| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny; Wójta Gminy Irządze

z dnia 1 lutego 2011r.

w sprawie kierowania osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Szczekociny do GOPS - Środowiskowego Domu Samopomocy w Irządzach

Zawarte w dniu 01.02.2011r. pomiędzy Miastem i Gminą Szczekociny reprezentowaną przez Burmistrza Pana Krzysztofa Dobrzyniewicza a Gminą Irządze reprezentowaną przez Pana Jana Molendę - Wójta Gminy Irządze.

Działając w oparciu o przepisy art. 10 i 74 Ustawy o samorządzie gminnym /DZ.U. z 2001r. nr 142 , poz.1591 z póź. zmianami / ora. 46 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / DZ.U. z 2003r. nr 203 , poz.1966 / , Uchwały Rady Miasta i Gminy w Szczekocinach nr 28/IV/2011 z dnia 27.01.2011r. oraz Uchwały Rady Gminy w Irządzach nr 22/III/2011 z dnia 28.01.2011r . , Gmina Szczekociny postanawia powierzyć Gminie Irządze realizację usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Szczekociny w Środowiskowym Domy Samopomocy w Irządzach .

§ 1. 1 . Gmina Szczekociny upoważnia Gminę Irządze do realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Szczekociny, które z uwagi na stan zdrowia wymagają wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy.

2. W miarę posiadanych miejsc Środowiskowy Dom Samopomocy w Irządzach będzie przyjmował osoby o których mowa w 1 ust. 1 na podstawie decyzji kierujących Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczekocinach.

3. Dowóz i odwóz uczestników zobowiązuje się zapewnić Gmina Irządze własnym środkiem transportu w dni robocze od poniedziałku do piątku .

4. Jednostką rozliczającą koszty i zwrot kosztów dowozu osób z terenu Miasta i Gminy Szczekociny będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach. Zwrot kosztów za każdy wykonany kilometr odbędzie się na podstawie sporządzone kalkulacji, która stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego porozumienia.

§ 2. Gmina Szczekociny nie ponosi kosztów za usługi świadczone na rzecz osób o których mowa w 1 ust. 1 .

§ 3. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony , nie dłuższy jednak niż okres finansowania realizacji zadania ze środków budżetu państwa .

§ 4. Każda zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny


Krzysztof Dobrzyniewicz

Wójt Gminy Irządze


Jan Molenda


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 1/2011
Wójta Gminy Irządze
z dnia 1 lutego 2011 r.

KALKULACJA KOSZTÓW 1 KM SAMOCHODU FORD TRANSIT SZAN 097 z tytułu najmu

Lp.

Rodzaj

Kwota

1

Olej Napędowy

0,39

2

Olej Silnikowy

3

Płyn Hamulcowy

4

Wynagrodzenia kierowcy

0,83

5

Składki ZUS i FP

6

Ubezpieczenie

0,23

7

Koszty ogólnozakładowe 15%

0,17

RAZEM

1,62


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 1/2011
Wójta Gminy Irządze
z dnia 1 lutego 2011 r.

KALKULACJA KOSZTÓW 1 KM SAMOCHODU MERCEDAS BENZ SZA 17470 z tytułu najmu

Lp.

Rodzaj

Kwota

1

Olej Napędowy

0,61

2

Ubezpieczenie OC

0,02

3

Ubezpieczenie AC

0,10

4

Wynagrodzenia i składki

1,04

5

Amortyzacja

0,12

RAZEM

1,89

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »