| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OSO.031.6.2011.A Burmistrza Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice; Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru "Nowe Życie"

1. Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego w sprawie zorganizowania lekcji religii w Czechowicach –Dziedzicach, w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym, strony ustalają, iż zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach, w wymiarze 2/18 i 1/22 etatu nauczyciel religii Kościoła Zielonoświątkowego będzie uczył religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkół podstawowych i przedszkoli uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Goczałkowice–Zdrój i Gminę Czechowice–Dziedzice.

2. Lekcje religii realizowane będą w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Nad Białką 2A.

3. Nauka religii w punkcie katechetycznym będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego.

§ 2.

Koszt zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi Gmina Czechowice-Dziedzice obejmują:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3.

1. Całkowite miesięczne koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą 421,57 zł w 2011r.

2. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia. Gmina Goczałkowice–Zdrój zobowiązuje się przekazać Gminie Czechowice–Dziedzice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Gminy Goczałkowice–Zdrój w roku szkolnym 2010/2011 tj. za 2 uczniów w wysokości 1 124,16 zł tj. za okres styczeń - sierpień 2011r. po 140,52 zł za każdy miesiąc. Gmina Goczałkowice–Zdrój zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust.3, na rachunek Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach: 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 do 14-go dnia od daty podpisania porozumienia.

3. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4.

1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 3 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2011 zostanie wykorzystana do 31.08.2011r. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczone zgodne z art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w terminie do 07.09.2011r.

3. Rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” nastąpi w formie pisemnej.

4. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie:

1) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok 2011 otrzymała Gmina Czechowice- Dziedzice od Gminy Goczałkowice–Zdrój, to Gmina Goczałkowice–Zdrój zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 14 dniu od daty otrzymania rozliczenia, o którym mowa w ust. 3. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Goczałkowice–Zdrój zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.5.

2) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok 2011 otrzymała Gmina Czechowice- Dziedzice od Gminy Goczałkowice–Zdrój, to Gmina Czechowice-Dziedzice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w zawyżonej wysokości zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do 15.09.2011r.

§ 5.

1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” w roku szkolnym 2010/2011, tj. na okres od 01.01.2011 roku do 31.08.2011 roku.

2. Ze strony Gminy Czechowice- Dziedzice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Ligocka 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 032 215-20-57.

3. Ze strony Gminy Goczałkowice–Zdrój za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespół Oświaty ul. Powstańców Śląskich 3, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, tel. 032 210-77-12.

§ 6.

Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Goczałkowice-Zdrój.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic


Marian Błachut

Zastępca Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój


Gabriela Placha


Załącznik do Porozumienia Nr OSO.031.6.2011.A
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 1 marca 2011 r.

w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego

Nauczyciel religii – Barbara Jastrzębska
stawka zasadnicza 2 799,00 zł
wymiar zatrudnienia 2/18 etatu
składniki wynagrodzenia:
- pensja zasadnicza


KALKULACJA – koszt miesięczny

2011 rok

2/18

§ 4010

311,00 zł

§ 4040

26,43 zł

§ 4110

50,95 zł

§ 4120

8,27 zł

§ 4440

24,92 zł

RAZEM

421,57 zł

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość dzieci z Gminy Goczałkowice-Zdrój

6/2

miesięczna kwota dotacji do przekazania

140,52 zł

Burmistrz Czechowic-Dziedzic


Marian Błachut

Zastępca Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój


Gabriela Placha

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »