| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/24/11 Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.) w związku z art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 roku z późn. zm.) -
RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej.
2. Przepisy uchwały stosuje się do rodziców dziecka przebywającego w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej, w tym także do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona, a także do opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka.
3. Przepisy uchwały stosuje się odpowiednio do osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub jej rodziców, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka.
4. Przepisów uchwały nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego przez matkę w zakładzie opieki zdrowotnej bezpośrednio po urodzeniu.
§ 2. 1. Decyzję w sprawie częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej wydaje Starosta Zawierciański lub z jego upoważnienia Dyrektor PCPR w Zawierciu oraz inni pracownicy PCPR, upoważnieni przez Starostę Zawierciańskiego.
2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się na czas określony, nie dłuższy jednak niż jeden rok.
§ 3. 1. Podstawą częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w placówce jest trudna sytuacja rodzinna, zdrowotna, dochodowa i majątkowa rodziny.
2. Ustalenie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej następuje na podstawie:
1) rodzinnego wywiadu środowiskowego,
2) zaświadczenia o dochodach rodziny (lub dochodzie dziecka),
3) dokumentów i innych dowodów potwierdzających okoliczności uzasadniające zwolnienie,
4) decyzji o ustaleniu odpłatności za pobyt dziecka w placówce, w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej oraz dokumentów potwierdzających wpłaty rodziców na poczet tych odpłatności.
§ 4. Częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej może obejmować oboje rodziców lub jednego z nich.
§ 5. 1. Całkowite zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat może nastąpić, jeżeli:
1) dochód na osobę w rodzinie dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej nie przekracza lub jest równy 100% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
2) dochód osoby pełnoletniej nie przekracza lub jest równy 100% kryterium dochodowego;
3) rodzice płacą alimenty na dziecko umieszczone w placówce.
2. Całkowite zwolnienie rodziców z obowiązku ponoszenia opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, wskazujących na trudną sytuację rodziny, a w szczególności:
1) bezdomność,
2) niepełnosprawność,
3) bezrobocie,
4) długotrwała lub ciężka choroba,
5) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,
6) pobyt rodziców (rodzica) w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej,
7) ponoszenie przez rodziców (rodzica) opłat za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
8) zaistnienie zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
9) inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie.
§ 6. 1. Częściowe zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat za pobyt dziecka może nastąpić, jeżeli:
1) dochód rodziców (rodzica) przekracza 100% kryterium dochodowego – opłatę za pobyt w placówce ustala się według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) dochód osoby pełnoletniej przekracza 100 % kryterium dochodowego - opłatę za pobyt w placówce ustala według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) opiekun prawny lub kurator dysponuje dochodem dziecka – opłatę ustala się według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. W sytuacji nałożenia obowiązku częściowej odpłatności warunki rozłożenia odpłatności na oboje zobowiązanych rodziców kształtują się następująco:
1) gdy wywiad środowiskowy skutecznie przeprowadzono z obojgiem rodziców prowadzących wspólne gospodarstwo domowe – odpłatność za pobyt dziecka zostaje nałożona na oboje rodziców,
2) gdy wywiad środowiskowy skutecznie przeprowadzono z obojgiem rodziców prowadzących osobne gospodarstwa domowe – odpłatność za pobyt dziecka zostaje nałożona na każdego z rodziców z osobna, stosownie do indywidualnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej każdego z nich,
3) gdy wywiad środowiskowy skutecznie przeprowadzono tylko z jednym rodzicem – odpłatność za pobyt dziecka zostaje nałożona na tego rodzica.
§ 7. Od wydania decyzji o odpłatności osób zobowiązanych za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej odstępuje się w przypadku, gdy:
1) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do odpłatności;
2) rodzic dziecka jest nieletni – w tym przypadku odstępuje się od naliczania opłat do czasu osiągnięcia pełnoletniości przez rodziców lub rodzica biologicznego.
§ 8. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej odpłatność ulega obniżeniu proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu dziecka w placówce.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XIX / 180 / 04 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zawierciańskiemu.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego

mgr inż. Adam Rozlach
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/24/11
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Tabela odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/24/11
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Tabela odpłatności osoby pełnoletniej za pobyt w placówce
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/24/11
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Tabela odpłatności opiekuna prawnego lub kuratora
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »