| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr.180, poz. 1493 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Gorzyce, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. Tryb powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem” powołuje Wójt Gminy Gorzyce w drodze zarządzenia.

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy Gorzyce liczbie od 7 do 10 osób:

1)Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach,

2)Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzycach,

3)Komisariatu Policji w Gorzycach,

4)placówek oświatowych z terenu Gminy Gorzyce,

5)placówek służby zdrowia,

6)organizacji pozarządowych, w szczególności działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

7)kuratorzy sądowi,

3. W skład Zespołu mogą wchodzić prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śl

4. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

§ 3. Tryb odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Wójt Gminy odwołuje członka zespołu przed upływem kadencji:

1)na jego wniosek,

2)na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem,

3)na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach,

4)w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

§ 4. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Gorzyce w terminie 30 dni od daty zawarcia Porozumień z podmiotami, o których mowa w § 2 ust.4.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu, spośród jego członków większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Szczegółowy zakres prac zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza Zespołu oraz tryb ich odwoływania zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Gorzyce.

6. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, a gdy nie jest to możliwe- zastępca przewodniczącego lub sekretarz Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

7. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

8. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa członków. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu.

9. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.

10. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

11. Grupy robocze składają informację Zespołowi o wynikach swej pracy.

12. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Gorzyce sprawozdań z pracy Zespołu w terminach:

1)do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdania półroczne,

2)do 31 stycznia roku następnego po roku, którego sprawozdanie dotyczy- sprawozdanie roczne.

13. Jawność posiedzenia zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

14. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

15. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach przy ul. Raciborskiej 27

16. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »