| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/11 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 31 stycznia 2011r.

Uchwała Budżetowa na 2011 rok

art. 12 pkt 5 i 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) art. 121, art. 211 ust. 2, art. 212, art. 239,art. 264 ust. 3 ustway z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustwy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzajace ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 grudnia 2010 r.

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie: 176.781.363 zł w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 128.248.324 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 48.533.039 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie: 167.108.969 zł w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości: 128.854.891 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: 38.254.078 zł

3. Wydatki o którcyh mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych 100.753.457 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.443.071 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 34.310.386 zł

2) dotacje na zadania bieżące 17.692.149 zł

3) świadczenia na recz osób fizycznych 5.458.502 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.604.510 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 887.149 zł

b) pozostałe wydatki bieżące 1.717.361 zł

5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym 417.759zł

6) wydatki na obsługę długu jendostki samorzadu terytorialnego 1.928.514 zł zgodnie z załacznikiem nr 2 do uchwały

§ 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu.

- Nadwyżkę budżetu Powiatu w kwocie: 9.672.394 zł przeznacza się na spłatę:

a) kredytów w kwocie: 9.672.394 zł

2. Ustala się łączną kwote przychodów z : 13.733.824 zł

a) kredytów, pożyczek w kwocie: 11.244.901 zł

b) otrzymanych spłat pożyczek w kwocie: 1.880.000 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 608.923 zł

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0

e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0

f) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0

3. Ustala się lączną kwotę rozchodów: 23.406.218 zł

a) spłat kredytów, pożyczek, 23.326.218zł w tym: - spłata kredytów zaciagniętych w związku z zadaniami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp 18.170.000 zł

b) pożyczki planowane do udzielenia 80.000 zł

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 500.000 zł,

2) celowa w wysokości 2.491.644 zł,

- w tym na wydatki z tytułu finansowania zadań włąsnych Powiatu z zakresu zarzadzania kryzysowego w wysokości 300.000 zł

§ 4.

- Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań powiatu dofinansowanych dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

§ 5. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu powiatu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Wyodrebnia się:

1) plan dochodów rachunków dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, ( plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp)zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się:

1) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,

2) wydatki na finansowanie zadań ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

§ 8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 10.000.000 zł.

2) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 23.326.218 zł

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie działu budżetowego,

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących planowanie nowych wydatków majątkowych,

3) dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

4) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 5.000.000 zł,

7) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 10.000.000 zł.

8) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu, jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu: według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie powiatu po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego


Stanisław Kubicius

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/11
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

zał. 1 dochody -2011 P

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/26/11
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Zał. 2 wydatki -2011 P

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/26/11
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

zał. 3 - Przychody i rozchody 31.01

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/26/11
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

zał.4 - rządowe 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/26/11
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

zał. 5 - porozumienia z jst 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/26/11
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

zał. 6 - dotacje własne 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/26/11
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

zał. 7 - dotacje powiatowe 2011 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/26/11
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

zał. 8 - dochody własne 2011 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/26/11
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.xls

zał. 9 - wydatki majątkowe na 2011 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/26/11
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.xls

zał.10 -wydatki unijne 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »