| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR.2222/076/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pszczyna; Wójta Gminy Pawłowice

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad uczęszczania na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Pawłowice

2. Dzieci z terenu Gminy Pawłowice będą przyjmowane na zajęcia na podstawie aktualnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez podmioty, o których mowa w art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty wraz z pisemnym potwierdzeniem objęcia dziecka finansowaniem w/w zajęć przez Gminę Pawłowice.

3. Zajęcia, o których mowa w § 1 będą prowadzone w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu dla jednego dziecka, zgodnie z indywidualnym programem wczesnego wspomagania, za stawkę ryczałtową 60,00 zł za godzinę.

4. Terminy uczestnictwa dzieci w zajęciach, o których mowa w § 1 ust. 1 zostaną ustalone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Pszczynie z rodzicami dzieci uczestniczących w zajęciach wczesnego wspomagania.

5. Gmina Pszczyna zapewni odpowiednich specjalistów do prowadzenia zajęć zgodnie z wymogami określonymi w opinii Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej .

§ 2. 1. Gmina Pawłowice zobowiązuje się przekazać Gminie Pszczyna dotację celową w 2011 r. na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie : 4320,00 zł.

2. Gmina Pawłowice zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji na rachunek Urzędu Miejskiego w Pszczynie: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540.

3. Kwota dotacji celowej zostanie przekazana na konto jednorazowo w terminie do 28.02. 2011 r.

§ 3. 1. Otrzymana kwota dotacji zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2011 r. i rozliczona do dnia 15 stycznia 2012 r.

2. W przypadku gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust.1 będzie niższa od kwoty dotacji jaką otrzymała Gmina Pszczyna od Gminy Pawłowice, to Gmina Pszczyna zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w zawyżonej wysokości w terminie dokonania rozliczenia dotacji.

3. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Pszczyna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe.

§ 4. 1. Porozumienie określa zasady rozliczenia i pokrycia kosztów realizacji wczesnego wspomagania rozwoju w roku 2011 , tj. na okres od 01.02.2011r. do 31.12.2011 r.

2. Ze strony Gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pszczyński Zarząd Edukacji ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna tel. 32 210 21 93

3. Ze strony Gminy Pawłowice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespół Oświaty ul. Zjednoczenia 65, 43-250 Pawłowice tel. 32 47-22-757

§ 5. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Pawłowice udzielającej dotacji.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Miasta Pszczyna


Dariusz Skrobol

Wójt Gminy Pawłowice


Damian Galusek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »