| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 18 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2011

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 28.029.734,00zł w tym:

1) dochody bieżące 25.763.938,00zł

2) dochody majątkowe 2.265.796,00 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 30.951.498,00 w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 25.022.699,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.1

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.928.799,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.2

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.921.764,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.651.764zł i kredytu w wysokości 1.270.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.626.616,00zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.704.852,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 95.000zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000zł.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie oraz dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych stanowiących dochody własne gminy zgodnie z załącznikiem nr 5

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 6

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- wydatków majątkowych

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków określonych w punkcie 1.

§ 8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000zł

- pożyczki na finansowanie wydatków na inwestycję ujętą w ramach przedsięwzięć wymienionych w wieloletniej prognozie finansowej w kwocie 800.000zł

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.270.000zł

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot określonych w pkt 1.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9.

Ustala się zasady wykonywania budżetu:

1. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.

2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako zwiększenie dochodów roku bieżącego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2011r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.1.pdf

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Przewodnicząca Rady Gminy


Adam Maćkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »