| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZW.4335-3/11 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów Technikum Nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu, w zakresie nauki religii Punkcie Katechetycznym przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie - Koźlu, Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie - Koźlu

zawarte w dniu 23.02.2011r. pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle reprezentowaną przez:

1)Prezydenta Miasta – Tomasza Wantułę

zwaną dalej Gminą

a Powiatem Raciborskim reprezentowanym przez:

1)Adama Hajduka – Starostę Raciborskiego

2)Andrzeja Chroboczka – Wicestarostę

zwanym dalej Powiatem.

§ 1. Gmina przyjmuje do realizacji zadanie Powiatu w zakresie organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie - Koźlu dla uczniów Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu.

§ 2. Zadanie, o którym mowa w § 1 będzie prowadzone przez Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie - Koźlu w Punkcie Katechetycznym przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie - Koźlu w okresie od 1 września 2010r. do czasu zakończenia nauki religii przez uczniów Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu.

§ 3. Nauka religii w punkcie katechetycznym będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego.

§ 4. Powiat zobowiązuje się przekazywać Gminie dotację celową na realizację zadania określonego w § 1 w kwocie proporcjonalnej do ilości uczniów z Powiatu.

§ 5. 1. Podstawą do ustalenia wysokości współfinansowania punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie – Koźlu, będzie rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz liczba uczniów ze szkół podległych Powiatowi Raciborskiemu uczęszczających na lekcję religii.

2. Kalkulację miesięcznych kosztów zatrudnienia nauczyciela oraz kształcenia ucznia Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu w roku szkolnym 2010/2011 określa załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Powiat zobowiązuje się przekazywać Gminie dotację w dwóch transzach: I transza w wysokości 531,90 zł do dnia 15 marca 2011r. II transza w wysokości 638,28 zł do dnia 30 czerwca 2011r., na rachunek bankowy PKO BP Oddział Kędzierzyn-Koźle nr: 54 1020 3714 0000 4902 0012 6854.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych dotyczących zwrotu dotacji.

§ 6. W przypadku zmiany tabeli wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i/lub zmiany nauczyciela religii Gmina zastrzega sobie prawo wystąpienia do Powiatu o zmianę wysokości dotacji.

§ 7. 1. Gmina sporządzi i przekaże Powiatowi rozliczenie kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie – Koźlu, uwzględniając kwotę otrzymaną i wydatkowaną wraz z opisem przeznaczenia środków:

1)I transza zostanie rozliczona w terminie do 30 kwietnia 2011r.,

2)II transza zostanie rozliczona w terminie do dnia 30 września 2011r.

2. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli przekazanej dotacji.

§ 8. 1. Porozumienie zawarto na czas trwania nauki religii uczniów Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu.

2. Porozumienie może być zmienione lub wcześniej rozwiązane za porozumieniem stron.

3. Porozumienie może być rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystywania przekazanej kwoty niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego oraz nienależytego wykonywania porozumienia.

4. Rozwiązując porozumienie Powiat określi wysokość środków finansowych wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami zgodnymi z ustawą o finansach publicznych, naliczanymi od dnia przekazania środków finansowych z budżetu Powiatu, termin ich zwrotu oraz nazwę i nr konta, na które należy dokonać wpłaty.

5. Zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2010r.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego na wniosek Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu Raciborskiego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz dwa w celu publikacji w dziennikach Urzędowych.

Za Gminę: Za Powiat:

Prezydent Miasta


Tomasz Wantuła

Starosta


Adam Hajduk


Wicestarosta


Andrzej Chroboczek


Załącznik do Porozumienia Nr ZW.4335-3/11
Powiatu Raciborskiego
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do Porozumienia nr ZW.4335-3/11

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »