wraz z uzasadnieniem wybranych kandydatów lub kandydata;

3) przedstawienie propozycji, co do wysokości nagród pieniężnych lub rzeczowych oraz rodzaju wyróżnień.

6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

7. Kandydatów do nagród i wyróżnień wyłonionych przez Komisję zatwierdza Burmistrz Pszczyny.

8. Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

Dział V.

Przyznane nagrody i wyróżnienia wręcza Burmistrz Pszczyny lub osoba przez niego upoważniona.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/35/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik2.doc

WZÓR WNIOSKU

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Europejski Fundusz Leasingowy

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »