| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR.2222/076/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pszczyna; Wójta Gminy Pawłowice

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad uczęszczania na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Pawłowice

2. Dzieci z terenu Gminy Pawłowice będą przyjmowane na zajęcia na podstawie aktualnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez podmioty, o których mowa w art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty wraz z pisemnym potwierdzeniem objęcia dziecka finansowaniem w/w zajęć przez Gminę Pawłowice.

3. Zajęcia, o których mowa w § 1 będą prowadzone w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu dla jednego dziecka, zgodnie z indywidualnym programem wczesnego wspomagania, za stawkę ryczałtową 60,00 zł za godzinę.

4. Terminy uczestnictwa dzieci w zajęciach, o których mowa w § 1 ust. 1 zostaną ustalone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Pszczynie z rodzicami dzieci uczestniczących w zajęciach wczesnego wspomagania.

5. Gmina Pszczyna zapewni odpowiednich specjalistów do prowadzenia zajęć zgodnie z wymogami określonymi w opinii Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej .

§ 2. 1. Gmina Pawłowice zobowiązuje się przekazać Gminie Pszczyna dotację celową w 2011 r. na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie : 4320,00 zł.

2. Gmina Pawłowice zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji na rachunek Urzędu Miejskiego w Pszczynie: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540.

3. Kwota dotacji celowej zostanie przekazana na konto jednorazowo w terminie do 28.02. 2011 r.

§ 3. 1. Otrzymana kwota dotacji zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2011 r. i rozliczona do dnia 15 stycznia 2012 r.

2. W przypadku gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust.1 będzie niższa od kwoty dotacji jaką otrzymała Gmina Pszczyna od Gminy Pawłowice, to Gmina Pszczyna zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w zawyżonej wysokości w terminie dokonania rozliczenia dotacji.

3. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Pszczyna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe.

§ 4. 1. Porozumienie określa zasady rozliczenia i pokrycia kosztów realizacji wczesnego wspomagania rozwoju w roku 2011 , tj. na okres od 01.02.2011r. do 31.12.2011 r.

2. Ze strony Gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pszczyński Zarząd Edukacji ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna tel. 32 210 21 93

3. Ze strony Gminy Pawłowice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespół Oświaty ul. Zjednoczenia 65, 43-250 Pawłowice tel. 32 47-22-757

§ 5. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Pawłowice udzielającej dotacji.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Miasta Pszczyna


Dariusz Skrobol

Wójt Gminy Pawłowice


Damian Galusek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Krucka-Atak

Samodzielny specjalista ds. kadr z wieloletnim doświadczeniem, pasjonatka prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »