| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/31/11 Rady Miasta Katowice

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 51, art. 54, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 56, art. 57, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 48, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice

uchwala:

§ 1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2011 rok w wysokości 1.423.442.896 zł

w tym:

1) dochody bieżące - 1.243.647.985 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 10.806.768 zł.

2) dochody majątkowe - 179.794.911 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 131.234.684 zł

zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 1.357.595.971 zł

z czego:

1) dochody gminy - 998.160.270 zł

w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.166.326 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 35.520.537 zł.

2) dochody powiatu - 359.435.701 zł

w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 807.084 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 106.520.915 zł.

3. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 65.846.925 zł.

z czego na:

1) zadania zlecone gminie - 43.715.527 zł,

2) zadania zlecone powiatowi - 22.101.398 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 30.000 zł.

§ 2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2011 rok w wysokości 1.844.335.153 zł

w tym:

1) wydatki bieżące - 1.165.650.012 zł

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 922.122.139 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 456.195.850 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 465.926.289 zł.

b) dotacje na zadania bieżące - 115.910.282 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 88.419.281 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 12.758.723 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.727.596 zł,

- dotacje na zadania bieżące - 5.696 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 550.430 zł.

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 11.294.012 zł,

f) obsługę długu miasta Katowice - 15.145.575 zł.

2) wydatki majątkowe - 678.685.141 zł

w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 621.339.141 zł

z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 254.985.863 zł.

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 57.346.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 1.778.488.228 zł

z czego:

1) na zadania gminy - 1.228.233.404 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 1.554.149 zł,

b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 70.877.774 zł.

2) na zadania powiatu - 550.254.824 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 2.954.512 zł,

b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi 217.244.812 zł.

3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 65.846.925 zł

z czego na:

1) zadania zlecone gminie - 43.715.527 zł,

2) zadania zlecone powiatowi - 22.101.398 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 30.000 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice ustalić na dzień 31 grudnia 2011 roku na kwotę 420.892.257 zł

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 188.860.254 zł,

2) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.385.255 zł,

3) spłaty udzielonych pożyczek - 629.900 zł,

4) nadwyżki budżetu miasta Katowice z lat ubiegłych - 20.000.000 zł,

5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 209.016.848 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2011 rok w wysokości 427.783.170 zł

z tytułu:

1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 188.860.254 zł,

2) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.385.255 zł,

3) spłaty udzielonych pożyczek - 629.900 zł,

4) nadwyżki budżetu miasta Katowice z lat ubiegłych - 20.000.000 zł,

5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 215.907.761 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2011 rok w wysokości 6.890.913 zł

z tytułu spłat rat kapitałowych:

1) kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 6.153.847 zł,

2) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 737.066 zł.

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.890.913 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 10.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 191.245.509 zł.

§ 6. 1. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w wysokości 7.100.000 zł.

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 29.289.793 zł,

w tym z przeznaczeniem na:

1) podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli - 4.947.162 zł,

2) odprawy emerytalne i rentowe - 5.357.966 zł,

3) odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela - 2.818.979 zł,

4) nagrody dla pedagogów - 420.686 zł,

5) stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych - 345.000 zł,

6) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych - 1.500.000 zł,

7) program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 2.000.000 zł,

8) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 400.000 zł,

9) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 3.500.000 zł,

10) inwestycje drogowe i budowę oświetlenia - 5.000.000 zł,

11) inwestycje w obiektach oświatowych - 3.000.000 zł.

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący:

1) dochody - 1.973.410 zł,

2) wydatki - 4.508.661 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 288.122.586 zł

w tym:

1) w ramach wydatków bieżących - 12.758.723 zł,

2) w ramach wydatków majątkowych - 275.363.863 zł

zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5a i nr 5b.

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2011 rok wynoszą łącznie 678.685.141 zł

w tym na:

1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) - 275.363.863 zł,

2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - 333.785.539 zł,

3) pozostałe wydatki majątkowe - 69.535.739 zł

zgodnie z załącznikami nr 5b, nr 6a i nr 6b.

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2011 rok wynosi 121.253.966 zł

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące - 115.915.978 zł

z czego:

a) dotacje przedmiotowe - 600.980 zł,

b) dotacje podmiotowe - 101.979.973 zł,

c) dotacje celowe - 13.335.025 zł.

2) dotacje na zadania inwestycyjne - 5.337.988 zł

z czego:

a) dotacje celowe - 5.337.988 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych obejmujące:

1) przychody - 13.007.500 zł,

2) wydatki - 12.953.500 zł.

2. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty obejmujący:

1) dochody - 1.140.645 zł,

2) wydatki - 1.140.645 zł

zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 11. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 6.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 6.500.000 zł.

2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5.000.000 zł.

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

1) dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2, w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:

a) zadania inwestycyjnego do kwoty 1.000.000 zł,

b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 250.000 zł,

c) zadania remontowego do kwoty 500.000 zł.

3) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz za wyjątkiem zmian paragrafu dotyczącego remontów i paragrafów dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy oraz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych dochodami własnymi.

4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:

a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

b) w skarbowych papierach wartościowych.

5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 10.000.000 zł,

6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 191.245.509 zł,

7) udzielania poręczeń do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 13. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

1) ustalenia dysponentów środków budżetowych,

2) składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2011 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/31/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

zał.1 - dochody


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr V/31/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1a.xls

zał. 1a - dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/31/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

zał.2 - wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/31/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

zał. 3 - przychody i rozchody


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/31/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

zał. 4 - porozumienia


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr V/31/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik5a.xls

zał. 5a - unijne


Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr V/31/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik5b.xls

zał. 5b - unijne majątkowe


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr V/31/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik6a.xls

zał.6a - WPI


Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr V/31/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik6b.xls

zał.6b - pozostałe


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/31/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

zał.7 - dotacje


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/31/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

zał. 8 - zakłady budżetowe


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/31/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.xls

zał. 9 - dochody własne

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »