| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Pawonków

z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pawonkowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z 2009r., Nr 206, poz.1589 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz.842) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pawonkowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik do Uchwały Nr V/25/2011
Rady Gminy Pawonków
z dnia 1 marca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pawonkowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

1. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, Wójt powołuje spośród osób zgłoszonych przez uprawnione jednostki, instytucje oraz organizacje w liczbie :

1) przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2) 1 przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) 1 przedstawiciela oświaty;

4) 1 przedstawiciela ochrony zdrowia;

5) 1 przedstawiciela Policji;

6) 1 przedstawiciela organizacji pozarządowych,

7) 1 kurator sądowy.

2. Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa się zgodnie z warunkami wynikającymi z porozumień zawartych przez Wójta z podmiotami, o których mowa w ust. 1 .

3. Powołanie Zespołu następuje w drodze zarządzenia Wójta.

4. Wójt odwołuje członka Zespołu:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu, w trybie właściwym dla jego powołania.

5. Pierwsze posiedzenie Zespołu celem dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Wójt w terminie do 30 dni od daty zawarcia porozumień podmiotami, o których mowa w ust. 1 na pierwszym posiedzeniu Zespołu na wniosek przewodniczącego wybierany jest także zastępca przewodniczącego.

6. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący lub z jego upoważnienia – pod nieobecność przewodniczącego zastępca, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

7. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków

8. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.

9. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały.

10. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu; uchwała stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zespołu.

11. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada go Wójtowi w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku.

12. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »