| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/7/2010 Rady Miasta Imielin

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu miasta Imielin na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 211,212,214,215,222,235,236,237,242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Rada Miasta Imielin, uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 27.879.923 zł, z tego:

1) dochody bieżące 22.984.723 zł, w tym:

- na zadania z udziałem środków europejskich 703.878 zł,

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 190.000 zł,

2) dochody majątkowe 4.895.200 zł, w tym:

- na zadania z udziałem środków europejskich 10.200 zł,

- dotacje celowe na inwestycje 3.250.000 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku 1.500.000 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 135.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 29.731.883 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.180.883 zł, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.839.031 złotych, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.979.655 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.859.376 złotych w tym na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 190.000 złotych,

2. dotacje celowe na realizację zadań bieżących 695.000 zł w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych 530.000 zł,

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 165.000 zł,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.566.852 zł,

4. wydatki na obsługę długu publicznego 80.000 zł,

5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę - 0 zł.

2) Plan wydatków majątkowych w wysokości 9.551.000 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje 9.500.800 zł, w tym dotacja celowa na inwestycje dla innej jednostki sektora finansów publicznych 1.500.000 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne 50.200 zł, w tym na zadania z udziałem środków europejskich 10.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 1.851.960 złotych, wskazując jako źródło pokrycia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.851.960 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 148.040 złotych.

§ 5. Tworzy się rezerwę budżetową w łącznej kwocie 100.000 złotych, w tym:

a) rezerwę ogólną 40.000 złotych,

b) rezerwę celową 60.000 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na zadania bieżące wykonywane na mocy zawartych porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

§ 8. Ustala się kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się planowane kwoty dotacji z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 2.785.364 zł oraz rozchody budżetu miasta w wysokości 933.404 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Lokowania wolnych środków na rachunku lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący.

§ 13. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta w BIP z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

Załącznik do Uchwały Nr III/7/2010
Rady Miasta Imielin
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1-11.pdf

Załączniki do uchwały budżetowej na 2011 rok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »