| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/023/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2011


Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 6c, d, pkt 8d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 8 ust. 6 pkt 2, art. 89 ust. 4, art. 90 ust. 3, art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241);

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:
§ 1. 
1) Ustala się dochody w łącznej kwocie 81.729.777,51 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 67.455.672,28 zł,
b) majątkowe w kwocie 14.274.105,23 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 79.168.838,02 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 64.691.016,92 zł,
b) majątkowe w kwocie 14.477.821,10 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.
3) Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
4) Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowaw art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U.Nr 157, poz. 1240) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. 
1) Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.560.939,49 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów budżetu.
2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.810.649,51 zł, z następujących tytułów;
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.410.649,51 zł,
b) wolnych środków z roku 2010 w kwocie 1.400.000 zł.
3) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.371.589 zł, z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.747.854 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 623.735 zł,
4) Ustala się plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 6.
5) Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu:
- zaciąganych kredytów 2.000.000 zł,
6) Ustala się limity zobowiązań:
a) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie rozchodów budżetu Powiatu w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. a,
b) na spłatę kredytów, pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b,
c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. 
1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.
2) Ustala się rezerwy celowe w wysokości 496.000 zł, z tego;
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł,
b) na cele oświatowe w wysokości 446.000 zł.
§ 4. 
1) Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizację zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.
2) Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8.
3) Przyjąć wielkości dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8a.
§ 5. 
1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 6. Ustala się dotacje przekazane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym dosektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 8. 
1) Ustala się plan dochodów z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mikołowskiego do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszejuchwały.
2) Zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku 2011 do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5 niniejszej uchwały,
b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 5.000.000 zł.
3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
4) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
5) Zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości do 5.300.000 zł.
6) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów o wartości jednostkowej do kwoty 3.400.000 zł.
§ 10. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dotyczące roku budżetowego 2011 przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.
§ 11. 
1) Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Powiatu oraz na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Lucjan Smolorz
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/023/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Dochody
Załącznik nr 2
do uchwały Nr IV/023/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki
Załącznik nr 3
do uchwały Nr IV/023/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Wykaz zadań inwestycyjnych
Załącznik nr 4
do uchwały Nr IV/023/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Plan inwestycyjny na rok 2011
Załącznik nr 5
do uchwały Nr IV/023/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej
Załącznik nr 6
do uchwały Nr IV/023/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Przychody - rozchody
Załącznik nr 7
do uchwały Nr IV/023/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa
Załącznik nr 8
do uchwały Nr IV/023/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 8a
do uchwały Nr IV/023/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik8a.xls

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Załącznik nr 9
do uchwały Nr IV/023/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku
Załącznik nr 10
do uchwały Nr IV/023/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.xls

Dotacje bieżące przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik nr 11
do uchwały Nr IV/023/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.xls

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 12
do uchwały Nr IV/023/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik12.xls

Dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na postawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatki nimi finansowane

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »