| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/48/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Piekarach Śląskich oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Piekary Śląskie

uchwala

§ 1. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w formie określonej w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Załącznik do Uchwały Nr V/48/11
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 24 lutego 2011 r.

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA

§ 1. Tryb powoływania i odwoływania członków Zespołu

1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.

3. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

- Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piekarach Śląskich,

- Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich,

- oświaty,

- ochrony zdrowia,

- organizacji pozarządowych,

- Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach,

w ilości od 1 do 3 osób z każdego podmiotu.

4. Prezydent Miasta może zaprosić do pracy w Zespole przedstawicieli prokuratury oraz przedstawicieli innych podmiotów niż określone powyżej, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

6. Osoby przedstawicieli ustala się na podstawie porozumień zawartych przez Prezydenta Miasta z podmiotami, o których mowa w pkt. 3 i 4.

7. Prezydent Miasta odwołuje członka Zespołu:

- na jego wniosek,

- na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

- na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

8. Wniosek o odwołanie sporządzony w formie pisemnej przedkłada się Przewodniczącemu Zespołu.

9. Odwołanie następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

10. Uzupełnienie składu Zespołu następuje w terminie do 30 dni od dnia odwołania.

§ 2. Organizacja pracy Zespołu

1. Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Prezydenta Miasta wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

2. Wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy dokonuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

3. Dla prawomocności posiedzenia Zespołu konieczny jest udział w nim, co najmniej połowy członków Zespołu.

4. Koordynatorem pracy Zespołu jest Przewodniczący lub podczas jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego.

§ 3. Funkcjonowanie Zespołu

1. Zespół działa przy Prezydencie Miasta.

2. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

3. Spotkania Zespołu mogą odbywać się na terenie różnych instytucji.

4. Spotkania Zespołu odbywać się będą zgodnie z potrzebami, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Zespół podejmuje decyzje większością głosów, w drodze jawnego głosowania. W przypadku równej liczny głosów decyduje głos Przewodniczącego.

6. Z każdego spotkania Zespołu sporządzany jest protokół i lista obecności.

7. Przewodniczący Zespołu składa Prezydentowi Miasta coroczne sprawozdanie z pracy, w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »