| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny; Wójta Gminy Irządze

z dnia 1 lutego 2011r.

w sprawie kierowania osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Szczekociny do GOPS - Środowiskowego Domu Samopomocy w Irządzach

Zawarte w dniu 01.02.2011r. pomiędzy Miastem i Gminą Szczekociny reprezentowaną przez Burmistrza Pana Krzysztofa Dobrzyniewicza a Gminą Irządze reprezentowaną przez Pana Jana Molendę - Wójta Gminy Irządze.

Działając w oparciu o przepisy art. 10 i 74 Ustawy o samorządzie gminnym /DZ.U. z 2001r. nr 142 , poz.1591 z póź. zmianami / ora. 46 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / DZ.U. z 2003r. nr 203 , poz.1966 / , Uchwały Rady Miasta i Gminy w Szczekocinach nr 28/IV/2011 z dnia 27.01.2011r. oraz Uchwały Rady Gminy w Irządzach nr 22/III/2011 z dnia 28.01.2011r . , Gmina Szczekociny postanawia powierzyć Gminie Irządze realizację usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Szczekociny w Środowiskowym Domy Samopomocy w Irządzach .

§ 1. 1 . Gmina Szczekociny upoważnia Gminę Irządze do realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Szczekociny, które z uwagi na stan zdrowia wymagają wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy.

2. W miarę posiadanych miejsc Środowiskowy Dom Samopomocy w Irządzach będzie przyjmował osoby o których mowa w 1 ust. 1 na podstawie decyzji kierujących Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczekocinach.

3. Dowóz i odwóz uczestników zobowiązuje się zapewnić Gmina Irządze własnym środkiem transportu w dni robocze od poniedziałku do piątku .

4. Jednostką rozliczającą koszty i zwrot kosztów dowozu osób z terenu Miasta i Gminy Szczekociny będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach. Zwrot kosztów za każdy wykonany kilometr odbędzie się na podstawie sporządzone kalkulacji, która stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego porozumienia.

§ 2. Gmina Szczekociny nie ponosi kosztów za usługi świadczone na rzecz osób o których mowa w 1 ust. 1 .

§ 3. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony , nie dłuższy jednak niż okres finansowania realizacji zadania ze środków budżetu państwa .

§ 4. Każda zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny


Krzysztof Dobrzyniewicz

Wójt Gminy Irządze


Jan Molenda


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 1/2011
Wójta Gminy Irządze
z dnia 1 lutego 2011 r.

KALKULACJA KOSZTÓW 1 KM SAMOCHODU FORD TRANSIT SZAN 097 z tytułu najmu

Lp.

Rodzaj

Kwota

1

Olej Napędowy

0,39

2

Olej Silnikowy

3

Płyn Hamulcowy

4

Wynagrodzenia kierowcy

0,83

5

Składki ZUS i FP

6

Ubezpieczenie

0,23

7

Koszty ogólnozakładowe 15%

0,17

RAZEM

1,62


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 1/2011
Wójta Gminy Irządze
z dnia 1 lutego 2011 r.

KALKULACJA KOSZTÓW 1 KM SAMOCHODU MERCEDAS BENZ SZA 17470 z tytułu najmu

Lp.

Rodzaj

Kwota

1

Olej Napędowy

0,61

2

Ubezpieczenie OC

0,02

3

Ubezpieczenie AC

0,10

4

Wynagrodzenia i składki

1,04

5

Amortyzacja

0,12

RAZEM

1,89

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »