| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/24/11 Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.) w związku z art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 roku z późn. zm.) -
RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej.
2. Przepisy uchwały stosuje się do rodziców dziecka przebywającego w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej, w tym także do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona, a także do opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka.
3. Przepisy uchwały stosuje się odpowiednio do osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub jej rodziców, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka.
4. Przepisów uchwały nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego przez matkę w zakładzie opieki zdrowotnej bezpośrednio po urodzeniu.
§ 2. 1. Decyzję w sprawie częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej wydaje Starosta Zawierciański lub z jego upoważnienia Dyrektor PCPR w Zawierciu oraz inni pracownicy PCPR, upoważnieni przez Starostę Zawierciańskiego.
2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się na czas określony, nie dłuższy jednak niż jeden rok.
§ 3. 1. Podstawą częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w placówce jest trudna sytuacja rodzinna, zdrowotna, dochodowa i majątkowa rodziny.
2. Ustalenie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej następuje na podstawie:
1) rodzinnego wywiadu środowiskowego,
2) zaświadczenia o dochodach rodziny (lub dochodzie dziecka),
3) dokumentów i innych dowodów potwierdzających okoliczności uzasadniające zwolnienie,
4) decyzji o ustaleniu odpłatności za pobyt dziecka w placówce, w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej oraz dokumentów potwierdzających wpłaty rodziców na poczet tych odpłatności.
§ 4. Częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej może obejmować oboje rodziców lub jednego z nich.
§ 5. 1. Całkowite zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat może nastąpić, jeżeli:
1) dochód na osobę w rodzinie dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej nie przekracza lub jest równy 100% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
2) dochód osoby pełnoletniej nie przekracza lub jest równy 100% kryterium dochodowego;
3) rodzice płacą alimenty na dziecko umieszczone w placówce.
2. Całkowite zwolnienie rodziców z obowiązku ponoszenia opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, wskazujących na trudną sytuację rodziny, a w szczególności:
1) bezdomność,
2) niepełnosprawność,
3) bezrobocie,
4) długotrwała lub ciężka choroba,
5) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,
6) pobyt rodziców (rodzica) w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej,
7) ponoszenie przez rodziców (rodzica) opłat za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
8) zaistnienie zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
9) inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie.
§ 6. 1. Częściowe zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat za pobyt dziecka może nastąpić, jeżeli:
1) dochód rodziców (rodzica) przekracza 100% kryterium dochodowego – opłatę za pobyt w placówce ustala się według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) dochód osoby pełnoletniej przekracza 100 % kryterium dochodowego - opłatę za pobyt w placówce ustala według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) opiekun prawny lub kurator dysponuje dochodem dziecka – opłatę ustala się według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. W sytuacji nałożenia obowiązku częściowej odpłatności warunki rozłożenia odpłatności na oboje zobowiązanych rodziców kształtują się następująco:
1) gdy wywiad środowiskowy skutecznie przeprowadzono z obojgiem rodziców prowadzących wspólne gospodarstwo domowe – odpłatność za pobyt dziecka zostaje nałożona na oboje rodziców,
2) gdy wywiad środowiskowy skutecznie przeprowadzono z obojgiem rodziców prowadzących osobne gospodarstwa domowe – odpłatność za pobyt dziecka zostaje nałożona na każdego z rodziców z osobna, stosownie do indywidualnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej każdego z nich,
3) gdy wywiad środowiskowy skutecznie przeprowadzono tylko z jednym rodzicem – odpłatność za pobyt dziecka zostaje nałożona na tego rodzica.
§ 7. Od wydania decyzji o odpłatności osób zobowiązanych za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej odstępuje się w przypadku, gdy:
1) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do odpłatności;
2) rodzic dziecka jest nieletni – w tym przypadku odstępuje się od naliczania opłat do czasu osiągnięcia pełnoletniości przez rodziców lub rodzica biologicznego.
§ 8. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej odpłatność ulega obniżeniu proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu dziecka w placówce.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XIX / 180 / 04 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zawierciańskiemu.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego

mgr inż. Adam Rozlach
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/24/11
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Tabela odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/24/11
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Tabela odpłatności osoby pełnoletniej za pobyt w placówce
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/24/11
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Tabela odpłatności opiekuna prawnego lub kuratora

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »