| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/14/11 Rady Gminy Jasienica

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice- część parceli nr 252/20

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.), art. 15, art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 130 z 2010r. poz. 871 )

po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica

Rada Gminy Jasienica uchwala:

zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice - część parceli nr 252/20 W następujący sposób:

§ 1.

Plan obejmuje część parceli nr 252/20 położonej w sołectwie Mazańcowice – zgodnie z załącznikiem graficznym do Uchwały

§ 2.

1. Integralną częścią planu są załączniki do niniejszej uchwały:

1) załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Na rysunku planu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole identyfikacyjne, cyfrowe i literowe, określające przeznaczenie terenu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 3.

W wyodrębnionym liniami rozgraniczającymi terenie ustala się następujący rodzaj przeznaczenia oraz jego symbol literowy oznaczony na rysunku planu: MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

§ 4.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia zawarte są w niniejszej uchwale;

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Jasienica;

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

4) terenie – należy przez to rozumieć jednostkę o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania, linia zabudowy nie dotyczy m.in: schodów, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami;

6) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003 r. poz. 717 z późn. zm.);

7) wysokość budynku – pojęcie rozumiane zgodnie z przepisami z zakresu prawa budowlanego;

8) powierzchna zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy wszystkich kondygnacji budynku liczoną w zewnętrznym obrysie ścian;

9) usługach nieuciążl iwych – należy przez to rozumieć usługi związane bezpośrednio z obsługą przyległej funkcji mieszkaniowej tj. w szczególności usługi handlu, gastronomii, oświaty, zdrowia, sportu rekreacji, obsługi finansowej i innej działalności gospodarczej, której funkcjonowanie nie powoduje ograniczeń i uciążliwości dla terenów sąsiednich, w szczególności uciążliwości w zakresie przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu;

10) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące ustawy wraz z aktami wykonawczymi.

§ 5.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN 01 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) usługi nieuciążliwe;

3) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

4) drogi wewnętrzne, parkingi.

2. Zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza;

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% powierzchni działki;

3) minimalny udział terenu biologicznie czynnego – 50% powierzchni działki;

4) dopuszcza się lokalizację usług zarówno wbudowanych w obiekty mieszkaniowe jak i wolnostojących, jednak nie więcej niż 40% powierzchni zabudowy mieszkaniowej;

5) wysokość budynków: maksymalna wysokość budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalno – usługowych: 10 m, budynków gospodarczych i garażowych: 5m;

6) geometria dachów: dachy kalenicowe dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych. Dopuszczalne nachylenie głównych połaci dachowych od 30° do 45° oraz od 15° do 45° dla budynków gospodarczych i garaży;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6 m licząc od linii rozgraniczającej teren MN 01 zgodnie z rysunkiem planu;

8) strefy techniczne dla sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym zagospodarowanie terenów objętych strefami stosownie do obowiązujących norm i przepisów odrębnych.


§ 6.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) zakaz magazynowania surowców lub materiałów zawierających substancje toksyczne lub łatwopalne w ilości mogącej stanowić zagrożenie w wypadku ich niekontrolowanego przedostania się do środowiska;

3) zastosowanie do celów grzewczych i technologicznych systemów nieuciążliwych dla otoczenia;

4) obowiązek spełnienia określonych w przepisach odrębnych, w szczególności prawo ochrony środowiska standardów z zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego;

5) zakaz odprowadzania niedostatecznie oczyszczonych wód opadowych, roztopowych i ścieków do gruntu, wód powierzchniowych, rowów;

6) zakaz przekraczania dopuszczalnych norm hałasu na terenach akustycznie chronionych, tj.: na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

7) obowiązek spełnienia określonych w przepisach odrębnych, w szczególności prawo ochrony środowiska, wymogów dotyczących ochrony przed polami elektromagnetycznymi;

8) prowadzenie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich segregacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

§ 7.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) na obszarze objętym planem nie występują elementy wymagające ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 8.

Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z drogi nr 490485 S (ulicy Dolina Słońca);

2) lokalizacja miejsc parkingowych oraz garaży w granicach działki inwestora w ilości nie mniejszej niż:

a) jedno miejsce parkingowe na jeden budynek mieszkalny( w tym garaż),

b) trzy miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni użytkowej usług, nie mniej niż 2 miejsca.

§ 9.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) z wodociągowej sieci rozdzielczej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć;

2) odprowadzenie ścieków bytowych: do kanalizacji sanitarnej;

3) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się: stosowanie indywidualnych oczyszczalni ścieków, a także możliwość gromadzenia ścieków w szczelnych osadnikach bezodpływowych;

4) zasilanie w energię elektryczną poprzez istniejące i projektowane stacje transformatorowe SN/nN, liniami kablowymi napowietrznymi i podziemnymi niskiego napięcia;

5) zaopatrzenie w gaz z średnioprężnej sieci gazowej;

6) dostęp do sieci teletechnicznej poprzez istniejące i projektowane łącza telefoniczne.


§ 10.

Szczegółowe zasady podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości:

1) nie ustala się obszarów wymagających dokonania przeprowadzenia procedury scaleń i podziału nieruchomości na terenach objętych niniejszym planem,

2) ustala się następujące zasady scalania i podziałów oraz podziałów:

a) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek:

- dla zabudowy wolnostojącej: 1000 m²,

- dla zabudowy bliźniaczej: 750 m²;

b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej:

- dla zabudowy wolnostojącej: 25 m,

- dla zabudowy bliźniaczej: 12 m;

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 60-110º,

d) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni działki i szerokości frontu działki wynikające z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%.

3) ustala się minimalną szerokość dróg wewnętrznych : 6 m

§ 11.

W obszarze objętym Planem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 12.

W obszarze objętym Planem nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 13.

Wszystkie tereny, dla których plan miejscowy ustala określone przeznaczenie, mogą być zagospodarowane, urządzone i użytkowane tymczasowo w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania ich zgodnie z docelowym przeznaczeniem.

§ 14.

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20 %.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 16.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie internetowej Urzędu Gminy Jasienica.


§ 17.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jasienica


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/14/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik1.PNG

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/14/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 24 lutego 2011 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku /Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy w Jasienicy stwierdza – w oparciu o dokumentacje z wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu – brak uwag wymagających rozstrzygnięcia łącznie z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Rady Gminy Jasienica


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/14/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 24 lutego 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku /Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwalając zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice- parcela nr: 252/20, przyjmuje ustalenia planu, stwierdzając, że uchwalenie planu nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jasienica


Jerzy Czudek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »