| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/7/2010 Rady Miasta Imielin

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu miasta Imielin na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 211,212,214,215,222,235,236,237,242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Rada Miasta Imielin, uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 27.879.923 zł, z tego:

1) dochody bieżące 22.984.723 zł, w tym:

- na zadania z udziałem środków europejskich 703.878 zł,

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 190.000 zł,

2) dochody majątkowe 4.895.200 zł, w tym:

- na zadania z udziałem środków europejskich 10.200 zł,

- dotacje celowe na inwestycje 3.250.000 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku 1.500.000 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 135.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 29.731.883 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.180.883 zł, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.839.031 złotych, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.979.655 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.859.376 złotych w tym na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 190.000 złotych,

2. dotacje celowe na realizację zadań bieżących 695.000 zł w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych 530.000 zł,

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 165.000 zł,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.566.852 zł,

4. wydatki na obsługę długu publicznego 80.000 zł,

5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę - 0 zł.

2) Plan wydatków majątkowych w wysokości 9.551.000 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje 9.500.800 zł, w tym dotacja celowa na inwestycje dla innej jednostki sektora finansów publicznych 1.500.000 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne 50.200 zł, w tym na zadania z udziałem środków europejskich 10.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 1.851.960 złotych, wskazując jako źródło pokrycia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.851.960 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 148.040 złotych.

§ 5. Tworzy się rezerwę budżetową w łącznej kwocie 100.000 złotych, w tym:

a) rezerwę ogólną 40.000 złotych,

b) rezerwę celową 60.000 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na zadania bieżące wykonywane na mocy zawartych porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

§ 8. Ustala się kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się planowane kwoty dotacji z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 2.785.364 zł oraz rozchody budżetu miasta w wysokości 933.404 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Lokowania wolnych środków na rachunku lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący.

§ 13. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta w BIP z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

Załącznik do Uchwały Nr III/7/2010
Rady Miasta Imielin
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1-11.pdf

Załączniki do uchwały budżetowej na 2011 rok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »