| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/71/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Miasta Mysłowice


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „h”, art.40 ust.2 pkt 2, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001r.z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz.U. nr 13 poz. 123 z 2001r. z pózn.zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( Dz.U. z 1997 r. nr 5 poz.24 z późn. zm.)
Rada Miasta Mysłowice
uchwala
§ 1. Nadać Muzeum Miasta Mysłowice statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr LXV/632/2006 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie: nadania statutu Muzeum Miasta Mysłowice oraz Uchwała Nr XXXV/726/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 stycznia 2009 r.w sprawie: zmiany statutu Muzeum Miasta Mysłowice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
I Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mysłowice

Bernard Pastuszka
 
Załącznik do uchwały Nr VIII/71/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 24 lutego 2011 r.
Statut Muzeum Miasta Mysłowice
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Muzeum Miasta Mysłowice, zwane dalej „Muzeum” działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz.24 z późniejszymi zmianami ),
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami ),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ),
4) niniejszego Statutu.
§ 2.  1. Siedzibą Muzeum jest miasto Mysłowice.
2. Muzeum obejmuje swą działalnością teren miasta Mysłowice, a w zakresie badań i gromadzenia zbiorów obszar całego kraju.
§ 3.  1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Mysłowice.
2. Gmina Mysłowice zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz utrzymania i rozwoju Muzeum.
3. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 5 i posiada osobowość prawną.
§ 4. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Prezydent Miasta Mysłowice.
§ 5. Muzeum używa pieczęci okrągłej z herbem Mysłowic w środku i z napisem w otoku „Muzeum Miasta Mysłowice”.
Rozdział 2
Cele i zadania Muzeum
§ 6. Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, naukowo opracowuje i udostępnia zabytki z zakresu historii, kultury i sztuki miasta Mysłowice. Zapewnia trwałą ochronę tych zabytków, prowadzi działalność badawczą i edukacyjną, informuje o wartościach i treściach zgromadzonych zbiorów, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną. Muzeum prowadzi działalność na rzecz integracji lokalnego środowiska w duchu poszanowania tradycji i dorobku poprzednich pokoleń mieszkańców Mysłowic.
§ 7. Muzeum realizuje cele określone w § 6 poprzez:
1) gromadzenie zabytków w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Muzeum poprzez zakupy, darowizny, zapisy oraz przyjmowanie depozytów,
2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zabytków,
3) przechowywanie zgromadzonych zabytków w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo i dostępność do badań naukowych,
4) zabezpieczanie, konserwację i renowację zgromadzonych zbiorów,
5) prowadzenie działalności wystawienniczej, edukacyjnej i promocyjnej,
6) organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
7) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,
8) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
9) współpracę i wymianę kulturalną z innymi ośrodkami muzealnymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,
10) współdziałanie z innymi instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie zaspakajania i rozwijania społecznych potrzeb kulturalnych,
11) prowadzenie działalności dokumentacyjnej, bibliograficznej oraz wydawniczej związanej z realizacją zadań statutowych,
12) prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie innych muzeów, ośrodków informacji naukowej i bibliotek o zbiorach własnych, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
13) prowadzenie podręcznej biblioteki wydawnictw i dokumentów związanych z miastem Mysłowice, zakresem działania Muzeum, muzealnictwem oraz dyscyplinami pomocniczymi.
Rozdział 3
Rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów
§ 8. 1. Rodzaje gromadzonych przez Muzeum zbiorów:
1) dokumentacje, materiały biblioteczne, a zwłaszcza dokumenty piśmiennicze, kartograficzne i ikonograficzne dotyczące Miasta Mysłowice,
2) dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
3) wytwory techniki dokumentujące poziom rozwoju cywilizacyjnego mieszkańców Mysłowic,
4) pamiątki historyczne, a zwłaszcza: militaria, mundury, sztandary, pieczęcie, ordery, medale, odznaki, odznaczenia miejskie i korporacyjne,
5) wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne obiekty etnograficzne,
6) przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne, działalność najwybitniejszych obywateli miasta Mysłowice oraz instytucji miejskich.
2. Zakres gromadzonych zbiorów obejmuje zabytki, które obrazują przemiany w zakresie gospodarki, życia społecznego i politycznego oraz w kulturze, nauce i oświacie miasta Mysłowice na przestrzeni dziejów, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej.
Rozdział 4
Organizacja Muzeum
§ 9. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą :
1) Dział Historii i Kultury Miasta,
2) Dział Sztuki,
3) Dział Edukacyjno - Promocyjny,
4) Dział Finansowo - Księgowy,
5) Dział Obsługi Administracyjno- Technicznej.
§ 10. Organizację wewnętrzną Muzeum, zakres zadań działów oraz samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
§ 11. 1. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Mysłowice, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Prezydent Miasta Mysłowice.
§ 12. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, reprezentuje Muzeum na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego mienie.
2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności :
1) kierownictwo w sprawach statutowej działalności podstawowej oraz administracyjnej,
2) nadzór nad zbiorami, ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
3) zapewnienie bezpieczeństwa zbiorom, tj. zabezpieczenie zbiorów przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem i pożarem,
4) tworzenie warunków do realizacji zadań i celów określonych w rozdziale II niniejszego statutu,
5) dbałość o mienie Muzeum, właściwą gospodarkę tym mieniem oraz środkami finansowymi,
6) zatwierdzanie planów działalności Muzeum, z uwzględnieniem zasad gospodarności i efektywności wykorzystania posiadanych środków,
7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, zarządzeń i instrukcji,
8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,
9) przedstawianie właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
10) redakcja naczelna wydawnictw muzealnych.
3. Dyrektor przedkłada Prezydentowi Miasta Mysłowice :
1) plan działalności Muzeum, obejmujący plan usług, przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji,
2) sprawozdania finansowe w terminach określonych przepisami szczegółowymi dotyczącymi sprawozdawczości,
3) plan działalności merytorycznej na bieżący rok kalendarzowy oraz sprawozdania za rok miniony, w terminie do 31 stycznia każdego roku.
§ 13. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Organizator.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum składa się z 5 osób.
Rozdział 5
Majątek i finanse Muzeum
§ 14. Majątek Muzeum może być wykorzystywany wyłącznie dla celów wynikających z zakresu jego działania.
§ 15. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 16. 1. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na podstawie planu działalności Muzeum, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora – kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
2. Muzeum prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w przepisach o rachunkowości.
3. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
4. Przychodami Muzeum są :
1) wpływy z prowadzonej działalności,
2) dotacje budżetowe,
3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
4) darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych,
5) środki z innych źródeł.
§ 17. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie na finansowanie działalności statutowej Muzeum.
§ 18. Do składania oświadczeń w imieniu Muzeum w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych oraz finansowych wymagane są podpisy dwóch osób, tj. Dyrektora oraz Głównego Księgowego, lub osób przez nich upoważnionych.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 19. 1. Połączenia, podziału bądź likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miasta Mysłowice, na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »