| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr FP/2/P/10 Zarządu Powiatu Kluczborskiego; Zarządu Powiatu Myszkowskiego

z dnia 18 maja 2010r.

w sprawie współpracy Powiatu Myszkowskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych


pomiędzy:
Powiatem Myszkowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Myszkowie, w imieniu którego działają:
Starosta – Łukasz Stachera
Wicestarosta – Jan Kieras
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Myszkowskiego – Doroty Sędzielewskiej
a
Powiatem Kluczborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
Starosta – Piotr Pośpiech
Wicestarosta – Mieczysław Czapliński
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kluczborskiego – Wandy Słabosz.
§ 1.
1. Powiat Myszkowski powierza Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych Powiatu Myszkowskiego.
2.Dokształcanie będzie odbywało się w ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzonym przez Powiat Kluczborski – Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku przy ul. Konopnickiej 11.
§ 2.
1. Powiat Myszkowski, przekaże za pośrednictwem Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Myszkowie ul. Pułaskiego 6, Powiatowi Kluczborskiemu dotację celową w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów dokształcania jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopień) w wysokości uzgodnionej każdego roku z Wojewódzkim Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
2. Powiat Myszkowski lub upoważniona przez niego szkoła w terminie do 28 lutego danego roku przekaże listę uczniów klas drugich i trzecich objętych dokształcaniem zawodowym, zaś uczniów klas pierwszych do 20 sierpnia danego roku do Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.
3.Powiat Myszkowski przekaże za pośrednictwem Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Myszkowie ul. Pułaskiego 6 dotację, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Powiatu Kluczborskiego nr 88 8876 0009 0036 4161 2000 0001 w terminie 14 dni od otrzymania z Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku wykazu uczniów uczestniczących w kursie, sporządzonego po zakończeniu każdego stopnia kursu, który stanowić będzie podstawę rozliczenia dotacji.
§ 3.
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego terminu okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku szkolnego.
§ 4. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 5. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów.
§ 6. Porozumienie sporządza się w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i dwa dla celów ogłoszenia.
§ 7. Traci moc Porozumienie zawarte w dniu 05.12.2000 r. w sprawie finansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych z Powiatu Myszkowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Kluczborku oraz na terenie woj. opolskiego.
§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Kluczborski
Piotr Pośpiech
Wicestrosta Kluczborski
Mieczysław Czapliński
Skarbnik Powiatu Kluczborskiego
Wanda Słabosz
Starosta Myszkowski
Łukasz Stachera
Wicestarosta
Jan Kieras
Skarbnik Powiatu Myszkowskiego
Dorota Sędzielewska
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »