| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI.36.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z późn. zm.),

Rada Miasta Rydułtowy
uchwala, co następuje:

§ 1.

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2.

1. Zespół Interdyscyplinarny powołuje, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Burmistrz Miasta Rydułtowy w drodze zarządzenia.

2. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień, zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Rydułtowy a podmiotami określonymi w art. 9a ust. 3 lub 5 ustawy, których przedstawiciele zostaną powołani do Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Przedstawiciele poszczególnych podmiotów zostaną wskazani imiennie przez osoby kierujące tymi podmiotami.

4. Przed powołaniem Zespołu Interdyscyplinarnego Burmistrz Miasta Rydułtowy ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rydułtowy informację o możliwości składania przez podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wniosków o powołanie do Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawicieli tych podmiotów. Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 14 dni. We wniosku należy wskazać z imienia i nazwiska kandydata na członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz informacje na temat jego wykształcenia i kwalifikacji.

5. Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadania w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

§ 3.

Burmistrz Miasta Rydułtowy może odwołać członka Zespołu Interdyscyplinarnego przed upływem kadencji w następujących sytuacjach:

1) na wniosek członka;

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w uzasadnionych przypadkach;

4) z powodu naruszenia przez członka Zespołu Interdyscyplinarnego poufności danych, o których mowa w § 2 ust. 5;

5) w przypadku skazania członka Zespołu Interdyscyplinarnego prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.


§ 4.

1. Kadencja Zespołu Interdyscyplinarnego trwa 3 lata.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje Burmistrz Miasta Rydułtowy w terminie 30 dni od daty zawarcia ostatniego porozumienia z podmiotami reprezentowanymi w Zespole Interdyscyplinarnym.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego sposród członków wybierany jest jego przewodniczący. Wybór następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Podczas pierwszego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego na wniosek przewodniczącego dokonuje się wyboru zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego. Wyboru dokonuje się spośród pozostałych członków Zespołu Interdyscyplinarnego zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje przewodniczący, a gdy jest to niemożliwe - zastępca przewodniczącego lub sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego. O zwołaniu posiedzenia należy powiadomić członków Zespołu Interdyscyplinarnego na piśmie, nie później niż na trzy dni przed terminem posiedzenia, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia.

6. Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Prace Zespołu Interdyscyplinarnego są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego bierze udział co najmniej połowa jego członków.

8. Z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: informację o składzie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.

9. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Miasta Rydułtowy sprawozdań z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy (sprawozdanie roczne).

10. Jawność posiedzenia Zespołu Inerdyscyplinarnego może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

11. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach przy ul. Raciborskiej 369.

12. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach.

§ 5.

Uchwałę publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego a także wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rydułtowy i publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »