| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 18 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2011

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 28.029.734,00zł w tym:

1) dochody bieżące 25.763.938,00zł

2) dochody majątkowe 2.265.796,00 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 30.951.498,00 w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 25.022.699,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.1

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.928.799,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.2

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.921.764,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.651.764zł i kredytu w wysokości 1.270.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.626.616,00zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.704.852,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 95.000zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000zł.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie oraz dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych stanowiących dochody własne gminy zgodnie z załącznikiem nr 5

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 6

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- wydatków majątkowych

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków określonych w punkcie 1.

§ 8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000zł

- pożyczki na finansowanie wydatków na inwestycję ujętą w ramach przedsięwzięć wymienionych w wieloletniej prognozie finansowej w kwocie 800.000zł

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.270.000zł

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot określonych w pkt 1.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9.

Ustala się zasady wykonywania budżetu:

1. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.

2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako zwiększenie dochodów roku bieżącego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2011r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.1.pdf

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Przewodnicząca Rady Gminy


Adam Maćkowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »