| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/21/2011 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2011

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., nr 157, poz. 1240), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości - 21.998.519 zł, w tym:

- dochody bieżące - 18.413.190 zł,

- dochody majątkowe - 3.585.329 zł,

zgodnie z tabelą nr 1, przedstawioną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości - 29.282.775 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 20.948.197 zł,

- wydatki majątkowe - 8.334.578 zł,

zgodnie z tabelą nr 2, przedstawioną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się dochody z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 1.826.965 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się wydatki z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 1.826.965 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011r. z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez Gminę na podstawie zawartych umów, w wysokości – 100.000 zł.

§ 6.

Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości - 7.284.256 zł, finansowany przychodami z następujących źródeł:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie – 5.549.310 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 1.734.946 zł.

§ 7.

Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości - 8.179.310 zł, z następujących tytułów:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 2.630.000 zł i

- zaciągniętych pożyczek w kwocie – 5.549.310 zł.

§ 8.

Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości - 895.054 zł, z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 9.

1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 1.500.000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5.549.310 zł.

§ 10.

Ustala się dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę w wysokości - 48.600 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 5.

§ 11.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 20.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości – 520.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 70.000 zł,

- na wydatki majątkowe w wysokości – 450.000 zł, w tym: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 400.000 zł.

§ 12.

Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 6.

§ 13.

Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 7.

§ 14.

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ustęp 1 niniejszej uchwały,

- zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitów wydatków w poszczególnych latach, określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy,

- zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy, do wysokości sumy limitów zobowiązań wskazanych dla poszczególnych zadań,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

- przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w zakresie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy (rodzaju) wydatków,

- samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie realizacji wydatków bieżących do kwoty – 1.500.000 zł.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17.

Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje wywieszona na tablicach obwieszczeń w Urzędzie Miasta.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r roku.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Ufnal

Psycholog, HR konsultant, PCC ICF Coach. Psycholog ze specjalizacją w zakresie Psychologii Organizacji i Zarządzania oraz Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej. Ekspert w obszarze coachingu kariery oraz outplacementu. Zajmuje się tematami dotyczącymi równowagi praca-życie, wypaleniem zawodowym, nadmiernym stresem związanym ze środowiskiem pracy. Posiada ogromne doświadczenie w konsultingu w ramach projektów z zakresu: zarządzanie talentami, outplacement, antymobbing, diagnoza i budowa modeli kompetencyjnych, AC/DC, badanie klimatu organizacyjnego i zaangażowania pracowników. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »