| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/11/11 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 24 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jejkowice na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 10 542 227 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 9 497 788 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1 044 439 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10 165 983 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 8 538 983 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 1 627 000 zł

2. Wydatki bieżące obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 044 383 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 5 123 503 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań stanowią kwotę 1 920 880 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie: 341 900 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 132 700 zł

4) wydatki na obsługę długu w kwocie 20 000 zł

3. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 1 627 000 zł z czego na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowią kwotę 1 055 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Planowana nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę 376 244 zł i zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 50 000 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 426 244 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 90 000 zł, w tym:

1) Rezerwę ogólną w kwocie 72 000 zł

2) Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 18 000 zł

§ 5. 1. Ustala się dochody w wysokości 33 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 33 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 338 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000 zł.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/11
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.ods

DOCHODY BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/11
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.ods

WYDATKI BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/11/11
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/11/11
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.ods

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI PRZEPISAMI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/11/11
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.ods

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/11/11
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.ods

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/11/11
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.ods

ZESTAWIENIE KWOT UDZIELANYCH DOTACJI

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »