| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/21/2011 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2011

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., nr 157, poz. 1240), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości - 21.998.519 zł, w tym:

- dochody bieżące - 18.413.190 zł,

- dochody majątkowe - 3.585.329 zł,

zgodnie z tabelą nr 1, przedstawioną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości - 29.282.775 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 20.948.197 zł,

- wydatki majątkowe - 8.334.578 zł,

zgodnie z tabelą nr 2, przedstawioną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się dochody z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 1.826.965 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się wydatki z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 1.826.965 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011r. z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez Gminę na podstawie zawartych umów, w wysokości – 100.000 zł.

§ 6.

Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości - 7.284.256 zł, finansowany przychodami z następujących źródeł:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie – 5.549.310 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 1.734.946 zł.

§ 7.

Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości - 8.179.310 zł, z następujących tytułów:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 2.630.000 zł i

- zaciągniętych pożyczek w kwocie – 5.549.310 zł.

§ 8.

Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości - 895.054 zł, z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 9.

1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 1.500.000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5.549.310 zł.

§ 10.

Ustala się dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę w wysokości - 48.600 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 5.

§ 11.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 20.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości – 520.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 70.000 zł,

- na wydatki majątkowe w wysokości – 450.000 zł, w tym: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 400.000 zł.

§ 12.

Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 6.

§ 13.

Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 7.

§ 14.

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ustęp 1 niniejszej uchwały,

- zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitów wydatków w poszczególnych latach, określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy,

- zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy, do wysokości sumy limitów zobowiązań wskazanych dla poszczególnych zadań,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

- przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w zakresie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy (rodzaju) wydatków,

- samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie realizacji wydatków bieżących do kwoty – 1.500.000 zł.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17.

Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje wywieszona na tablicach obwieszczeń w Urzędzie Miasta.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r roku.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »